K-regelverk

Innehåll

Vad är ett K regelverk?

Reglerar upprättandet av årsredovisning eller årsbokslut. Reglerna inkluderar bland annat tillvägagångssätt för värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Upprättas en årsredovisning enligt ett regelverk, ska ingen överskridande tillämpning ske från andra allmänna råd. Alltså ska det valda K-regelverket tillämpas till fullo.

Ett årsbokslut innehåller endast resultaträkning, balansräkning och vissa tilläggsupplysningar, medan en årsredovisning även inkluderar en förvaltningsberättelse och för större företag en kassaflödesanalys.

I syfte om att förenkla den lagreglerade redovisningen för små och onoterade företag har Bokföringsnämnden (BFN) delat upp företagen i fyra kategorier:

K1 regelverk

Kategori 1

K2 regelverk

Kategori 2

Alternativregelverk (måste väljas aktivt för att K3 inte ska gälla)

K3 regelverk

Kategori 3

Huvudregelverk välj automatiskt för alla företag om inget annat anges.

K4 regelverk

Kategori 4

Mindre eller större företag

Ett företag övergår från mindre till större när minst två punkter, två år i rad, uppfylls (ÅRL 1 kap. 3 §):

K2 regelverket – Årsredovisning i mindre företag

Generellt om K2

Majoriteten av företag i Sverige tillämpar K2-regelverket, som är en betydligt förenklad version av K3-regelverket. K2-regelverket var tidigare uppdelat i två delar, en för årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1) och en för mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Numera har de båda slagits ihop under ett och samma regelverk: K2 årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10). K2 reglerar sättet av vilket en årsredovisning ska upprättas, kompletterande vägledning tillämpas från Bokföringsnämndens allmänna råd, praxis och andra regler om bokföring och ändring av regelverk. Regelverket är grovt förenklat och tillåter bland annat tillämpning av försiktighetsprincipen.

Tillämpning av ett K2-regelverk

Det valda regelverket ska tillämpas i sin helhet, alltså ska mindre företag som väljer att utgå från K2-regelverket inte tillämpa andra allmänna råd vid upprättande av deras årsredovisning. Undantag gäller vid exempelvis fusion av helägt aktiebolag där BFN:s regler ska tillämpas. Saknas vägledning för en fråga gällande upprättande av en årsredovisning i det allmänna rådet förlitar man sig istället på praxis om behandling av liknande frågor. Ytterligare reglering hittar man från årsredovisningslagens grundläggande redovisningsprinciper (ÅRL 2 kap. 4 § första stycket) och allmänna rådets grundläggande principer. I samma kapitel, 2 § står det att en årsredovisning ska upprättas i enlighet med god redovisningssed och följaktligen uppnå en så rättvisande bild som möjligt. God redovisningssed innebär förenklat att lagar, rekommendationer och praxis följs.

Fördelar med K2-regelverket

Ger företaget möjlighet till utnyttjande av förenklingar i form av schablonlösningar, exempelvis gällande periodisering av inkomster och utgifter. Understiger beloppet 5 000 kr slipper man periodisera posten mellan åren. Ett företag som tillämpar K2-regelverket kan även förenkla avskrivningstiden för maskiner och/eller inventarier till en nyttjandeperiod om fem år. Skatteregler tillämpas dock vid avskrivning av fastigheter.

Försiktighetsprincipen är en viktig utgångspunkt och innebär att vid osäkerhet kring en tillgångs- eller skulds värdering, ska man helst välja en lägre respektive högre värdering. Konkreta exempel på tillämpning av försiktighetsprincipen är realisationsprincipen, lägsta värdets princip och anskaffningsvärde. Realisationsprincipen handlar om att en intäkt realiseras, tas upp, endast när varan övergått till kunden. Lägsta värdets princip handlar om att man ska värdera ner tillgångar till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet (marknadsvärdet) på balansdagen. Principen om anskaffningsvärde är självförklarande och innebär att tillgångar värderas högst till motsvarande värde som vid anskaffning. Det är dock inte tillåtet att aktivera utgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar, som man får vid tillämpning av K3-regelverket (2 kap. 4 § ÅRL).

Vid nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar samt avsättningar måste väsentlighetsreglerna tillämpas med hänsyn till gränsvärdena. Väsentlighet handlar om hur mycket information eller snarare hur hög detaljgraden ska vara i årsredovisningen för att uppvisa en rättvisande bild av företagets ställning och resultat gentemot andra intressenter utan att bli allt för överflödigt.

Kraven för upplysningar om t.ex. tillämpade redovisningsprinciper är väldigt förenklade och det räcker att bara ange att upprättandet skedde i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR.

Exempel: ”Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.”

Vidare kan man frivilligt, utöver lagens krav, välja om man vill lämna ytterligare tilläggsupplysningar/noter till resultat- och balansräkningen.

Uppställningsform

Fastställda uppställningsformer gäller vid tillämpning av K2-regelverket för en förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Vad beträffar uppställningen av resultaträkningen måste den vara kostnadsslagsindelad. Det är inte tillåtet att inkludera extra rubriker eller rader, t.ex. summeringsrader, än de som fastställs i uppställningsformen.

K2 eller K3?

Reglerna som mindre företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen behöver tillämpa när en årsredovisning upprättas samlas i K2 regelverket. Enskilda näringsidkare, publika aktiebolag, aktiebolag som är moderföretag och som upprättar koncernredovisning får inte tillämpa de allmänna råden. Är företaget något av de senare, eller ett större företag, upprättas årsredovisningen enligt K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

Under Redovisningsregler för aktiebolag hittar man vägledning och de allmänna råden.

Redovisningsregler - Aktiebolag

Bokföringsskyldighet: Inleds i samband med bolagsregistrering via Bolagsverket. Vilande bolaget utan aktiv näringsverksamhet är bokföringsskyldiga.

Aktiebolaget ska följa bokförings-, årsredovisningslagen och BFNAR:

Fördelar med K3-regelverket

Nackdelar med K3-regelverket

Övergång mellan K2 och K3

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Gör min årsredovisning nu!