K10 blankett - Kvalificerade andelar - Fåmansföretag

K10-blanketten deklarationsanvisningar

Om du är delägare i ett mindre aktiebolag (fåmansföretag) och äger kvalificerade andelar, ska K10-blanketten lämnas i samband med din privata inkomstdeklaration (INK1).

K10 blanketten räknar ut skatten från ditt fåmansföretag vid en utdelning eller vinst från aktieförsäljning.

Innehåll

K10-blankett

När måste man lämna in en K10?

Sista dagen att lämna in K10-blanketten 2023 (i år) är 2 maj 2024

Enligt Skatteverkets rekommendation bör du alltid deklarera K10, oavsett utdelning.

Det är viktigt för att utdelningens gränsbelopp sparas från år till år.

Vad händer om man inte lämnar in K10?

Handläggningstiden av din privata inkomstdeklaration (INK1) kan bli fördröjd om alla bilagor inte inkluderas.

Har man glömt att lämna in K10 eller gjort fel går det att uppdatera/lämna in blanketten i efterhand till Skatteverket.

Var hittar jag min K10 blankett?

K10-blanketten kan du hitta på Skatteverkets hemsida, e-tjänsten "Inkomstdeklaration 1" under "Bilagor".

Hur fyller man i K10?

Följ anvisningarna nedan för deklaration av K10-blanketten.

A 1. Utdelning alternativ 1 - Förenklingsregeln

Förenklingsregeln får enbart tillämpas på ett företag, resterande ägda bolag måste använda huvudregeln.

Beräkning av gränsbelopp

1.1 Årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln

195 250 kr × (Antal ägda andelar vid årets ingång / Totala antalet andelar vid årets ingång)

Årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för inkomståret 2023 är 195 250 kr.

Aktieägaren vid årets ingång har rätt att tillgodoräkna gränsbeloppet.

Gränsbeloppet beräknas utifrån totalt ägda andel.

Exempel: Äger du 50% av aktierna fyller du i 97 625 kr (50 % * 195 250).

1.2 Sparat utdelningsutrymme från föregående år *

Genom att multiplicera föregående års sparade utdelningsutrymme med 104,94 % inkluderas ränta.

Exempel: Hade du ett sparat utdelningsutrymme föregående år på 10 000 kr fyller du i 10 494 kr (10 000 kr x 104,94 %).

Tidigare års sparade utdelningsutrymme hittar du i föregående års K10-blankett vid punkt 1.9/1.11 eller 2.10/2.12. Beloppet är även förtryckt på specifikationen till årets Inkomstdeklaration 1.

1.3 Gränsbelopp enligt förenklingsregeln

Här summeras gränsbelopp enligt förenklingsregeln fram: punkt 1.1 + 1.2.

1.4 Vid avyttring eller gåva innan utdelningstillfället (eller då utdelning inte sker avyttringsåret): gränsbelopp som är hänförligt till de överlåtna andelarna

Om du sålt aktier och fått utdelning fyller du i gränsbeloppet av den överlåtna andelen.

Exempel: Gränsbelopp 100 000 kr (p. 1.3) och du ägde 100 % av aktierna i början av året men sålde hälften, då fyller du i 50 000 kr. Samt under punkt 3.7b.

1.5 Gränsbelopp att utnyttja vid p. 1.7 nedan

Används vid beräkning av fördelningen mellan inkomstslaget tjänst och kapital.

Om du inte tar utdelning bärs gränsbeloppet som ett sparat utdelningsutrymme till nästa år, se punkt 1.9.

Utdelning som ska beskattas i TJÄNST och sparat utdelningsutrymme

1.6 Utdelning

Utdelning som du har fått på dina aktier.

1.7 Gränsbeloppet enligt p. 1.5 ovan

Gränsbeloppet från punkt 1.5.

Punkt 1.6 (utdelningen) subtrahera med punkt 1.7 (gränsbeloppet).

1.8 Utdelning som beskattas i tjänst (max 6 687 000 kr) (+)

Positivt belopp beskattas i inkomstslaget tjänst och förs till INK1 p. 1.7 samt p. 1.13 nedan.

Alltså om utdelningen är högre än gränsbeloppet.

1.9 Sparat utdelningsutrymme (-)

Negativt belopp sparas till nästa år för beräkning av gränsbeloppet, om utdelning skett innan avyttring används det i årets vinstberäkning.

Om utdelningen är mindre än gränsbeloppet kommer du inte beskattas i tjänst.

Exempel: Utdelning (p. 1.6) 100 000 kr - Gränsbelopp (p. 1.5) 225 000 kr = (-) 125 000 kr.

Om du inte har sålt aktier efter utdelningstillfället - gå vidare till p. 1.12.

1.10 Vid delavyttring eller gåva efter utdelningstillfället

Sparat utdelningsutrymme som är hänförligt till de överlåtna andelarna enligt p. 3.7a

Minska utdelningsutrymmet i relation till avyttringen.

1.11 Sparat utdelningsutrymme till nästa år

Om du sålt aktier efter utdelningstillfället: p. 1.9 - 1.10

Utdelning som ska beskattas i KAPITAL

1.12 Utdelning

Utdelning på aktier (samma som p. 1.6).

1.13 Belopp som beskattas i tjänst enligt p. 1.8 ovan (max 6 687 000 kr)

Samma belopp som punkt 1.8

1.14 Utdelning i kapital

Utdelning i p. 1.14 som ryms inom gränsbeloppet beskattas till 2/3 i inkomstslaget kapital. Resterande del beskattas i sin helhet i inkomstslaget kapital.

Genom att summera punkt 1.12 och 1.13 får du fram utdelningen som beskattas i kapital.

1.15 Beloppet i p. 1.5 x 2/3

Om beloppet i p. 1.5 är större än utdelningen i 1.14 tas istället 2/3 av utdelningen i 1.14 upp.

Multiplicerar p. 1.5 med 2/3.

Om gränsbeloppet som finns i punkt 1.5 är större än utdelningen som beskattas i kapital, alltså beloppet i p. 1.14, ska du istället multiplicera p. 1.14 med 2/3.

1.16 Resterande utdelning (p. 1.14 minus p. 1.5)

Beloppet kan inte bli lägre än 0 kr.

Utdelning i kapital p. 1.14 minus gränsbeloppet p. 1.5.

Överstigande del beskattas utan kvotering till 2/3.

Blir beloppet lägre än 0 kr fyller du i 0 kr.

1.17 Utdelning som ska tas upp i kapital

Förs till INK1 p. 7.2

Summera beloppen i 1.15 och 1.16.

A 2. Utdelning alternativ 2 - Huvudregeln

Beräkning av gränsbelopp

2.1 Omkostnadsbelopp vid årets ingång (alternativt omräknat omkostnadsbelopp) x 10,94%

Multiplicera ditt omkostnadsbelopp med 10,94 %.

Exempel: Omkostnadsbelopp på 100 000 kr x 10,94 % = 10 940 kr

Omkostnadsbelopp är den genomsnittliga summan av priset för införskaffade aktier.

Om aktierna införskaffades innan 1992 kan du använda ditt omräknade omkostnadsbelopp. Sätt i så fall kryss vid punkt 4.1 eller 4.2.

2.2 Lönebaserat utrymme enligt avsnitt D p. 6.11

Äger du minst 4% av företaget vid årets ingång (1 januari 2023) får du beräkna lönebaserat utrymme.

Summering från 6.1–6.11.

OBS! Det lönebaserade utrymmet får aldrig bli större än 50 gånger den kontanta lönen.

2.3 Sparat utdelningsutrymme från föregående år x 104,94%

Multiplicera föregående års sparade utdelningsutrymme med 104,94 %.

Exempel: utdelningsutrymme från förra året på 10 000 kr => fyll i 10 494 kr

Föregående års sparade utdelningsutrymme finns i blankett K10 vid punkt 1.9/1.11 och 2.10/2.12.

2.4 Gränsbelopp enligt huvudregeln

Summera p. 2.1–2.3 och få fram gränsbeloppet.

2.5 Vid avyttring eller gåva innan utdelningstillfället (eller då utdelning inte sker avyttringsåret)

Gränsbelopp som är hänförligt till de överlåtna andelarna

Om du sålt aktier och fått utdelning fyller du i gränsbeloppet av den överlåtna andelen.

Exempel: Gränsbelopp 100 000 kr (p. 2.4) och du ägde 100 % av aktierna i början av året men sålde hälften, då fyller du i 50 000 kr. Samt under punkt 3.7b i vinstberäkningen.

2.6 Gränsbelopp att utnyttja vid p. 2.8 nedan

Används vid beräkning av fördelningen mellan inkomstslaget tjänst och kapital.

Om du inte tar utdelning bärs gränsbeloppet som ett sparat utdelningsutrymme till nästa år, se punkt 2.10.

Utdelning som ska beskattas i TJÄNST och sparat utdelningsutrymme

2.7 Utdelning

Utdelning som du har fått på dina aktier.

2.8 Gränsbeloppet enligt p. 2.6 ovan

Gränsbeloppet från punkt 2.6.

Punkt 2.7 (utdelningen) subtrahera med punkt 2.8 (gränsbeloppet).

2.9 Utdelning som beskattas i tjänst (max 6 687 000 kr) (+)

Positivt belopp beskattas i inkomstslaget tjänst och förs till INK1 p. 1.7 samt p. 2.14 nedan.

Alltså om utdelningen är högre än gränsbeloppet.

Om beloppet är större än 6 687 000 kr ska du bara fylla i 6 687 000 kr.

2.10 Sparat utdelningsutrymme (-)

Negativt belopp sparas till nästa år för beräkning av gränsbeloppet, om utdelning skett innan avyttring används det i årets vinstberäkning.

Om utdelningen är mindre än gränsbeloppet kommer du inte beskattas i tjänst.

Exempel: Utdelning (p. 2.7) 100 000 kr - Gränsbelopp (p. 2.8) 225 000 kr = (-) 125 000 kr.

Om du inte har sålt aktier efter utdelningstillfället - gå vidare till p. 2.13.

2.11 Vid delavyttring eller gåva efter utdelningstillfället

Sparat utdelningsutrymme som är hänförligt till de överlåtna andelarna enligt p. 3.7a Minska utdelningsutrymmet i relation till avyttringen.

2.12 Sparat utdelningsutrymme till nästa år

Om du sålt aktier efter utdelningstillfället: p. 2.10 - 2.11.

Utdelning som ska beskattas i KAPITAL

I punkterna 2.13–2.18 räknar du ut hur stor del av din utdelning som ska beskattas i kapital.

Utdelning på aktier => p. 2.7.

2.14 Belopp som beskattas i tjänst enligt p. 2.9 ovan (max 6 687 000 kr)

Samma summa som p. 2.9.

2.15 Utdelning i kapital

Utdelning i p. 2.15 som ryms inom gränsbeloppet beskattas till 2/3 i inkomstslaget kapital. Resterande del beskattas i sin helhet i inkomstslaget kapital.

Genom att summera punkt 2.13 och 2.14 får du fram utdelningen som beskattas i kapital.

2.16 Beloppet i p. 2.6 x 2/3

Om beloppet i p. 2.6 är större än utdelningen i 2.15 tas istället 2/3 av utdelningen i 2.15 upp.

Multiplicera p. 2.6 med 2/3.

2.17 Resterande utdelning (p. 2.15 minus p. 2.6).

Beloppet kan inte bli lägre än 0 kr.

Utdelning i kapital p. 2.15 minus gränsbeloppet p. 2.6.

Överstigande del beskattas utan kvotering till 2/3.

Blir beloppet lägre än 0 kr fyller du i 0 kr.

2.18 Utdelning som ska tas upp i kapital

Förs till INK 1 p. 7.2

Summera beloppen i 2.16 och 2.17.

B. Avyttring av aktier/andelar i fåmansföretag

Beräkning av vinst/förlust

Antal sålda andelar

Försäljningsdatum

3.1 Ersättning minus utgifter för avyttring

Ersättning för sålda aktierna minus utgifter för försäljningen.

3.2 Verkligt omkostnadsbelopp

Avser summan som du faktiskt betalat för aktierna, inklusive ovillkorade aktieägartillskott.

Beräkna omkostnadsbeloppet enligt den s.k. genomsnittsmetoden.

Du drar bort beloppet vid punkt 3.2 från beloppet vid punkt 3.1.

Är resultatet högre än 0 kr har du en vinst som du ska fylla i vid punkt 3.3.

Är beloppet lägre än 0 kr har du en förlust som du ska fylla i vid punkt 3.4a.

3.3 Vinst (+)

Om vinst fortsätt vid p. 3.5 nedan

Om din försäljning resulterat i en vinst.

Går vidare till punkt 3.5 och fortsätt beräkningen där.

3.4a Förlust (-)

Försäljning som resulterat i en förlust fylls i här.

3.4b Förlust i p. 3.4a x 2/3

Förs till INK1 p.8.3

P. 3.4 a multipliceras med 2/3.

Vinst som beskattas i TJÄNST

3.5 Ersättning minus utgifter för avyttring (samma som p. 3.1 ovan)

Samma som p. 3.1.

3.6 Omkostnadsbelopp (alternativt omräknat omkostnadsbelopp)

Omkostnadsbelopp från p. 3.2 eller, om du skaffat dina aktier före 1992, ditt omräknade omkostnadsbelopp.

3.7a Om utdelning erhållits under året och innan avyttring

Sparat utdelningsutrymme enligt p. 1.9 eller 2.10 ovan, till den del det hör till de överlåtna andelarna

Om du fått utdelning under året och innan försäljningen.

Om du endast har sålt en del av ditt innehav fyller du bara i motsvarande del av ditt sparade utdelningsutrymme vid denna punkt.

3.7b Om utdelning erhållits efter delavyttring eller utdelning inte erhållits under året

Gränsbelopp enligt p. 1.4 eller 2.5

3.8 Skattepliktig vinst som ska beskattas i tjänst (max

Förs till INK1 p.1.7

Summera 3.5 och dra av 3.6 och 3.7a/3.7b

Vinst som beskattas i KAPITAL

3.9 Vinst enligt p. 3.3 ovan

Vinst från p. 3.3.

3.10 Belopp som beskattas i tjänst enligt p. 3.8 (max

3.11 Vinst i inkomstslaget kapital

Vinst i p. 3.11 som ryms inom sparat utdelningsutrymme beskattas till 2/3 i inkomstslaget kapital. Resterande del beskattas i sin helhet i inkomstslaget kapital.

3.12 Belopp antingen enligt p. 3.7a x 2/3 eller 3.7b x 2/3.

Om beloppet i p. 3.7a eller 3.7b är större än vinsten i p. 3.11 tas istället 2/3 av vinsten i p. 3.11 upp.

Multiplicera 3.7a/3.7b med 2/3.

Om 3.7a/3.7b är större än 3.11, multiplicera 3.11 med 2/3.

3.13 Resterande vinst (p. 3.11 minus antingen p. 3.7a eller p. 3.7b)

Beloppet kan inte bli lägre än 0 kr.

Om beloppet blir lägre än 0 kr => 0 kr.

3.14 Vinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital

Förs till INK1 p.7.4

Summera 3.12 och 3.13.

Försäljning av mottagna (tillbytta) andelar

Den i avsnitt B redovisade överlåtelsen avser avyttring (ej efterföljande byte) av andelar som har förvärvats genom andelsbyte (Ja/Nej)

C. Omräknat omkostnadsbelopp

Om du vid punkterna 2.1 och 3.6 använt dig av omräknat omkostnadsbelopp anger du här hur det omräknade omkostnadsbeloppet har beräknats. För att räkna fram ditt omräknade omkostnadsbelopp kan du ta hjälp av Skatteverkets hjälpblankett SKV 2110b som finns att hämta på www.skatteverket.se.

Om du skaffat aktierna före 1992 har du vid punkterna 2.1 och 3.6 möjlighet att använda dig av ett omräknat omkostnadsbelopp.

Omkostnadsbeloppet kan räknas om enligt två olika regler, indexregeln* och kapitalunderlagsregeln*.

4.1 Det omräknade omkostnadsbeloppet har beräknats enligt Indexregeln (andelar anskaffade före 1990)

Kryssa om du har använt dig av indexregeln för att beräkningen av ditt omkostnadsbelopp.

*Indexregeln

Om du köpt aktierna före år 1990 får du göra en indexuppräkning av anskaffningsutgiften, från och med anskaffningstidpunkten.

4.2 Det omräknade omkostnadsbeloppet har beräknats enligt Kapitalunderlagsregeln (andelar anskaffade före 1992)

Kryssa om du har använt dig av kapitalunderlagsregeln för att räkna om ditt omkostnadsbelopp.

*Kapitalunderlagsregeln

Om du har skaffat aktier senast den 31 december 1991. Omkostnadsbeloppet beräknas genom att ta skillnaden mellan tillgångar och skulder, som tas upp till de skattemässiga värden som gällde vid 1993 års taxering.

D. Lönebaserat utrymme

(Bara för dig som den 1 januari 2024 äger andelar i företaget som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i företaget)

1. Lönekrav

"Du får endast beräkna lönebaserat utrymme om du eller någon närstående, under året erhållit kontant ersättning (lön) från företaget. Ersättningen ska uppgå till 681 600 kr eller 426 000 kr med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen.

Fyll en närståendes personnummer som uppfyller lönekravet .

5.1 Din kontanta ersättning från företaget och dess dotterföretag under 2023

Fyll i din kontanta ersättning från företaget, ta inte med obeskattade kostnadsersättningar, skattepliktiga förmåner eller belopp som har beskattats i tjänst.

Räkna även med eventuell ersättning av statliga lönebidrag.

5.2 Sammanlagd kontant ersättning i företaget och dess dotterföretag under 2023

Fyll i den totala kontanta ersättning från företaget, ta inte med obeskattade kostnadsersättningar, skattepliktiga förmåner eller belopp som har beskattats i tjänst.

Räkna även med eventuell ersättning av statliga lönebidrag samt även din egen ersättning från p. 5.1.

5.3 (Punkt 5.2 x 5%) + 426 000 kr (=)

Den totala kontanta ersättningen (p. 5.2) multiplicerat med 5 % och addera 426 000 kr.

Lönekravet: Punkt 5.1 måste vara lika med eller större än summan i p. 5.3 eller 681 600 kr.

Om löneuttag enligt ovan gjorts i dotterföretag: Organisationsnummer

2. Beräkning av lönebaserat utrymme

För andelar ägda under hela 2023

6.1 Kontant ersättning till arbetstagare under 2023

Ersättningar som täcks av statliga lönebidrag ska inte räknas med.

Kontant ersättning till arbetstagare samt din egen ersättning.

Du ska dock inte ta med obeskattade kostnadsersättningar, skattepliktiga förmåner eller ersättningar som beskattats i tjänst. Ersättningar som täcks av statliga lönebidrag ska inte räknas med.

6.2 Kontant ersättning under 2023 till arbetstagare i dotterföretag i förhållande till moderföretagets ägda andel och innehavstid under 2023

Här tar du med samma typ av ersättningar som i p. 6.1 men som har betalats ut till arbetstagare i dotterföretag under 2023.

Ersättningens storlek ska motsvarar ditt företags andel i dotterföretaget.

6.3 Löneunderlag

Summera p. 6.1 och 6.2 till löneunderlag.

6.4 Företagets lönebaserade utrymme

Löneunderlag enligt p. 6.3 x 50 %

6.5 Ditt lönebaserade utrymme för andelar ägda under hela 2023:

Företagets lönebaserade utrymme enligt p. 6.4 × (Antal ägda andelar under hela året / Totala antalet andelar vid 2023 års utgång)

För andelar anskaffade under 2023

6.6 Kontant ersättning till arbetstagare som betalats ut under den del av 2023 som andelarna ägts

Ersättningar som täcks av statliga lönebidrag ska inte räknas med.

Här fyller du i de kontanta ersättningar till arbetstagare som betalats ut under den del av 2023 som du ägt aktierna. Har du t.ex. förvärvat aktierna den 1 juli 2023 tar du med de ersättningar som betalats ut fr.o.m. den 1 juli och fram till årsskiftet.

Precis som gäller för aktier som ägts hela året ska din egen ersättning också med i denna beräkning. Du ska dock inte ta med obeskattade kostnadsersättningar, skattepliktiga förmåner eller ersättningar som beskattats i tjänst. Ersättningar som täcks av statliga lönebidrag ska inte räknas med.

6.7 Kontant ersättning under 2023 till arbetstagare i dotterföretag 1 i förhållande till moderföretagets ägda andel och innehavstid under 2023

Dessutom ska enbart ersättningar under den del av 2023 som du ägt andelen i moderföretaget beaktas

Här fyller du i de ersättningar som betalats ut till arbetstagare i dotterföretaget. Det är dock bara ersättningar som betalats ut under den del av 2022 som du ägt moderföretaget som ska beaktas. Utöver det måste du dessutom ta hänsyn till hur stor del av dotterföretaget som moderföretaget äger och när moderföretaget förvärvat dotterföretaget.

Det är samma typ av ersättningar (och med samma begränsningar) som beskrivs i punkt 6.6 som ska tas med.

6.8 Löneunderlag avseende den tid under 2023 andelarna ägts

Summera punkterna 6.6 och 6.7 så har du ditt löneunderlag för de aktier du anskaffat under 2022 vid punkt 6.8. Utifrån detta ska du nu beräkna ditt lönebaserade utrymme för de andelarna.

6.9 Företagets lönebaserade utrymme avseende den tid under 2023 andelarna ägts (Löneunderlag enligt p. 6.8 x 50 %)

Multiplicera ditt löneunderlag i punkt 6.8 med 50 % och fyll i summan vid punkt 6.9.

6.10 Ditt lönebaserade utrymme för andelar som anskaffats under 2023:

Företagets lönebaserade utrymme enligt p. 6.9 × (Antal andelar förvärvade under året / Totala antalet andelar vid 2023 års utgång)

Multiplicera företagets lönebaserade utrymme (som du fick fram vid punkt 6.9) med så stor andel av företaget som du förvärvat under 2023.

6.11 Totalt lönebaserat utrymme (p. 6.5 plus 6.10)

Förs över till K10 p.2.2

Här fyller du i ditt lönebaserade utrymme som sen ska flyttas över till punkt 2.2 i gränsbeloppsberäkningen enligt huvudregeln. Har du både aktier du ägt under hela 2023 och sådana du anskaffat under 2023 blir det en summa av punkterna 6.5 och 6.10 du fyller i vid 6.11.

Observera att det lönebaserade utrymmet aldrig får bli större än 50 gånger den egna kontanta lönen eller den kontanta lön som en närstående erhållit under 2023 från företaget eller något dotterföretag till företaget.

Det totala lönebaserade utrymmet får inte överstiga ett belopp som motsvarar 50 gånger den kontanta ersättningen som du, eller närstående till dig, fått från företaget (eller dotterföretaget till företaget) under 2023.