SRU-koder (fältkoder)

Om SRU-koder

Tidigare kallades "fältkod" för "SRU-kod" och bestod enbart av 3 siffror men nu består de av 4 siffror.

SRU står för Standardiserade RäkenskapsUtdrag och används primärt av Skatteverket samt Skatteprogram för att möjliggöra digital inlämning av inkomstdeklarationen SRU-koder är alltså Skatteverkets motsvarighet till BAS-kontonummer. Kopplingen tillåter följaktligen en överföring från redovisningen/bokföringsinformationen till inkomstdeklarationens övriga delar exempelvis: INK2R, Räkenskapsschema (sid 2-3), INK2S, Skattemässiga justeringar (sid 4).

Räkenskapsschema utgör en del av Inkomstdeklaration 2-4 där varje konto i kontoplanen är kopplat till en SRU-kod som summerar ihop kontona från BAS-kontoplanen.

Alla konton från BAS-kontoplanen kopplas genom SRU-koder!

SRU-kod 7369

SRU-kod BAS-Konto Namn
7369 2611 Utg moms försäljning/uttag 25%
7369 2615 Ber moms varuförv 25% EU
7369 2641 Ingående moms
7369 2645 Ber ingående moms inköp
7369 2650 Moms redovisningskonto
7369 2710 Personalens källskatt
7369 2732 Avräkn särsk lönesk pens
7369 2790 Övriga löneavdrag
7369 2794 Fackföreningsavgifter

Notera hur samtliga konton inkluderas under en och samma SRU-kod 7369. Se blanketten Räkenskapsschema i inkomstdeklarationen (INK2R) Rad 2.48 ”Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga skulder”.

SRU-kod 7513

Se rad 3.7 ”Övriga externa kostnader”, (Alla övriga rörelsekostnader, t.ex. kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar.) i INK2R där bland annat följande konton redovisas: 5000-6999 (övriga externa rörelseutgifter/kostnader).

Viktigt att känna till: 6070 Representation; 6071 Representation, avdragsgill, 6072 Representation, ej avdragsgill. Dessa ska separeras på första sidan (huvudblanketten) av inkomstdeklarationen där ej avdragsgill representation ska tydliggöras. Transparens är viktigt och man bör därför gärna skriva för mycket än för lite under ”Övriga upplysningar”.

SRU kod 7415

Se rad 3.13 ”Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag” (Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från intresseföretag och gemensamt styrda företag med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. vissa erhållna vinst-utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat.). Här summeras exempelvis samma konton i BAS kontoplanen under samma rad, men separeras mellan två SRU-koder beroende på om posten är positiv eller negativ.

SRU-kod Rad Resultaträkning Konton i BAS 2017
7519 3.13 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag + 8100-8199 exkl. (8170-8179, 8180-8189 samt 8123 och 8133)
7415 – 8100-8199 exkl. (8170-8179, 8180-8189 samt 8123 och 8133)
SRU-kod BAS-Konto Namn
7415 8110 Utdelning på andelar i intresseföretag m.fl
7415 8111 Utdelning på andelar i intresseföretag
7415 8112 Utdelning på andelar i gemensamt styrda företag
7415 8113 Utdelning på andelar övr företag med ägarintresse
7415 8116 Insatsemission, intresseföretag
7415 8117 Insatsemission, gemensamt styrda företag
7415 8118 Insatsemission, övr företag med ägarintresse
7415 8120 Res vid försälj av andelar i intresseftg m.fl
7415 8121 Res vid försäljning av andelar i intresseföretag
7415 8122 Res vid försäljning av andelar gemensamt styrda företag
7415 8123 Res vid förs andelar övr företag med ägarintresse
7415 8130 Resandelar fr handelsbolag (intresseftg m.fl)
7415 8131 Resandelar fr handelsbolag (intresseftg)
7415 8132 Resandelar fr HB (gem styrda företag)
7415 8133 Resandelar fr HB (övr företag med ägarintresse)

Bokföring SRU-kod

Beroende på bokföringsprogram kan man skapa egna konton, glöm dock inte att inkludera rätt SRU-kod. Lägger man inte till SRU-koden i samband med det nya kontot så inkluderas inte redovisningsuppgifterna för det givna kontot i SRU-kopplingarna. Alltså inkluderas inte de bokförda beloppen korrekt i bokslutet.

För information om förhållandet mellan SRU-koder och BAS-konto, se BAS.se eller följ vår sammanfattade vägledning:

SRU-koder INK2S (Skattemässiga justeringar) finns inte kopplat genom kontoplanen och måste därför fyllas i manuellt, även vid SIE-import eller integration genom bokföringsprogram. Liknande gäller även för INK3SU, INK3S, INK4S och INK4DU. För den sistnämnda behöver alla delägare fylla i en varsin blankett.

Vad gäller för SRU koder 2019 och 2020?

I och med att inga ändringar eller uppdateringar gjorts sedan 2017, behöver man inte göra några manuella ändringar. Alltså gäller samma SRU koder 2020 som SRU koderna från 2017, 2018 och 2019.

SRU-kod 7513

SRU-kod BAS-Konto Namn
7513 5000 Lokalkostnader hyrda fastigheter (gruppkonto)
7513 5010 Lokalhyra
7513 5011 Hyra för kontorslokaler
7513 5012 Hyra för garage
7513 5013 Hyra för lagerlokaler
7513 5020 El för belysning
7513 5030 Värme
7513 5040 Vatten och avlopp
7513 5050 Lokaltillbehör
7513 5060 Städning och renhållning
7513 5061 Städning
7513 5062 Sophämtning
7513 5063 Hyra för sopcontainer
7513 5064 Snöröjning
7513 5065 Trädgårdsskötsel
7513 5070 Reparation och underhåll av lokaler
7513 5090 Övriga lokalkostnader
7513 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla
7513 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla
7513 5100 Fastighetskostnader ägda fastigheter (gruppkonto)
7513 5110 Tomträttsavgäld/arrende
7513 5120 El för belysning
7513 5130 Värme
7513 5131 Uppvärmning
7513 5132 Sotning
7513 5140 Vatten och avlopp
7513 5160 Städning och renhållning
7513 5161 Städning
7513 5162 Sophämtning
7513 5163 Hyra för sopcontainer
7513 5164 Snöröjning
7513 5165 Trädgårdsskötsel
7513 5170 Reparation och underhåll av fastighet
7513 5171 Underhåll ekonomibyggnader
7513 5175 Underhåll bostad näringsverksamhet
7513 5179 Synebrister byggnader
7513 5180 Underhåll markanläggningar
7513 5181 Underhåll vägar broar
7513 5182 Underhåll diken brunnar
7513 5187 Underhåll skogsvägar
7513 5188 Underhåll markanläggning skog
7513 5189 Synebrister markanläggningar
7513 5190 Övriga fastighetskostnader
7513 5191 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift
7513 5192 Fastighetsförsäkringspremier
7513 5193 Fastighetsskötsel och förvaltning
7513 5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla
7513 5199 Övriga fastighetskostn, ej avdragsgilla
7513 5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)
7513 5220 Hyra av inventarier och verktyg
7513 5221 Korttidshyra av inventarier och verktyg
7513 5222 Leasing av inventarier och verktyg
7513 5231 Hyra av byggnadsinventarier
7513 5232 Leasing av byggnadsinventarier
7513 5290 Övriga hyreskostnader för anl.tillg
7513 5300 Energikostnader produktion (gruppkonto)
7513 5310 El för drift
7513 5314 Elkostnader bevattning
7513 5318 Återbetalning energiskatt el
7513 5320 Gas
7513 5330 Eldningsolja
7513 5338 Återbetalning energiskatt eldningsolja
7513 5339 Lagerförändring eldningsolja
7513 5340 Uppvärmning produktion
7513 5350 Flis och andra träbränslen
7513 5360 Diesel
7513 5361 Bensin
7513 5362 Oljor, fett
7513 5363 Övriga drivmedel
7513 5368 Återbetalning energiskatt drivmedel
7513 5369 Lagerförändring drivmedel
7513 5380 Vatten
7513 5390 Övriga energikostnader
7513 5400 Förbrukningsinv o förbrukningsmaterial
7513 5410 Förbrukningsinventarier
7513 5420 Programvaror
7513 5430 Transportinventarier
7513 5440 Förbrukningsemballage
7513 5460 Förbrukningsmaterial
7513 5467 Förbrukinv o mate inköp från EU 20 (25%)
7513 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial
7513 5490 Övriga förbrukningsinv o förbr.mtrl
7513 5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)
7513 5520 Reparation och underhåll av inv m.m.
7513 5521 Reparation och underhåll traktor
7513 5524 Reparation och underhåll tröska
7513 5525 Reparation och underhåll vallmaskiner
7513 5527 Reparation och underhåll anläggning utfodring
7513 5528 Reparation och underhåll inköp från EU 20 (25%)
7513 5529 Reparation och underhåll övriga inventarier
7513 5530 Reparation och underhåll av byggnadsinv
7513 5531 Underhåll stallinredning
7513 5532 Underhåll utgödsling
7513 5534 Service och underhåll mjölkanläggning
7513 5535 Underhåll foderanläggning
7513 5536 Underhåll spannmålstork/lager
7513 5537 Repr och underh. bygg inköp från EUå 20 (25%)
7513 5550 Reparation o underhåll av förbr.inv
7513 5570 Reparation och underhåll av markinv
7513 5571 Underhåll stängsel
7513 5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder
7513 5590 Övriga kostn för reparation o underhåll
7513 5600 Kostn för transportmedel (gruppkonto)
7513 5610 Personbilskostnader
7513 5611 Drivmedel för personbilar
7513 5612 Försäkring och skatt för personbilar
7513 5613 Reparation och underhåll av personbilar
7513 5615 Leasing av personbilar
7513 5618 Ber milkostn för privat pers.bil i ftget
7513 5619 Övriga personbilskostnader
7513 5620 Lastbilskostnader
7513 5621 Drivmedel för lastbilar
7513 5622 Försäkring och skatt för lastbilar
7513 5623 Reparation och underhåll av lastbilar
7513 5629 Övriga lastbilskostnader
7513 5640 Kostnader för arbetsmaskiner
7513 5650 Traktorkostnader
7513 5651 Traktorkostnader med moms
7513 5652 Traktorkostnader utan moms
7513 5660 Motorcykel-, moped- och skoterkostnader
7513 5670 Båt-, flygplans- och helikopterkostnad
7513 5690 Övriga kostnader för transportmedel
7513 5700 Frakter och transporter (gruppkonto)
7513 5710 Frakter, transp o försäkr vid varudistr
7513 5720 Tull- och speditionskostnader m.m.
7513 5730 Arbetstransporter
7513 5740 Transporter för produktionsgren
7513 5790 Övriga kostn för frakter o transporter
7513 5800 Resekostnader (gruppkonto)
7513 5810 Biljetter
7513 5820 Hyrbilskostnader
7513 5830 Kost och logi
7513 5831 Kost och logi i Sverige
7513 5832 Kost och logi i utlandet
7513 5890 Övriga resekostnader
7513 5900 Reklam och PR (gruppkonto)
7513 5910 Annonsering
7513 5920 Utomhus- och trafikreklam
7513 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam
7513 5940 Utställningar och mässor
7513 5950 Butiksreklam och återförsäljarreklam
7513 5960 Varuprov, reklamgåvor, pres.rekl o tävl
7513 5970 Film-, radio-, TV- och Internet-reklam
7513 5980 PR, institutionell reklam och sponsring
7513 5990 Övriga kostnader för reklam och PR
7513 6000 Övriga försäljningskostn (gruppkonto)
7513 6010 Kataloger, prislistor m.m.
7513 6020 Egna facktidskrifter
7513 6030 Speciella orderkostnader
7513 6040 Kontokortsavgifter
7513 6050 Försäljningsprovisioner
7513 6055 Franchisekostnader o.dyl.
7513 6060 Kreditförsäljningskostnader
7513 6061 Kreditupplysning
7513 6062 Inkasso och KFM-avgifter
7513 6063 Kreditförsäkringspremier
7513 6064 Factoringavgifter
7513 6069 Övriga kreditförsäljningskostnader
7513 6070 Representation
7513 6071 Representation, avdragsgill
7513 6072 Representation, ej avdragsgill
7513 6080 Bankgarantier
7513 6090 Övriga försäljningskostnader
7513 6100 Kontorsmateriel o trycksaker
7513 6110 Kontorsmateriel
7513 6150 Trycksaker
7513 6200 Tele och post (gruppkonto)
7513 6210 Telekommunikation
7513 6211 Fast telefoni
7513 6212 Mobiltelefon
7513 6213 Mobilsökning
7513 6214 Fax
7513 6215 Telex
7513 6230 Datakommunikation
7513 6250 Postbefordran
7513 6300 Företagsförs o övriga riskkostn
7513 6310 Företagsförsäkringar
7513 6311 Försäkring växtodling
7513 6312 Djurförsäkring
7513 6313 Skogsförsäkring
7513 6314 Maskinförsäkring
7513 6316 Ersättarförsäkring
7513 6317 Ansvarsförsäkring
7513 6319 Övriga försäkringar
7513 6320 Självrisker vid skada
7513 6330 Förluster i pågående arbeten
7513 6340 Lämnade skadestånd
7513 6350 Förluster på kundfordringar
7513 6351 Konstaterade förluster på kundfordringar
7513 6352 Befarade förluster på kundfordringar
7513 6360 Garantikostnader
7513 6361 Förändring av garantiavsättning
7513 6362 Faktiska garantikostnader
7513 6370 Kostnader för bevakning och larm
7513 6380 Förluster på övriga kortfr fordringar
7513 6390 Övriga riskkostnader
7513 6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto)
7513 6410 Styrelsearvoden som inte är lön
7513 6420 Ersättningar till revisor
7513 6421 Revision
7513 6422 Rådgivning
7513 6423 Skatterådgivning
7513 6424 Övriga tjänster - revisor
7513 6430 Management fees
7513 6440 Årsredovisning och delårsrapporter
7513 6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma
7513 6490 Övriga förvaltningskostnader
7513 6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto)
7513 6510 Mätningskostnader
7513 6520 Företagshälsovård
7513 6530 Redovisningstjänster
7513 6540 IT-tjänster
7513 6550 Konsultarvoden
7513 6553 EU-stödsrådgivning
7513 6560 Serviceavg till branschorganisationer
7513 6570 Bankkostnader
7513 6580 Advokat- och rättegångskostnader
7513 6590 Övriga externa tjänster
7513 6591 Synearvoden
7513 6600 Fri kontogrupp
7513 6700 Fri kontogrupp
7513 6800 Inhyrd personal
7513 6810 Inhyrd produktionspersonal
7513 6890 Övrig inhyrd personal
7513 6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto)
7513 6910 Licensavgifter och royalties
7513 6920 Kostnader för egna patent
7513 6930 Kostnader för varumärken m.m
7513 6940 Kontroll-, provnings- o stämpelavgifter
7513 6950 Tillsynsavgifter myndigheter
7513 6970 Tidningar, tidskrifter o facklitteratur
7513 6980 Inhyrda företagsledare
7513 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla
7513 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla
7513 6990 Övriga externa kostnader
7513 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla
7513 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla
7513 6993 Lämnade bidrag och gåvor
7513 6994 Fortbildning och studieresor
7513 6996 Betald utländsk inkomstskatt
7513 6997 Obetald utländsk inkomstskatt
7513 6998 Utländsk moms
7513 6999 Ingående moms, blandad verksamhet