Vad betyder eget kapital?

Definition av eget kapital

Eget kapital: nettotillgångar (tillgångar - skulder)

Eget kapital separeras i olika delar:

 • Bundet eget kapital

  • Aktiekapital: Ägarnas kapitalinvestering.

  • Ej registrerat aktiekapital: Ännu inte genomförd men beslutad nyemission.

  • Uppskrivningsfond/Reservfond: Vanligtvis i syfte om att förbereda bolaget för framtida förluster, ökar aktiekapitalet.

 • Fritt eget kapital

  • Överkursfond: Skillnaden i pris mellan nya aktier som överstiger kvotvärdet vid en nyemission.

  • Balanserat resultat: Alla tidigare årsresultat (vinster/förluster). Minskar vid exempelvis utdelning och ökar genom aktieägartillskott och nyemission.

  • Årets resultat: Resultat efter skatt, överförs från sista posten i resultaträkningen till balansräkningen.

 • Obeskattade reserver

  Den ingående ”latenta skatteskulden”, resulterar i att obeskattade reserver anses som både eget kapital och skuld.