Resultaträkning

Vad är resultaträkning?

Resultaträkningen redovisar en sammanställning av företagets intäkter och kostnader under ett räkenskapsår (3 kap. 2 § ÅRL).

Resultaträkning - tre olika resultatsteg:

 1. Rörelseresultat: resultat hänförlig till rörelseverksamheten, intäkter minus kostnader.

 2. Resultat efter finansiella poster: tar hänsyn till företagets finansierings- och kapitalplaceringsförmåga, finansiella intäkter subtraherat med kostnader.

 3. Årets resultat: resultatet efter eventuell påverkan av bokslutsdispositioner och skatt.

Upplysningar lämnas parallellt i form av noter där man exempelvis kan uppmärksamma ett väsentligt belopp som kräver ytterligare specificering.

Olika uppställningsformer

Mindre företag som följer Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) måste ställa upp resultaträkningen i kostnadsslagsindelad uppställningsform.

Uppställningsform för resultaträkning

Bilaga 2 kostnadsslagsindelning

 1. Nettoomsättning

 2. Förändring av varulager

 3. Aktiverat arbete för egen räkning

 4. Övriga rörelseintäkter

 5. Råvaror och förnödenheter

 6. Övriga externa kostnader

 7. Personalkostnader

 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

 9. Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

 10. Övriga rörelsekostnader

 11. Intäkter från andelar i koncernföretag

 12. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 13. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

 14. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

 15. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

 16. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

 17. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader som avser koncernföretag)

 18. Bokslutsdispositioner

 19. Skatt på årets resultat

 20. Övriga skatter

 21. Årets resultat Lag (2015:813)

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Gör min årsredovisning nu!