SRU-koder (fältkoder)

Innehåll

Om SRU-koder

Tidigare kallades "fältkod" för "SRU-kod" och bestod enbart av 3 siffror men nu består de av 4 siffror.

SRU står för Standardiserade RäkenskapsUtdrag och används primärt av Skatteverket samt skatteprogram för att möjliggöra digital inlämning av inkomstdeklarationen. SRU-koder är alltså Skatteverkets motsvarighet till BAS-kontonummer.

Kopplingen tillåter en överföring från redovisningen/bokföringsinformationen till inkomstdeklarationens övriga delar exempelvis: INK2R, Räkenskapsschema (sid 2-3), INK2S, Skattemässiga justeringar (sid 4).

Räkenskapsschema utgör en del av Inkomstdeklaration 2-4 där varje konto i kontoplanen är kopplat till en SRU-kod som summerar ihop kontona från BAS kontoplanen.

Alla konton från BAS-kontoplanen kopplas genom SRU-koder

Bokföring SRU-kod

Beroende på bokföringsprogram kan man skapa egna konton, glöm dock inte att inkludera rätt SRU-kod. Lägger man inte till SRU-koden i samband med det nya kontot så inkluderas inte redovisningsuppgifterna för det givna kontot i SRU-kopplingarna. Alltså inkluderas inte de bokförda beloppen korrekt i bokslutet.

För information om förhållandet mellan SRU-koder och BAS-konto, se BAS.se eller följ vår sammanfattade vägledning:

SRU-koder INK2S (Skattemässiga justeringar) finns inte kopplat genom kontoplanen och måste därför fyllas i manuellt, även vid SIE-import eller integration genom bokföringsprogram. Liknande gäller även för INK3SU, INK3S, INK4S och INK4DU. För den sistnämnda behöver alla delägare fylla i en varsin blankett.

Vad gäller för SRU koder 2019 och 2020?

I och med att inga ändringar eller uppdateringar gjorts sedan 2017, behöver man inte göra några manuella ändringar. Alltså gäller samma SRU koder 2020 som SRU koderna från 2017, 2018 och 2019.

SRU-kod 7369

SRU-kodBAS-KontoNamn
73692611Utg moms försäljning/uttag 25%
73692615Ber moms varuförv 25% EU
73692641Ingående moms
73692645Ber ingående moms inköp
73692650Moms redovisningskonto
73692710Personalens källskatt
73692732Avräkn särsk lönesk pens
73692790Övriga löneavdrag
73692794Fackföreningsavgifter

Notera hur samtliga konton inkluderas under en och samma SRU-kod 7369. Se blanketten Räkenskapsschema i inkomstdeklarationen (INK2R) rad 2.48Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga skulder”.

SRU kod 7415

Se rad 3.13Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag” (Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från intresseföretag och gemensamt styrda företag med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinst-utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat.). Här summeras exempelvis samma konton i BAS kontoplanen under samma rad, men separeras mellan två SRU-koder beroende på om posten är positiv eller negativ.

SRU-kodRadResultaträkningKonton i BAS 2017
75193.13Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag+ 8100-8199 exkl. (8170-8179, 8180-8189 samt 8123 och 8133)
7415– 8100-8199 exkl. (8170-8179, 8180-8189 samt 8123 och 8133)

SRU-kodBAS-KontoNamn
74158110Utdelning på andelar i intresseföretag m.fl
74158111Utdelning på andelar i intresseföretag
74158112Utdelning på andelar i gemensamt styrda företag
74158113Utdelning på andelar övr företag med ägarintresse
74158116Insatsemission, intresseföretag
74158117Insatsemission, gemensamt styrda företag
74158118Insatsemission, övr företag med ägarintresse
74158120Res vid försälj av andelar i intresseftg m.fl
74158121Res vid försäljning av andelar i intresseföretag
74158122Res vid försäljning av andelar gemensamt styrda företag
74158123Res vid förs andelar övr företag med ägarintresse
74158130Resandelar fr handelsbolag (intresseftg m.fl)
74158131Resandelar fr handelsbolag (intresseftg)
74158132Resandelar fr HB (gem styrda företag)
74158133Resandelar fr HB (övr företag med ägarintresse)

SRU-kod 7513

Se rad 3.7 Övriga externa kostnader”, (Alla övriga rörelsekostnader, t.ex. kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar.) i INK2R där bland annat följande konton redovisas: 5000-6999 (övriga externa rörelseutgifter/kostnader).

Viktigt att känna till: 6070 Representation; 6071 Representation, avdragsgill, 6072 Representation, ej avdragsgill. Dessa ska separeras på första sidan (huvudblanketten) av inkomstdeklarationen där ej avdragsgill representation ska tydliggöras. Transparens är viktigt och man bör därför gärna skriva för mycket än för lite under ”Övriga upplysningar”.

SRU-kodBAS-KontoNamn
75135000Lokalkostnader hyrda fastigheter (gruppkonto)
75135010Lokalhyra
75135011Hyra för kontorslokaler
75135012Hyra för garage
75135013Hyra för lagerlokaler
75135020El för belysning
75135030Värme
75135040Vatten och avlopp
75135050Lokaltillbehör
75135060Städning och renhållning
75135061Städning
75135062Sophämtning
75135063Hyra för sopcontainer
75135064Snöröjning
75135065Trädgårdsskötsel
75135070Reparation och underhåll av lokaler
75135090Övriga lokalkostnader
75135098Övriga lokalkostnader, avdragsgilla
75135099Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla
75135100Fastighetskostnader ägda fastigheter (gruppkonto)
75135110Tomträttsavgäld/arrende
75135120El för belysning
75135130Värme
75135131Uppvärmning
75135132Sotning
75135140Vatten och avlopp
75135160Städning och renhållning
75135161Städning
75135162Sophämtning
75135163Hyra för sopcontainer
75135164Snöröjning
75135165Trädgårdsskötsel
75135170Reparation och underhåll av fastighet
75135171Underhåll ekonomibyggnader
75135175Underhåll bostad näringsverksamhet
75135179Synebrister byggnader
75135180Underhåll markanläggningar
75135181Underhåll vägar broar
75135182Underhåll diken brunnar
75135187Underhåll skogsvägar
75135188Underhåll markanläggning skog
75135189Synebrister markanläggningar
75135190Övriga fastighetskostnader
75135191Fastighetsskatt/Fastighetsavgift
75135192Fastighetsförsäkringspremier
75135193Fastighetsskötsel och förvaltning
75135198Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla
75135199Övriga fastighetskostn, ej avdragsgilla
75135200Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)
75135220Hyra av inventarier och verktyg
75135221Korttidshyra av inventarier och verktyg
75135222Leasing av inventarier och verktyg
75135231Hyra av byggnadsinventarier
75135232Leasing av byggnadsinventarier
75135290Övriga hyreskostnader för anl.tillg
75135300Energikostnader produktion (gruppkonto)
75135310El för drift
75135314Elkostnader bevattning
75135318Återbetalning energiskatt el
75135320Gas
75135330Eldningsolja
75135338Återbetalning energiskatt eldningsolja
75135339Lagerförändring eldningsolja
75135340Uppvärmning produktion
75135350Flis och andra träbränslen
75135360Diesel
75135361Bensin
75135362Oljor, fett
75135363Övriga drivmedel
75135368Återbetalning energiskatt drivmedel
75135369Lagerförändring drivmedel
75135380Vatten
75135390Övriga energikostnader
75135400Förbrukningsinv o förbrukningsmaterial
75135410Förbrukningsinventarier
75135420Programvaror
75135430Transportinventarier
75135440Förbrukningsemballage
75135460Förbrukningsmaterial
75135467Förbrukinv o mate inköp från EU 20 (25%)
75135480Arbetskläder och skyddsmaterial
75135490Övriga förbrukningsinv o förbr.mtrl
75135500Reparation och underhåll (gruppkonto)
75135520Reparation och underhåll av inv m.m.
75135521Reparation och underhåll traktor
75135524Reparation och underhåll tröska
75135525Reparation och underhåll vallmaskiner
75135527Reparation och underhåll anläggning utfodring
75135528Reparation och underhåll inköp från EU 20 (25%)
75135529Reparation och underhåll övriga inventarier
75135530Reparation och underhåll av byggnadsinv
75135531Underhåll stallinredning
75135532Underhåll utgödsling
75135534Service och underhåll mjölkanläggning
75135535Underhåll foderanläggning
75135536Underhåll spannmålstork/lager
75135537Repr och underh. bygg inköp från EUå 20 (25%)
75135550Reparation o underhåll av förbr.inv
75135570Reparation och underhåll av markinv
75135571Underhåll stängsel
75135580Underhåll och tvätt av arbetskläder
75135590Övriga kostn för reparation o underhåll
75135600Kostn för transportmedel (gruppkonto)
75135610Personbilskostnader
75135611Drivmedel för personbilar
75135612Försäkring och skatt för personbilar
75135613Reparation och underhåll av personbilar
75135615Leasing av personbilar
75135618Ber milkostn för privat pers.bil i ftget
75135619Övriga personbilskostnader
75135620Lastbilskostnader
75135621Drivmedel för lastbilar
75135622Försäkring och skatt för lastbilar
75135623Reparation och underhåll av lastbilar
75135629Övriga lastbilskostnader
75135640Kostnader för arbetsmaskiner
75135650Traktorkostnader
75135651Traktorkostnader med moms
75135652Traktorkostnader utan moms
75135660Motorcykel-, moped- och skoterkostnader
75135670Båt-, flygplans- och helikopterkostnad
75135690Övriga kostnader för transportmedel
75135700Frakter och transporter (gruppkonto)
75135710Frakter, transp o försäkr vid varudistr
75135720Tull- och speditionskostnader m.m.
75135730Arbetstransporter
75135740Transporter för produktionsgren
75135790Övriga kostn för frakter o transporter
75135800Resekostnader (gruppkonto)
75135810Biljetter
75135820Hyrbilskostnader
75135830Kost och logi
75135831Kost och logi i Sverige
75135832Kost och logi i utlandet
75135890Övriga resekostnader
75135900Reklam och PR (gruppkonto)
75135910Annonsering
75135920Utomhus- och trafikreklam
75135930Reklamtrycksaker och direktreklam
75135940Utställningar och mässor
75135950Butiksreklam och återförsäljarreklam
75135960Varuprov, reklamgåvor, pres.rekl o tävl
75135970Film-, radio-, TV- och Internet-reklam
75135980PR, institutionell reklam och sponsring
75135990Övriga kostnader för reklam och PR
75136000Övriga försäljningskostn (gruppkonto)
75136010Kataloger, prislistor m.m.
75136020Egna facktidskrifter
75136030Speciella orderkostnader
75136040Kontokortsavgifter
75136050Försäljningsprovisioner
75136055Franchisekostnader o.dyl.
75136060Kreditförsäljningskostnader
75136061Kreditupplysning
75136062Inkasso och KFM-avgifter
75136063Kreditförsäkringspremier
75136064Factoringavgifter
75136069Övriga kreditförsäljningskostnader
75136070Representation
75136071Representation, avdragsgill
75136072Representation, ej avdragsgill
75136080Bankgarantier
75136090Övriga försäljningskostnader
75136100Kontorsmateriel o trycksaker
75136110Kontorsmateriel
75136150Trycksaker
75136200Tele och post (gruppkonto)
75136210Telekommunikation
75136211Fast telefoni
75136212Mobiltelefon
75136213Mobilsökning
75136214Fax
75136215Telex
75136230Datakommunikation
75136250Postbefordran
75136300Företagsförs o övriga riskkostn
75136310Företagsförsäkringar
75136311Försäkring växtodling
75136312Djurförsäkring
75136313Skogsförsäkring
75136314Maskinförsäkring
75136316Ersättarförsäkring
75136317Ansvarsförsäkring
75136319Övriga försäkringar
75136320Självrisker vid skada
75136330Förluster i pågående arbeten
75136340Lämnade skadestånd
75136350Förluster på kundfordringar
75136351Konstaterade förluster på kundfordringar
75136352Befarade förluster på kundfordringar
75136360Garantikostnader
75136361Förändring av garantiavsättning
75136362Faktiska garantikostnader
75136370Kostnader för bevakning och larm
75136380Förluster på övriga kortfr fordringar
75136390Övriga riskkostnader
75136400Förvaltningskostnader (gruppkonto)
75136410Styrelsearvoden som inte är lön
75136420Ersättningar till revisor
75136421Revision
75136422Rådgivning
75136423Skatterådgivning
75136424Övriga tjänster - revisor
75136430Management fees
75136440Årsredovisning och delårsrapporter
75136450Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma
75136490Övriga förvaltningskostnader
75136500Övriga externa tjänster (gruppkonto)
75136510Mätningskostnader
75136520Företagshälsovård
75136530Redovisningstjänster
75136540IT-tjänster
75136550Konsultarvoden
75136553EU-stödsrådgivning
75136560Serviceavg till branschorganisationer
75136570Bankkostnader
75136580Advokat- och rättegångskostnader
75136590Övriga externa tjänster
75136591Synearvoden
75136600Fri kontogrupp
75136700Fri kontogrupp
75136800Inhyrd personal
75136810Inhyrd produktionspersonal
75136890Övrig inhyrd personal
75136900Övriga externa kostnader (gruppkonto)
75136910Licensavgifter och royalties
75136920Kostnader för egna patent
75136930Kostnader för varumärken m.m
75136940Kontroll-, provnings- o stämpelavgifter
75136950Tillsynsavgifter myndigheter
75136970Tidningar, tidskrifter o facklitteratur
75136980Inhyrda företagsledare
75136981Föreningsavgifter, avdragsgilla
75136982Föreningsavgifter, ej avdragsgilla
75136990Övriga externa kostnader
75136991Övriga externa kostnader, avdragsgilla
75136992Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla
75136993Lämnade bidrag och gåvor
75136994Fortbildning och studieresor
75136996Betald utländsk inkomstskatt
75136997Obetald utländsk inkomstskatt
75136998Utländsk moms
75136999Ingående moms, blandad verksamhet