Användarvillkor

Bekräftelse av gällande avtalsvillkor.

Detta måste läsas och accepteras innan du (Kunden) kan köpa tjänsten av eDeklarera Sverige AB (org.nr. 559119-6257).

1. Tjänstens omfattning

eDeklarera tillhandahåller på nedan angivna villkor en webbaserad tjänst som omfattar exportering av SRU-filer. Filerna beställer kunden efter att denna har skrivit in sina uppgifter i det webb-baserade formuläret. Därefter laddar kunden ner dessa på dennes dator. eDeklarera ger kunden enligt detta avtal en icke-exklusiv rätt att nyttja tjänsten. Nyttjanderätten förutsätter vid var tidpunkt att gällande avgifter erlagts avtalsenligt. Exportering av samtliga två filer (info.sru & blanketter.sru) för ett bolag kostar sammanlagt 499 kr (exklusive moms). Företräder man 3 bolag kostar tjänsten 899 kr (exklusive moms) och för redovisningskonsulter samt motsvarande som företräder upp till 25 bolag 2 499 kr (exklusive moms). Privatpersoner som använder tjänsten för att skapa SRU-filer till K4-blanketten betalar 79 kr (exklusive moms och 99 kr inklusive moms).

eDeklarera ger Kunden enligt detta avtal en icke-exklusiv rätt att nyttja tjänsten. Nyttjanderätten förutsätter vid var tidpunkt att gällande avgifter erlagts avtalsenligt. Exportering av samtliga två filer (info.sru & blanketter.sru) för ett bolag kostar sammanlagt 499 kr (exklusive moms).

2. Support

eDeklarera tillhandahåller support under separat angivna tider. Support utförs, efter eDeklareras val, e-post, brev eller telefon. Supporten innebär tjänstesupport, dvs utökad hjälp och möjlighet till mer ingående frågor/hjälp om tjänsten som behövs för användandet.

3. eDeklareras åtagande

eDeklarera strävar efter att tjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt men reserverar sig för driftsstörningar på grund av

  1. planerade driftsavbrott på grund av systemunderhåll, till exempel uppdatering av hård- eller mjukvara.
  2. oplanerade driftsstörningar som kan uppkomma på grund av händelser utanför eDeklareras kontroll. Information om denna typ av driftsstörningar ges till kunden så snart som möjligt. driftsstörningar hos kundens internetleverantör.

4. Kundens åtagande

Kunden förbinder sig att ensam ansvara för

  1. säker förvaring av de tillhandahållna dokumenten
  2. att användarna får tillräcklig utbildning i hur tjänsten skall används i enlighet med dokumentationen

5. Ansvarsbegränsning

eDeklareras skadeståndsansvar skall vara begränsat till direkt skada och kan högst uppgå till den avgift kunden betalat eDeklarera. eDeklarera ansvarar dock, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust, inklusive kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man, eller förlust av information.

6. Upphovsrätt

eDeklarera är enligt lag eller avtal innehavare av rättigheterna till av detta avtal omfattade produkter och tjänster. Detta gäller även därtill hörande elektronisk och/eller tryckt dokumentation samt därmed hemsidans omfattande information/programmeringsskript.

Alla försök att kopiera eller distribuera information, programvaran eller liknande från eDeklareras tjänst eller hemsida, kommer därför att anmälas.

7. Betalning och avgifter

För tjänsten debiteras en avgift enligt eDeklareras vid var tid gällande prislista. Moms tillkommer på alla priser, om inget annat avtalats. Betalningsvillkor inom 30 dagar efter exportering av SRU-filer. Fakturan skickas via e-post från Payson, om inget annat avtalas.

Vid utebliven betalning påkommer en förseningsavgift och då äger eDeklarera rätt att aldrig igen tillhandahålla tjänstens till Kunden eller någon annan kopplad till denna (exempelvis närståendeföretag inom en koncern).

8. Avtalets upphörande

Hävning av avtalet kan påkallas av eDeklarera om

  1. kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd eller eljest inte rätteligen kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.
  2. kunden bryter mot bestämmelserna i detta avtal. Har Kunden senast tjugofyra (24) timmar efter hävning enligt ovan vidtagit rättelse är hävningen utan verkan. Sker rättelse ej efter hävning enligt ovan upphör rätten att använda tjänsten omedelbart och avstängning sker omgående.

9. Betalningsskyldighet mm vid avtalets upphörande

Kunden befrias vid avtalets upphörande ej från betalningsskyldighet för avgifter som vid tidpunkten för upphörandet uppkommit eller avtalsenligt uppkommer. Vid avtalets upphörande förfaller alla avtalsenliga avgifter till omedelbar betalning. Kunden har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter i samband med hävning.

10. Lagring av data

eDeklarera lagrar data åt kunden på datacenter inom Sverige och all information sparas där så länge kunden inte ber oss att ta bort den, vid utebliven inloggning på mer än 24 månader raderas kundens uppgifter per automatik. Vid borttagning försvinner er data permanent och kan inte återställas. eDeklarera kommer att meddela kunden om lagring av data upphör och ge kunden möjlighet att lagra deras data på annat sätt. eDeklareras ansvar kan under inga omständigheter överstiga det som anges under ”5. Ansvarsbegränsning" i detta avtal.

11. Uppgifter

Kunden accepterar att eDeklarera använder hos sig registrerade uppgifter, postadresser och e-postadresser, för utskick av information som har betydelse för användandet av produkter och tjänster enligt detta avtal eller andra av eDeklareras produkter.

12. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Kunden äger ej rätt att utan eDeklareras skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. eDeklarera äger rätt att till annat bolag överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

13. Force majeure

Parts åtagande gäller med reservation för händelser utanför parts kontroll exempelvis sabotage, arbetskonflikt, eldsvåda, vattenskada, inbrott, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för part att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits. Nämnda omständigheter skall utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

14. Tvist

Tvist angående detta avtal ska i första hand avgöras genom medling mellan av parterna utsedda representanter. Om överenskommelse ej kan uppnås skall tvisten avgöras av svensk tingsrätt med tillämpning av svensk lag.