Vad betyder bokslutsdisposition?

Definition av bokslutsdisposition

Redovisningsåtgärd som möjliggör uppskjutande av skattekostnader för att utjämna det skattemässiga resultatet mellan åren.

Syftet med bokslutsdispositioner är att ge företag möjlighet att finansiera utveckling och expansion med den förvarade vinsten. Bokslutsdispositioner sker vid exempelvis överavskrivningar och avsättning till periodiseringsfond.

Förändringen av periodiseringsfonden redovisas i resultaträkningen under rubriken Bokslutsdispositioner, samtidigt som bokslutsdispositionerna bokförs i balansräkningen som obeskattade reserver. Vilket resulterar i en uppskjuten latent (dold) skatteskuld.

Kontoklass 88 - Bokslutsdispositioner