Vad betyder periodiseringsfond?

Definition av periodiseringsfond

Periodiseringsfond: möjlighet att skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år.

Man kan avsätta upp till 25% av resultat efter finansiella poster till periodiseringsfond. Det är ett sätt att skjuta upp bolagsskatten fem år fram. Avsättningen måste återföras till beskattning senast på det sjätte året efter det att avsättningen gjordes.

Bokföring av periodiseringsfond:

Vid återföring av en periodiseringsfond upptas den som en intäkt i resultaträkningen samtidigt som obeskattade reserver minskar med motsvarande belopp i balansräkningen, kontoklass 21 debiteras medan kontoklass 88 krediteras.

Kontoklass 88 - Bokslutsdispositioner/Periodiseringsfond

(8819 Återföring från periodiseringsfond)

(8811 Avsättning till periodiseringsfond)