Vad betyder aktiekapital?

Definition av aktiekapital

Aktiekapital är det kapital ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget som startkapital eller vid nyemission.

Vid registrering av ett nytt aktiebolag bestäms hur många aktier som ska få finnas, samt hur stort aktiekapitalet ska vara. Det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag från och med den 1 januari 2020 är 25 000 kronor.