Balansräkning - Årsredovisning

Vad ska balansräkningen innehålla?

En balansräkning (balansomslutning) redovisar ett företags tillgångar, avsättningar, eget kapital och skulder på balansdagen. Lag (2015:813).

Tillgångar (debet) är "positivt" medan eget kapital och skulder (kredit) är negativt. De båda delarna ska följaktligen summeras till "0" i bokföringen.

I balansräkningen ska alla poster vara positiva förutom årets- och balanserat resultat, som kan vara negativa vid förlust/underskott.

Uppställningsform för balansräkning - exempel

(Bilaga 1 till ÅRL)

TILLGÅNGAR

En resurs med förväntad framtida avkastning som kontrolleras av ett bolag.

A. Tecknat men ej inbetalt kapital

Fordring på aktieägare vid nyemission för "tecknat men ej inbetalt kapital".

B. Anläggningstillgångar

Används/Ägs under en längre tid, t.ex. inventarier, maskiner, byggnader och mark.

I. Immateriella anläggningstillgångar

 1. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

 2. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

 3. Hyresrätter och liknande rättigheter

 4. Goodwill

 5. Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

II. Materiella anläggningstillgångar

 1. Byggnader och mark

 2. Maskiner och andra tekniska anläggningar

 3. Inventarier, verktyg och installationer

 4. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar

 1. Andelar i koncernföretag

 2. Fordringar hos koncernföretag

 3. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 4. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

 5. Ägarintressen i övriga företag

 6. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

 7. Andra långfristiga värdepappersinnehav

 8. Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551)

 9. Andra långfristiga fordringar

C. Omsättningstillgångar

Säljs/Förbrukas/Omvandlas regelbundet, exempelvis varulager, fordringar, kortfristiga placeringar och kassa.

I. Varulager m.m.

 1. Råvaror och förnödenheter

 2. Varor under tillverkning

 3. Färdiga varor och handelsvaror

 4. Pågående arbete för annans räkning

 5. Förskott till leverantörer

II. Fordringar

 1. Kundfordringar

 2. Fordringar hos koncernföretag

 3. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

 4. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

 5. Övriga fordringar

 6. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

III. Kortfristiga placeringar

 1. Andelar i koncernföretag

 2. Övriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital

Nettotillgångar: skillnaden mellan tillgångar och skulder. Eget kapital delas upp i två olika delar: Bundet eget kapital och Fritt eget kapital.

Bundet eget kapital

Ägarnas investerade kapital samt vid exempelvis en beslutad men ej registrerad nyemission.

Inkluderar även uppskrivnings-/reservfond vid gardering mot framtida förluster genom att öka aktiekapitalet.

I. Aktiekapital

II. Överkursfond

III. Uppskrivningsfond

IV. Andra fonder

 1. Reservfond

 2. Kapitalandelsfond

 3. Fond för verkligt värde

 4. Fond för utvecklingsutgifter

 5. Övrigt

Fritt eget kapital

Överkursfond: Prisskillnaden för nya aktier som överstiger kvotvärdet vid en nyemission.

Balanserat resultat: Samtliga föregående års över-/underskott, sänks vid utdelning och höjs vid aktieägartillskott/nyemission.

Årets resultat: Vinst efter skatt.

V. Balanserad vinst eller förlust

VI. Årets resultat

VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

B. Obeskattade reserver

Mellanting mellan eget kapital och (en framtida skatte-)skuld.

C. Avsättningar

 1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

 2. Avsättningar för skatter

 3. Övriga avsättningar

D. Skulder

Kortfristiga skulder med 1 års löptid, t.ex. leverantörsskulder och skatteskulder.

Långfristiga skulder förfaller till betalning efter minst 1 år.

OBS! Uppkommer det en ”negativ skuld” i balansräkningen bör den överföras till övriga fordringar.

 1. Obligationslån

 2. Skulder till kreditinstitut

 3. Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varulager m.m.)

 4. Leverantörsskulder

 5. Växelskulder

 6. Skulder till koncernföretag

 7. Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

 8. Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

 9. Skatteskulder

 10. Övriga skulder a) Återbetalningspliktiga medel mottagna av allmänheten enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet b) Andra skulder

 11. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Lag (2020:1033).

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Gör min årsredovisning nu!