Vad betyder bolagsordning?

Definition av bolagsordning

Stipulerande regler för ett aktiebolag.

Aktiebolag är den enda företagsformen som måste ha och följa reglerna i bolagsordningen.

Dokumentet reglerar bolaget interna såväl som externa angelägenheter.

Bolagsordning mall

(3 kap. 1 § ABL)

§ 1 Företagsnamn

Bolagets firma (namn) är X AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Företaget ska bedriva verksamhet inom webbaserad redovisning samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 och högst 100 000 sek.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 25 000 och högst 100 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 1 suppleant.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§ 8 Kallelse

Kallelse sker genom e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 9 Ärenden på årsstämma

årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Val av en eller två justeringsmän

 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 5. Godkännande av dagordning

 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen

 7. Beslut om

  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna

 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.

 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Bolagsverket: Bolagsordning mall