Årsredovisningens innehåll

Årsredovisningen består av resultat- och balansräkning med noter, kommentarer samt förvaltningsberättelse. Årsredovisningen ska även inkludera tidigare års resultat- och balansräkning för jämförbarhetens skull.

 • Resultaträkning: Resultat, vinst/förlust under räkenskapsåret.

 • Balansräkning: Statisk bild över företagets ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital, skulder och avsättningar på bokslutsdagen.

 • Förvaltningsberättelse: Upplyser inledningsvis läsaren om viktiga händelser i företaget.

 • Noter och tilläggsupplysningar: Kompletterande upplysningar om vilka principer som använts för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Kommentarer ska även tilläggas vid ändrade principer. Noter är obligatoriska specifikationer som hänvisar till delposter i resultat- och balansräkningen.

Årsredovisningens utformning

Årsredovisningen ska ge en rättvisande och realistisk beskrivning av företagets ekonomiska utveckling och ställning.

Krav för årsredovisning

 • Skrivas på svenska

 • Visa beloppen i bolagets redovisningsvaluta (vanligtvis i svenska kronor)

 • Lämna upplysning om avvikelser, samt anledningen till avvikelser, från allmänna råd eller myndigheternas rekommendationer

 • I noterna ta upp relevant information för att öka förståelsen av vissa poster i resultat- och balansräkningen

 • Inte inkludera onödiga uppgifter avsedda för internt bruk

 • Inkludera föregående års resultat- och balansräkning med dylik uppställningsform

 • I de fall företaget varit föremål för revision, inkludera revisors påskrift med hänvisning till revisionsberättelsen

Ytterligare information kan ges om exempelvis marknaden, produkter/tjänster företaget erbjuder och de anställdas åldersfördelning, anställningstid, personalomsättning och gärna prestationer inom miljö och andra välgörande ändamål.

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Ny årsredovisning