Bokslut - Vad innebär det?

Ett bokslut ska inkludera en balansräkning och en resultaträkning med vissa tilläggsupplysningar, en sammanställning av bokföringen för räkenskapsåret.

Beroende på företagets storlek, omsättning och juridisk form kan delar av årsredovisningslagen tillämpas, exempelvis vid upprättande av förenklat årsbokslut. För större bolag används årsredovisning som bokslut medan mindre bolag, i synnerhet enskilda firmor, upprättar årsbokslut (NE bilaga).

Alla som är bokföringsskyldiga måste enligt lag upprätta årsbokslut eller årsredovisning årligen. Årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket medan årsbokslutet enbart lämnas in till Skatteverket som Inkomstdeklaration 1, 3 och 4. Syftet med dem båda är att ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Bokföringsmaterial så som verifikationer, kvitton och/eller faktura, samt även det som bokförts digitalt, måste sparas i minst sju år.

Bokföring och upprättande av bokslut

  1. Inkludera ingående balans (IB) på samtliga balanskonton från föregående års utgående balans.

  2. Stäm av alla affärshändelser mot balanskonton, jämför med bankkontoutdraget samt skattekontot.

  3. Börja med bokslutet: Avsluta företagets resultatkonton (inkomster och utgifter) till resultaträkningen.

  4. Årets resultat (efter skatt), saldot på botten av resultaträkningen överförs till (fritt) Eget kapital i balansräkningen.

  5. Avslutningsvis stängs balanskonton (tillgångs-, skuldkonton och eget kapital) till utgående balanskontot (UB).

  6. Efter att bokslutet är färdigt redovisas resultat- och balansräkning. Debetsidan ska överensstämma med kreditsidan och balanseras.

Bolagsskatt på årets resultat

Skattesatser per år

Bokslut för olika bolagsformer

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Gör min årsredovisning nu!