Bokslut - Vad innebär det?

Ett bokslut ska inkludera en balansräkning och en resultaträkning med vissa tilläggsupplysningar, en sammanställning av bokföringen för räkenskapsåret. Beroende på företagets storlek, omsättning och juridisk form kan delar av årsredovisningslagen tillämpas, exempelvis vid upprättande av förenklat årsbokslut. För större bolag används årsredovisning som bokslut medan mindre bolag, i synnerhet enskilda firmor, upprättar årsbokslut.

Alla som är bokföringsskyldiga måste enligt lag upprätta årsbokslut eller årsredovisning årligen. Årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket medan årsbokslutet enbart lämnas in till Skatteverket som Inkomstdeklaration 1, 3 och 4. Syftet med dem båda är att ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Bokföringsmaterial så som verifikationer, kvitton och/eller faktura, samt även det som bokförts digitalt, måste sparas i minst sju år.

Bokföring och upprättande av bokslut

 1. Inkludera ingående balans (IB) på samtliga balanskonton från föregående års utgående balans.

 2. Stäm av alla affärshändelser mot balanskonton, jämför med bankkontoutdraget samt skattekontot.

 3. Börja med bokslutet: Avsluta företagets resultatkonton (inkomster och utgifter) till resultaträkningen.

 4. Årets resultat (efter skatt), saldot på botten av resultaträkningen överförs till (fritt) Eget kapital i balansräkningen.

 5. Avslutningsvis stängs balanskonton (tillgångs-, skuldkonton och eget kapital) till utgående balanskontot (UB).

 6. Efter att bokslutet är färdigt redovisas resultat- och balansräkning. Debetsidan ska överensstämma med kreditsidan och balanseras.

Bolagsskatt på årets resultat

Skattesatser per år

 • 2018: 22 %

 • 2019 – 2020: 21,4 %

 • 2021: 20,6 %

Bokslut för olika bolagsformer

 • Aktiebolag: Upprättar alltid en årsredovisning, som tidigare nämnt lämnas den in till Bolagsverket, undertecknas av alla styrelseledamöter och skickas in på papper eller genom digital inlämning. Resultaträkning och balansräkning skickas till Skatteverket som Inkomstdeklaration 2 (huvudblanketten) med bilagorna INK2R och INK2S.

 • Ekonomisk förening: Upprättar alltid en årsredovisning med hjälp av redovisningskonsult eller auktoriserad revisor. Lämnas in till både Bolagsverket samt Skatteverket, liksom för aktiebolag.

 • Enskild näringsidkare: Upprättar årsbokslut genom att avsluta den löpande bokföringen under året. Understiger nettoomsättningen 3 miljoner får du upprätta ett förenklat årsbokslut. Vilket i sin tur utgör grunden för Inkomstdeklaration 1, NE-bilagan. Vid högre omsättning än 3 miljoner ska du upprätta ett vanligt årsbokslut, i enlighet med bokföringslagen, eller under vissa omständigheter en årsredovisning.

 • Handelsbolag/Kommanditbolag: Upprättar årsbokslut (INK4) eller i de fall delägare är juridiska samt om bolaget klassas som ”större företag” upprättas istället en årsredovisning. Alla delägare skriver under bokslutet eller årsredovisningen.

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Ny årsredovisning