Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som beskriver förhållandet mellan tillgångar och skulder, vilket mäter företagets betalningsförmåga på lång sikt.

Beräkning av soliditet

Soliditet = (Eget kapital + (1 - Skattesats) × Obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Varför behövs en god soliditet?

Soliditet ökar:

Soliditet minskar:

Soliditet är ett centralt mått på företagets finansiella styrka och visar hur stor omfattning av balansomslutningen som är finansierat med eget kapital. Förutom det visar soliditet företagets finansiella balans och förmåga att motstå förluster. För att kunna dra några faktiska slutsatser bör man dock jämföra soliditetstalet över tid samt mot likartade företag. Soliditet kan skilja sig beroende på bransch. Avvikande hög soliditet kan exempelvis innebära brist på investeringsmöjligheter samt avtagande framtida utveckling.

Låg eller dålig soliditet är däremot inte alltid negativt, då det kan vara en följd av en ökning av investeringar samt ökad expansion. Men om tillväxten och soliditeten minskar samtidigt är det en tydlig varningssignal.

Soliditeten återfinns vanligtvis i en årsredovisning under flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen.

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Gör min årsredovisning nu!