Vad betyder intäkt?

Definition av intäkt

Intäkter är periodiserade inkomster, en sammanslagning av inkomster som redovisas som en intäkt i resultaträkningen.

En intäkt är alltså delen av inkomsten som tillhör redovisningsperioden/räkenskapsåret för vilket årsredovisningen upprättas.

Intäkter redovisas när:

  • Det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget.

  • De ekonomiska fördelarna kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

  • Betydande förmåner och risker har övergått.

Kontoklass 3: Rörelsens intäkter/inkomster