Årsstämmoprotokoll mall

Alla aktiebolag måste ha en årsstämma varje år. Årsstämman kallas även för ordinarie bolagsstämma, dvs. om inte en extra bolagsstämma tillkallas.

Årsstämman är normalt sett det centrala i aktiebolagets beslutsfattande där bland annat bolagets årsredovisning fastställs. Under årsstämman förs ett protokoll över beslut och resultatet blir ett årsstämmoprotokoll.

För att möta dagens digitala behov kan företag göra sin årsredovisning digitalt.

Innehåll

Årsstämmoprotokoll mall

Word mall

Årstammoprotokoll mall

När ska årsstämmoprotokoll skickas till Bolagsverket?

Majoriteten av aktiebolag behöver inte skicka in något protokoll för stämman i och med att man redan skickar fastställelseintyg där årsstämman har godkänt årsredovisningen.

Årsstämmoprotokoll skickas till Bolagsverket endast om du anmäler en:

OBS! Skicka inte protokollet med årsredovisningen.

Hur ska ett bolagsstämmoprotokoll se ut?

Stämmans ordförande ansvarar för upprättandet av protokollet under bolagsstämman.

Ett protokoll inkluderar uppgifter om bolaget i fråga samt styrelsemedlemmar, följt av standardiserade paragrafer - om inget speciellt skett som kräver en "extra bolagstämma".

Efter att alla aktieägare/styrelsemedlemmar är överens om de tagna besluten - måste vara enhetligt, ska alla skriva under protokollet. Datum för när besluten togs ska även framgå av styrelseprotokollet.

Ordning för årsstämma:

§1 Välj ordförande för stämman.

§2 Ta fram och godkänn röstlängden.

§3 Välj en eller två justerare*.

§4 Pröva om kallelse till årsstämman gått ut som den skulle.

§5 Godkänn dagordningen.

§6 Lägg fram årsredovisningen, och den eventuella revisionsberättelsen.

§7 Besluta om

§8 Välj styrelse. De företag som ska ha revisor ska här också välja revisor.

§9 Bestäm arvoden till styrelsen och den eventuella revisorn.

*Justerare behövs inte om stämmans ordförande eller protokollförare ensam eller de två tillsammans innehar samtliga aktier.

Hur skriver man en bolagsstämma?

Protokoll till bolagsstämman - innehåll:

Vilka beslut fattas av bolagsstämman?

Bolagsstämmans beslut fattas genom omröstning, varje aktie har normalt en röst. Om inte annat framgår av bolagsordningen (max 10 gånger större relativt röstvärde).

Aktieägarna beslutar bland annat om:

Beroende på vad som har stipulerats i bolagsordningen, kan det återfinnas variation av de frågor som aktieägarna bör ta ställning till på årsstämman.

Vad ska en röstlängd innehålla?

Röstlängden

Ordförande ska ta fram röstlängden varpå stämman granskar och godkänner den.

Det är stämmans ordförande som tar fram röstlängden.

Företagets bolagsordning kan innehålla bestämmelser om att röstlängden ska innehålla fler delar.

Vem ska skriva under ett stämmoprotokoll?

Alla aktieägare, bolagsstämmans ordförande, deltagande styrelseledamöter, protokollförare etc. ska skriva under protokollet med datum om när besluten skedde.

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Gör min årsredovisning nu!