Förvaltningsberättelse

Vad är förvaltningsberättelse?

Förvaltningsberättelsen ska förtydliga de övriga delarna i årsredovisningen genom att ge en så heltäckande bild som möjligt över företagets verksamhet, utveckling, ställning och resultat. (6 kap. 1 § första stycket ÅRL).

Förvaltningsberättelsen ska innehålla:

Förvaltningsberättelse - exempel

Allmänt om verksamheten

“Bolaget har sitt säte i Stockholm och tillhandahåller konsulttjänster till små- till medelstoraföretag i Sverige och norra Europa.”

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Exempeltext: “I januari införskaffades en maskin i syfte om att ytterligare öka produktionen och möta den växande efterfrågan.”

Flerårsöversikt

Inkludera en sammandragning av de senaste fyra till fem årens utveckling.

Kommentar till flerårsöversikt

Vid mer än 30% omsättningsförändring mellan åren, är det ett krav att tydliggöra arten samt dess ekonomiska konsekvens.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen lämnar förslag till resultatdisposition, företagets vinst eller förlust, där det framgår hur den ska disponeras. Årsstämman beslutar huruvida förslaget godkänns eller inte.

Beträffande företagets vinst eller förlust avses summan av fritt eget kapital före eventuell avsättning till bundna medel.

Förändringar i eget kapital

Förändringar av bolagets eget kapital som generellt handlar om att bolaget gjort utdelning, nyemission eller erhållit/återbetalt aktieägartillskott.

Illustrerar övergången från ingående balans av aktiekapital, balanserat/årets resultat samt summan för utgående balans.

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Gör min årsredovisning nu!