Vad betyder resultatdisposition?

Definition av resultatdisposition

Styrelsens förslag för hur årets vinst eller förlust ska disponeras.

Resultatdispositionen ska ingå i varje årsredovisning och är en del av förvaltningsberättelsen.

Ett förslag ska föras fram om hur vinsten/förlusten ska disponeras. Eventuell vinst/förlust kan disponeras på följande sätt:

  • Aktieutdelning

  • Balanseras i ny räkning

  • Ianspråktagande av reservfond

  • Fondemission

  • Ianspråktagande av uppskrivningsfond

  • Avsättning till reservfond

Det ska även framgå på fastställelseintyget om styrelsen har godkänt eller icke godkänt den föreslagna vinst- eller förlustdispositionen.

Exempeltexter för fastställelseintyget

  • Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

  • Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.