Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för digital inlämning till Bolagsverket.

Börja här

Digital revisionsberättelse

Med vår onlinetjänst kan du enkelt ta fram och skriva under revisionsberättelse digitalt utan kostnad.

Vår lösning tillåter revisorn att ta fram revisionsberättelsen som en egen separat fil, oberoende av kundens programvara för upprättande av årsredovisning.*

* Om företaget lämnar in årsredovisningen digitalt måste även revisionsberättelsen lämnas in digitalt vid samma tillfälle

Fördelar med molnet

Genom vår tjänst hämtas bolagsuppgifter automatiskt (styrelsens, revisorns och företagsuppgifter). Välj standardtexter som underlättar arbetsflödet. Slipp papper och signera enkelt med BankID vid inlämning.

Hur fungerar det?

Vem måste göra en revisionsberättelse?

Företag som uppfyller kraven för revision måste årligen lämna in en revisionsberättelse i samband med årsredovisningen. Revisorskrav kan gälla t.ex. om bolaget når en viss omsättning eller om bolagsordningen har krav på revisor.

Vad är syftet med en revisionsberättelse?

Revisionsberättelsen redogör för revisorns uttalande om fastställande av resultat- och balansräkning och om styrelsen/VD beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen är därmed en sammanfattning av revisorns granskning av bokslutet. Huvuduppgiften är att revisorn säkerställer att bokslutet ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, ställning och resultat. Om revisionsberättelsen inte innehåller några anmärkningar kallas den för ren. Om det blir frågan om en “oren revision”, dvs kritik samt negativa upplysningar från revisorn, kan det leda till att företaget få problem med myndigheter samt andra intressenter.

Vad är en oren revisionsberättelse?

Allvarlig kritik eller upplysningar från revisorn som signalerar att allt inte står rätt till i företaget och dess rutiner. En oren revisionsberättelse skickas till Skatteverket.

Förhållanden som kan resultera i en oren revision:

  • Ledningen strider mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  • Revisorn upptäcker allvarliga brister i de interna kontrollerna eller bokföringen.
  • Revisorn upptäcker situationer som kan leda till skadestånd.
  • Företaget deklarerar och/eller betalar inte arbetsgivaravgifter, moms eller skatt i tid.

Syftet är att företagsledningen ska förbättra sina rutiner nästkommande år.

Kan man fortfarande lämna in revisionsberättelsen på papper?

Ja, det går fortfarande att skriva ut och skicka in revisionsberättelsen på papper. Genom vårt program kan man välja att lämna in på papper istället för digitalt om man t.ex. saknar e-legitimation som behövs för digital inlämning. Fördelarna med digital inlämning är många och underlättar för myndigheterna, så därför kommer det med stor sannolikhet att bli ett krav på digital inlämning för samtliga aktiebolag inom något år.

När ska revisionsberättelsen lämnas?

Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast fem månader och 2 veckor efter att räkenskapsåretavslutats. Den ska lämnas tre veckor före årsstämman. Styrelsen måste lämna årsredovisningen till revisorn för granskning senast sex veckor före den ordinarie stämma där årsredovisningen ska behandlas, det vill säga normalt sett årsstämman.

Obligatorium för digital revisionsberättelse

Inom några år kommer alla aktiebolag behöva lämna in årsredovisningen digitalt. Detta innebär att även revisionsberättelser bör lämnas in digitalt. Exakt datum och vilka räkenskapsår som innefattas av obligatoriet är inte ännu beslutat.