Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen är en av de obligatoriska delarna av årsredovisningen och ska återspegla företagets verkliga förhållande samt ge en så heltäckande bild som möjligt. Den ska komplettera de övriga delarna i årsredovisningen och ge en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat. Fokus bör ligga på räkenskapsårets viktigaste händelser men helst även inkludera en sammandragning av de senaste fyra till fem årens utveckling.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla:

  • Kommunen där företaget har sitt säte

  • Företagets huvudsakliga verksamhetsområde, inriktning samt eventuella externa faktorer som påverkar företagets ställning och resultat, t.ex. räntor, valutor och marknaden

  • Information som inte tydliggörs i resultat-, balansräkningen eller noter, men som är av betydelse för bedömningen av företagets resultat och ställning

  • Väsentliga händelser som inträffat under året, exempelvis förvärv eller avyttring av dotterbolag, etablering eller nedläggning av rörelsegrenar samt ingångna avtal och större investeringar

  • Rättvisande flerårsöversikt över verksamhetens utveckling, ställning och resultat

  • Förändringar i eget kapital

  • Styrelsens förslag på hur vinsten/förlusten ska disponeras

  • Gärna även prognostiserade framtida utveckling

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen lämnar förslag till resultatdisposition, företagets vinst eller förlust, där det framgår hur den ska disponeras. Årsstämman beslutar huruvida förslaget godkänns eller inte.

Beträffande företagets vinst eller förlust avses summan av fritt eget kapital före eventuell avsättning till bundna medel.

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Ny årsredovisning