Räkenskapsschema INK2R

Näringsidkare är skyldiga att årligen lämna uppgifter från bokföringen till Skatteverket för det aktuella räkenskapsåret. Räkenskapsschemat inkluderar både balans- och resultaträkning.

Räkenskapsschemat för Inkomstdeklaration 2 (INK2R) följer uppställningsformen i Årsredovisningslagen och i Bokföringsnämndens Vägledning – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10).

Alla belopp ska anges i hela kronor när man fyller i räkenskapsschemats balans- och resultaträkning. Eventuella avrundningsfel som kan uppstå kan negligeras. I räkenskapsschemats resultaträkning finns plus- och minustecken framför angivna på blanketten. Man behöver alltså inte lägga till minus eller plus själv. Beträffande balansräkningen finns det inga plus- eller minustecken.

Bilagan är en del av Inkomstdeklaration 2.

Innehåll

Balansräkning

Balansräkningen visar samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital.

Tillgångar/Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

2.1 Koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill liknande rättigheter:

Förvärvade rättigheter, t.ex. koncessioner, patent och varumärken. Även anslutningsavgifter till t.ex. fibernät, fjärrvärme och kommunala avloppsnät.

2.2 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar:

T.ex. depositioner och handpenning. Avskrivningar ska inte redovisas här men i vissa fall kan nedskrivningar inkluderas.

Materiella anläggningstillgångar

2.3 Byggnader och mark:

Byggnader, mark och markanläggningar samt i vissa fall maskiner med stark koppling till byggnadens allmänna användning. Fastighetsbolag redovisar innehavet som lager.

2.4 Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar

Maskiner, mark- och byggnadsinventarier och andra anläggningar som används i produktionen.

Inventarier, verktyg och installationer som är avsedda att användas inom administration och försäljning, t.ex. bilar och datorer.

2.5 Förbättringsutgifter på annans fastighet:

Aktiverade förbättringsutgifter på annans fastighet.

2.6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Värdet på anläggningstillgångar som är under tillverkning. Förskott i samband med förvärv av materiella anläggningstillgångar, t.ex. depositioner och handpenning, redovisas här.

Finansiella anläggningstillgångar

2.7 Andelar i koncernföretag

Aktier och andelar i koncernföretag. Koncernföretag förekommer när t.ex. ett bolag innehar mer än hälften av rösterna för en annan juridisk person.

2.8 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag. Ägarintresse föreligger när ett bolag innehar minst 20% av kapitalet för ett annat bolag. Syftet med ägandet bör vara att främja verksamheten i ägarföretaget genom att skapa en varaktig förbindelse med det delvis ägda bolaget.

2.9 Ägarintresse i övriga företag och Andra långfristiga värdepappersinnehav

Långfristiga fordringar på företag som det redovisningsskyldiga företaget har ett ägarintresse i och som inte är ett koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag.

Läs mer om ”ägarintresse”: 1 kap. 4 a § ÅRL.

Samt även andra/övriga långsiktiga innehav av aktier och andelar än sådana som redovisades innan i 2.7 & 2.8.

2.10 Fordringar hos koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag

Långfristiga fordringar på ett företag med olika förhållande till det redovisningsskyldiga företaget.

Läs mer om hur man definierar ägarförhållandena mellan de olika bolagen: 1 kap. 4 § ÅRL

2.11 Lån till delägare eller närstående

Fordringar på delägare och andra till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551) och som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen.

I en förkortad balansräkning ingår posten Lån till delägare eller närstående i posten Finansiella anläggningstillgångar.

2.12 Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Andra långfristiga fordringar

Långfristiga fordringar på ett företag med där det redovisningsskyldiga företaget har ett ägarintresse i och även andra fordringar som ska betalas senare än 12 månader från balansdagen.

T.ex. delen av en kapitalförsäkring som ska betalas senare än ett år från balansdagen.

Omsättningstillgångar

Varulager

2.13 Råvaror och förnödenheter

Inköpta råvaror och förnödenheter för att bearbetas, är komponenter i tillverkningen, t.ex. lager av insatsvaror till produktionen.

2.14 Varor under tillverkning

Påbörjad tillverkning av varor som ännu inte är färdigtillverkade.

2.15 Färdiga varor och handelsvaror

Tillverkande företag - lagret av färdigtillverkade varor.

Handelsföretag - lagret av varor som ska säljas vidare.

2.16 Övriga lagertillgångar

Företag som handlar med värdepapper/fastigheter redovisar sitt lager av värdepapper/fastigheter här.

Även värdet av djur (i jordbruk) och renskötsel klassificeras som omsättningstillgångar.

2.17 Pågående arbete för annans räkning

Skillnaden mellan aktiverade utgifter och fakturerade belopp, givet att den första överstiger den senare, enligt alternativregeln.

Överstiger istället fakturerade belopp aktiverade utgifter ska skillnaden redovisas under ”Kortfristiga skulder”.

OBS! Ej resultatavräknade tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris.

2.18 Förskott för leverantörer

Både betalda samt obetalda fakturor för varor och tjänster som regelmässigt redovisas som lager men där leveransen ännu inte erhållits.

Kortfristiga fordringar

2.19 Kundfordringar

Obetalda kundfakturor till externa företag (ej koncern-, intresse-, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i).

2.20 Fordringar hos koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag.

Samtliga kortfristiga fordringar på koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag, inklusive kundfordringar.

2.21 Fordringar hos övriga företag som, det finns ett ägarintresse i och Övriga fordringar

Samtliga kortfristiga fordringar, inklusive kundfordringar, på företag som det finns ett ägarintresse i och som inte är ett koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag

Övriga fordringar som t.ex. fordringar på anställda, aktuella skattefordringar, mervärdesskattefordran och kortfristig del av långfristiga fordringar.

2.22 Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Värdet av den vinstavräknade intäkten med avdrag för fakturerade belopp för pågående uppdrag på löpande räkning eller uppdrag till fast pris enligt huvudregeln (successiv vinstavräkning).

Överstiger fakturerade belopp den vinstavräknade upparbetningen ska detta redovisas i posten Förskott från kunder vid uppdrag på löpande räkning, i posten Fakturerad men ej upparbetad intäkt vid uppdrag till fast pris.

Kvittning mellan uppdrag som ger ett tillgångssaldo och uppdrag som ger ett skuldsaldo (legal kvittning) får endast ske för uppdrag till samma uppdragsgivare och om uppdragen är hänförliga till samma tidsperioder.

2.23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Utgifter som kostnadsredovisas nästa räkenskapsår och på balansdagen ej fakturerade inkomster som ska intäktsredovisas nuvarande räkenskapsår.

Kortfristiga placeringar

2.24 Andelar i koncernföretag

Vid förvärv av aktier och andelar i koncern där innehavet helt eller delvis säljs inom ett år.

2.25 Övriga kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar i aktier, andelar eller andra värdepapper, som inte är anläggnings- eller omsättningstillgångar.

Kassa och bank

2.26 Kassa, bank och redovisningsmedel

Kontantkassa samt bank- och girotillgodohavanden, även pantsatta tillgodohavande ska redovisas.

Redovisningsmedel redovisar företag som tar emot medel för annans räkning, t.ex. mäklar- eller advokatföretag, redovisningsskyldiga medel. Samma belopp redovisas även som en kortfristig skuld.

Eget kapital

(Eget kapital, avsättningar och skulder)

Eget kapital är skillnaden mellan redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver. Visar den nettobehållning (positiv eller negativ) som vid en viss tidpunkt finns i företaget.

2.27 Bundet eget kapital

Aktiekapital, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter.

2.28 Fritt eget kapital

Tidigare samt innevarande räkenskapsårs balanserade vinst/förlust. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter. Lag (2015:813)

Obeskattade reserver och avsättningar

Obeskattade reserver - Måste bokföras för att få göra skattemässiga avdrag!

2.29 Periodiseringsfonder

Max 25 % av överskottet av näringsverksamheten.

2.30 Ackumulerade överavskrivningar

Skillnaden mellan tillgångarnas redovisade värde och tillgångarnas skattemässiga restvärde.

2.31 Övriga obeskattade reserver

Övriga obeskattade vinster.

Avsättningar

2.32 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionförpliktelser m.m.

Avsättning för pensioner till nuvarande och tidigare anställda enligt tryggandelagen.

2.33 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Övriga avsättningar än de som redovisats enligt tryggandelagen.

2.34 Övriga avsättningar

Andra avsättningar än pensionsåtaganden, t.ex. för garantiåtaganden.

Skulder

Långfristiga skulder – skulder som betalas senare än 1 år från balansdagen.

2.35 Obligationslån

Grundar sig på obligationer – skuldebrev – som vanligtvis staten, banker eller större företag och bostadskreditinstitut ger ut och löper med en fast (kupong)ränta.

2.36 Checkräkningskredit

Del av en utnyttjad checkräkningskredit som bedöms som en långfristig finansiering och som inte förväntas bli uppsagd kommande räkenskapsår.

2.37 Övriga skulder till kreditinstitut

Skulder till banker och andra kreditinstitut som inte förväntas återbetalas innevarande år.

2.38 Skulder till koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag

Långfristiga skulder till omnämnda företag.

2.39 Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga skulder

Långfristiga skulder till omnämnda företag.

Kortfristiga skulder

2.40 Checkräkningskredit

Utnyttjade tillfälliga krediter som företaget inte bedömer vara en långfristig finansiering.

2.41 Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga lån samt den del av långfristiga lån som ska amorteras kommande räkenskapsår.

2.42 Förskott från kunder

Betalningar från kunder och obetalda kundfakturor där någon motprestation ännu inte lämnats. Alltså belopp som fakturerats innan arbete utförts, material levererats eller förbrukats.

2.43 Pågående arbeten för annans räkning

Skillnaden mellan fakturerade belopp och aktiverade utgifter om den första överstiger den senare, enligt alternativregeln. Är det motsatt förhållande ska skillnaden redovisas under rubriken Varulager m.m.

OBS! Ej resultatavräknade tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris.

2.44 Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Värdet av fakturerade belopp med avdrag för den redovisade intäkten, gäller för pågående uppdrag för annans räkning till fast pris enligt huvudregeln (successiv vinstavräkning).

Kvittning mellan uppdrag som ger ett tillgångssaldo och uppdrag som ger ett skuldsaldo får endast ske för uppdrag till samma uppdragsgivare och om uppdragen är hänförliga till samma tidsperioder.

2.45 Leverantörsskulder

Obetalda leverantörsfakturor från externa företag, alltså inte koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

2.46 Växelskulder

2.47 Skulder till koncern-, intresse och gemensamt styrda företag

Kortfristiga skulder till koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag. Läs mer om hur de klassificeras: 1 kap. 4 § ÅRL.

2.48 Skulder till övriga företag det finns ett ägarintresse i och Övriga skulder

Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i, inklusive leverantörsskulder.

Övriga skulder inkluderar mervärdesskatteskuld, särskilda punktskatter, personalskatt och arbetsgivaravgifter som ska deklareras/betalas efterföljande månad. Även skulder från belånade kundfordringar (factoring), mottagna redovisningsmeel (redovisas även som omsättningstillgång) och andra övriga kortfristiga skulder som inte redovisas i andra skuldposter.

2.49 Skatteskulder

Skillnaden mellan inbetald preliminärskatt (F-skatt) och skatter som den avräknas mot, dvs. de skatter som företaget lämnar underlag för i sin inkomstdeklaration och som omfattas av beskedet om slutlig skatt (slutskattebeskedet).

För innevarande och tidigare räkenskapsår redovisas följande belopp som inte slutavräknats på företagets skattekonto:

Uppkommer en skattefordran redovisas den i posten Övriga fordringar.

2.50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Ej fakturerade utgifter som ska kostnadsföras innevarande räkenskapsår och inkomster som ska intäktsredovisas kommande räkenskapsår.

Även andra utgifter som ska kostnadsföras innevarande räkenskapsår, t.ex. upplupen semesterlön.

RESULTATRÄKNING

3.1 Nettoomsättning

Primära intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet t.ex. varuförsäljning, tjänsteintäkter, hyresintäkter.

OBS! Exkludera lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

3.2 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående, arbete för annans räkning

Årets förändring av ”redovisat värde” av produkter i arbete och av färdiga egentillverkade varor. Samt för uppdrag till fast pris som redovisas enligt alternativ-regeln, skillnaden mellan årets aktiverade utgifter för pågående arbete för annans räkning och årets återföring av tidigare års aktiverade utgifter.

3.3 Aktiverat arbete för egen räkning

Utgifter för eget arbete under året som har aktiverats som anläggningstillgång.

3.4 Övriga rörelseintäkter

Sekundära intäkter i företagets verksamhet, t.ex. realisationsvinst vid försäljning av icke-finansiella anläggnings-tillgångar, valutakurs-vinster på fordringar och skulder av rörelse-karaktär samt bidrag för bl.a. personal

3.5 Råvaror och förnödenheter

Kostnaden för förbrukning av råvaror och förnödenheter (årets inköp +/- förändring av lagerposten Råvaror och förnödenheter) samt kostnader för legoarbeten och underentreprenader.

3.6 Handelsvaror

Kostnaden för sålda handelsvaror (årets inköp +/– förändring av lager av handelsvaror).

3.7 Övriga externa kostnader

Alla övriga rörelse-kostnader, t.ex. kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och ned-skrivning av kortfristiga fordringar.

3.8 Personalkostnader

Kostnader som har direkt samband med företagets anställda, t.ex. löner, sociala avgifter, pensionskostnader och företagshälsovård samt styrelsearvode.

3.9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar samt återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar.

3.10 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

Endast undantagsvis, t.ex. vid exceptionellt stora nedskrivningar av kundfordringar

3.11 Övriga rörelsekostnader

Sekundära kostnader i företagets verksamhet, t.ex. realisationsförlust vid försäljning och utrangering av icke-finansiella anläggnings-tillgångar samt valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

3.12 Resultat från andelar i koncernföretag

Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från koncernföretag med undantag av räntor, koncernbidrag och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinstutdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat.

3.13 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från intresse-företag och gemensamt styrda företag med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinst-utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat.

3.14 Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från övriga företag som det finns ett ägarintresse i med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinstutdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat

3.15 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Nettot av intäkter och kostnader från företagets övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar med undantag av nedskrivningar, t.ex. ränteintäkter (även på värdepapper avseende koncern- och intresse-företag, gemensamt styrda företag och företag som det finns ett ägar-intresse i), vissa vinst-utdelningar, positiva och negativa valutakurs-differenser samt realisationsresultat.

3.16 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat från finansiella omsättningstillgångar med undantag för nedskrivningar, t.ex. ränteintäkter (även dröjsmålsräntor på kundfordringar), vissa vinstutdelningar, positiva och negativa valutakurs-differenser samt realisationsresultat vid avyttring av finansiella omsättningstillgångar.

3.17 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

Nedskrivningar av och återföring av nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

3.18 Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat från finansiella skulder, t.ex. räntor på lån, positiva och negativa valutakursdifferenser samt dröjsmålsräntor på leverantörsskulder.

3.19 Lämnade koncernbidrag

Koncernbidrag som ska tas upp enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

3.20 Mottagna koncernbidrag

Koncernbidrag som ska tas upp enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

3.21 Återföring av periodiseringsfond

Periodiseringsfonderna återförs till bokföring för beskattning i kronologisk ordning, alltså äldst återförs först. En avsättning ett år behandlas som en separat fond från ett annat år, och återförs senast till beskattning inom sex taxeringsår.

3.22 Avsättning till periodiseringsfond

Max avsätta 25 % av inkomsten.

3.23 Förändring av överavskrivningar

Om årets ackumulerade överavskrivning blir högre än föregående års, kan man öka posten med mellanskillnaden, vilket resulterar i att företaget får en kostnad motsvarande ökningen av den ackumulerade överavskrivningen, och vice versa.

3.24 Övriga bokslutsdispositioner

Koncernbidrag som ska tas upp eller dras av enligt 35 kap. IL redovisas som bokslutsdispositioner i posterna Erhållna koncernbidrag respektive Lämnade koncernbidrag.

Posterna Förändring av periodiseringsfonder, Förändring av överavskrivningar och Övriga bokslutsdispositioner motsvarar årets förändring av motsvarande poster under rubriken Obeskattade reserver.

3.25 Skatt på årets resultat

Inkomstskatt (2019-2020: 21,4 %, 2021-2022: 20,06 %) som belastat räkenskapsårets resultat

3.26 Årets resultat, vinst (+)

3.27 Årets resultat, förlust (-)

Källor