BAS Kontoplan

Vad betyder bas kontoplan?

BAS kontoplanen är uppbyggd som ett generellt system för bokföring och ekonomistyrning. Syftet är att möjliggöra en allmänt vedertagen och likartad kontoanvändning för att underlätta jämförelser mellan företag och omvärlden.

Innehåll

BAS-kontoplanens struktur

Systematiken grundar sig på årsredovisningslagens (ÅRL) uppställningsform för resultat- och balansräkning. Huvudgruppernas benämningar i balans- och resultaträkningen används vid indelning i kontoklasser och kontogrupper. I BAS-kontoplanen placeras alla konton i samma ordning som de presenteras i resultat- eller balansräkningen.

BAS kontoplan principer

Principen för kontonumrering

KontoklassTillgångskonto (1000-1999)
1Tillgångar
12Maskiner och inventarier
123Bilar och andra transportmedel
1234Personbilar

Kontoklass 1-2: Balansräkning; tillgångar, eget kapital och skulder

Balanskontona grupperas i turordning efter den uppställning som följer i en balansräkning.

Kontoklass 1: Tillgångar (kontonummer 1000–1999)

KontogruppBenämning
10Immateriella anläggningstillgångar
11Byggnader och Mark
12Maskiner och inventarier
13Finansiella anläggningstillgång
14Lager och pågående arbeten
15Kundfordringar
16Övriga kortfristiga fodringar
17Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
18Kortfristiga placeringar
19Kassa och bank

Tillgångar placeras efter en omvänd likviditetsordning. De minst likvida tillgångarna hamnar överst på tillgångssidan medan de mest likvida, t.ex. kassa och bank, hamnar längst ner.

Kontoklass 2: Eget kapital och skulder (2000–2999)

BenämningKontogrupp
Eget kapital20
Obeskattade reserver21
Avsättningar22
Långfristiga skulden23
Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer24
Skatteskulder25
Momsskulder och särskilda punktskatter26
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag27
Övriga kortfristiga skulder28
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter29

Skulder med minst prioritet, eller längst löptid hamnar överst, eget kapital – skuld till ägarna.  

Kontoklass 3-8: Resultaträkning; intäkter och kostnader

Resultatkontona placeras ut enligt en kostnadsslagsindelad resultaträkning.

Kontoklass 3-8 är grupperade så att tre resultatsteg kan redovisas.

1. Rörelseresultat: efter kontoklass 7

2. Resultat efter finansiella poster: efter kontoklass 8

3. Årets resultat: efter kontoklass 8, bokslutsdispositioner och skatt.

Kontoklass 3: Intäkter (3000–3999)

Kontoklass 4: Material- och varukostnader (4000–4999)

Kontoklass 5 och 6: Övriga kostnader (5000–6999)

Kontoklass 7: Personalkostnader och avskrivningar (7000–7999)

Kontoklass 8: Finansiella intäkter och kostnader (8000–8999)

BenämningKontogrupp
Rörelsens inkomster / intäkter3
Utgifter / kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster4
Övrig externa rörelserutgifter / kostnad5-6
Utgifter / kostnader för personal, avskrivningar mm.7
Finansiella och andra inkomster / intäkter och utgifter / kostnad8

BAS kontoplan 2020

Endast för K2 - regelverket

Nr(H)Huvudkonton (H)Nr(U)Underkonton (U)
1Tillgångar
10Immateriella anläggningstillgångar
1020Koncessioner m.m.1028Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.
1029Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.
1030Patent1038Ackumulerade nedskrivningar på patent
1039Ackumulerade avskrivningar på patent
1040Licenser1048Ackumulerade nedskrivningar på licenser
1049Ackumulerade avskrivningar på licenser
1050Varumärken1058Ackumulerade nedskrivningar på varumärken
1059Ackumulerade avskrivningar på varumärken
1060Hyresrätter, tomträtter och liknande1068Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1069Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1070Goodwill1078Ackumulerade nedskrivningar på goodwill
1079Ackumulerade avskrivningar på goodwill
1088Förskott för immateriella anläggningstillgångar
11Byggnader och mark
1110Byggnader1111Byggnader på egen mark
1112Byggnader på annans mark
1118Ackumulerade nedskrivningar på byggnader
1119Ackumulerade avskrivningar på byggnader
1120Förbättringsutgifter på annans fastighet1129Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
1130Mark
1140Tomter och obebyggda markområden
1150Markanläggningar1158Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar
1159Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar
1180Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark1181Pågående ny-, till- och ombyggnad
1188Förskott för byggnader och mark
12Maskiner och inventarier
1210Maskiner och andra tekniska anläggningar1211Maskiner
1213Andra tekniska anläggningar
1218Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar
1219Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar
1220Inventarier och verktyg1221Inventarier
1222Byggnadsinventarier
1223Markinventarier
1225Verktyg
1228Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg
1229Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg
1230Installationer1231Installationer på egen fastighet
1232Installationer på annans fastig het
1238Ackumulerade nedskrivningar på installationer
1239Ackumulerade avskrivningar på installationer
1240Bilar och andra transportmedel1241Personbilar
1242Lastbilar
1243Truckar
1244Arbetsmaskiner
1245Traktorer
1246Motorcyklar, mopeder och skotrar
1247Båtar, flygplan och helikoptrar
1248Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel
1249Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel
1250Datorer1251Datorer, företaget
1257Datorer, personal
1258Ackumulerade nedskrivningar på datorer
1259Ackumulerade avskrivningar på datorer
1280Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier1281Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier
1288Förskott för maskiner och inventarier
1290Övriga materiella anläggningstillgångar1291Konst och liknande tillgångar
1292Djur som klassificeras som anläggningstillgång
1298Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar
1299Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar
13Finansiella anläggningstillgångar
1310Andelar i koncernföretag1311Aktier i noterade svenska koncernföretag
1312Aktier i onoterade svenska koncernföretag
1313Aktier i noterade utländska koncernföretag
1314Aktier i onoterade utländska koncernföretag
1316Andra andelar i svenska koncernföretag
1317Andra andelar i utländska koncernföretag
1318Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag
1320Långfristiga fordringar hos koncernföretag1321Långfristiga fordringar hos moderföretag
1322Långfristiga fordringar hos dotterföretag
1323Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
1328Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag
1330Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1331Andelar i intresseföretag
1332Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag
1333Andelar i gemensamt styrda företag
1334Ackumulerade nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag
1336Andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1337Ackumulerade nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1338Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1340Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1341Långfristiga fordringar hos intresseföretag
1342Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
1343Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1344Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1346Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1347Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1348Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1350Andelar och värdepapper i andra företag1351Andelar i noterade företag
1352Andra andelar
1353Andelar i bostadsrättsföreningar
1354Obligationer
1356Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag
1357Andelar i handelsbolag, andra företag
1358Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper
1360Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del1369Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del
1380Andra långfristiga fordringar1381Långfristiga reversfordringar
1382Långfristiga fordringar hos anställda
1383Lämnade depositioner, långfristiga
1384Derivat
1385Värde av kapitalförsäkring
1387Långfristiga kontraktsfordringar
1388Långfristiga kundfordringar
1389Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar
14Lager, produkter i arbete och pågående arbeten
1410Lager av råvaror1419Förändring av lager av råvaror
1420Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter1429Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter
1440Produkter i arbete1449Förändring av produkter i arbete
1450Lager av färdiga varor1459Förändring av lager av färdiga varor
1460Lager av handelsvaror1465Lager av varor VMB
1466Nedskrivning av varor VMB
1467Lager av varor VMB förenklad
1469Förändring av lager av handelsvaror
1470Pågående arbeten1471Pågående arbeten, nedlagda kostnader
1478Pågående arbeten, fakturering
1479Förändring av pågående arbeten
1480Förskott för varor och tjänster1481Remburser
1489Övriga förskott till leverantörer
1490Övriga lagertillgångar1491Lager av värdepapper
1492Lager av fastigheter
1493Djur som klassificeras som omsättningstillgång
15Kundfordringar
1510Kundfordringar1511Kundfordringar
1513Kundfordringar – delad faktura
1512Belånade kundfordringar (factoring)
1516Tvistiga kundfordringar
1518Ej reskontraförda kundfordringar
1519Nedskrivning av kundfordringar
1520Växelfordringar1525Osäkra växelfordringar
1529Nedskrivning av växelfordringar
1530Kontraktsfordringar1531Kontraktsfordringar
1532Belånade kontraktsfordringar
1536Tvistiga kontraktsfordringar
1539Nedskrivning av kontraktsfordringar
1550Konsignationsfordringar
1560Kundfordringar hos koncernföretag1561Kundfordringar hos moderföretag
1562Kundfordringar hos dotterföretag
1563Kundfordringar hos andra koncernföretag
1568Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag
1569Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag
1570Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1571Kundfordringar hos intresseföretag
1572Kundfordringar hos gemensamt styrda företag
1573Kundfordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1580Fordringar för kontokort och kuponger
16Övriga kortfristiga fordringar
1610Kortfristiga fordringar hos anställda1611Reseförskott
1612Kassaförskott
1613Övriga förskott
1614Tillfälliga lån till anställda
1619Övriga fordringar hos anställda
1620Upparbetad men ej fakturerad intäkt
1630Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
1640Skattefordringar
1650Momsfordran
1660Kortfristiga fordringar hos koncernföretag1661Kortfristiga fordringar hos moderföretag
1662Kortfristiga fordringar hos dotterföretag
1663Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag
1670Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1671Kortfristiga fordringar hos intresseföretag
1672Kortfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1673Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1680Andra kortfristiga fordringar1681Utlägg för kunder
1682Kortfristiga lånefordringar
1683Derivat
1684Kortfristiga fordringar hos leverantörer
1685Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående
1687Kortfristig del av långfristiga fordringar
1688Fordran arbetsmarknadsförsäkringar
1689Övriga kortfristiga fordringar
1690Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital
17Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1710Förutbetalda hyreskostnader
1720Förutbetalda leasingavgifter
1730Förutbetalda försäkringspremier
1740Förutbetalda räntekostnader
1750Upplupna hyresintäkter
1760Upplupna ränteintäkter
1770Tillgångar av kostnadsnatur
1780Upplupna avtalsintäkter
1790Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
18Kortfristiga placeringar
1810Andelar i börsnoterade företag
1820Obligationer
1830Konvertibla skuldebrev
1860Andelar i koncernföretag, kortfristigt
1880Andra kortfristiga placeringar1886Derivat
1889Andelar i övriga företag
1890Nedskrivning av kortfristiga placeringar
19Kassa och bank
1910Kassa1911Huvudkassa
1912Kassa 2
1913Kassa 3
1920PlusGiro
1930Företagskonto/checkkonto/affärskonto
1940Övriga bankkonton
1950Bankcertifikat
1960Koncernkonto moderföretag
1970Särskilda bankkonton1972Upphovsmannakonto
1973Skogskonto
1974Spärrade bankmedel
1979Övriga särskilda bankkonton
1980Valutakonton
1990Redovisningsmedel
2Eget kapital och skulder
20Eget kapital
Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag
2010Eget kapital, delägare 12011Egna varuuttag
2013Övriga egna uttag
2017Årets kapitaltillskott
2018Övriga egna insättningar
2019Årets resultat, delägare 1
Eget kapital för delägare 2–4 i handels- och kommanditbolag
2020Eget kapital, delägare 2
2030Eget kapital, delägare 3
2040Eget kapital, delägare 4
Expansionsfond för enskild näringsidkare
2050Avsättning till expansionsfond
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser
2060Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund2061Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital
2065Förändring i fond för verkligt värde
2066Värdesäkringsfond
2067Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital
2068Vinst eller förlust från föregående år
2069Årets resultat
2070Ändamålsbestämda medel2071Ändamål 1
2072Ändamål 2
Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar
2080Bundet eget kapital2081Aktiekapital
2082Ej registrerat aktiekapital
2083Medlemsinsatser
2084Förlagsinsatser
2085Uppskrivningsfond
2086Reservfond
2087Insatsemission
2088Fond för yttre underhåll
2089Fond för utvecklingsutgifter
2090Fritt eget kapital2091Balanserad vinst eller förlust
2093Erhållna aktieägartillskott
2094Egna aktier
2095Fusionsresultat
2097Överkursfond
2098Vinst eller förlust från föregående år
2099Årets resultat
21Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder för juridiska personer och enskild näringsidkare
2110Periodiseringsfonder2113Periodiseringsfond vid 2013 års taxering
2120Periodiseringsfonder2123Periodiseringsfond 2013
2124Periodiseringsfond 2014
2125Periodiseringsfond 2015
2126Periodiseringsfond 2016
2127Periodiseringsfond 2017
2128Periodiseringsfond 2018
2129Periodiseringsfond 2019
2130Periodiseringsfonder2130Periodiseringsfond 2020 – nr 2
2131Periodiseringsfond 2021 – nr 2
2132Periodiseringsfond 2022 – nr 2
2133Periodiseringsfond 2023 – nr 2
2134Periodiseringsfond 2024 – nr 2
2135Periodiseringsfond 2015 – nr 2
2136Periodiseringsfond 2016 – nr 2
2137Periodiseringsfond 2017 – nr 2
2138Periodiseringsfond 2018 – nr 2
2139Periodiseringsfond 2019 – nr 2
Övriga obeskattade reserver
2150Ackumulerade överavskrivningar2151Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
2152Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar
2153Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier
2160Ersättningsfond2161Ersättningsfond maskiner och inventarier
2162Ersättningsfond byggnader och markanläggningar
2164Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel
2190Övriga obeskattade reserver
2196Lagerreserv
2199Övriga obeskattade reserver
22Avsättningar
2210Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen
2220Avsättningar för garantier
2230Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2250Övriga avsättningar för skatter2252Avsättningar för tvistiga skatter
2253Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost
2290Övriga avsättningar
23Långfristiga skulder
2310Obligations- och förlagslån
2320Konvertibla lån och liknande2321Konvertibla lån
2322Lån förenade med optionsrätt
2323Vinstandelslån
2324Kapitalandelslån
2330Checkräkningskredit
2331Checkräkningskredit 1
2332Checkräkningskredit 2
2331Utnyttjad checkräkningskredit 1
2332Utnyttjad checkräkningskredit 2
2335Beviljad checkräkningskredit 1
2336Beviljad checkräkningskredit 2
2340Byggnadskreditiv
2350Andra långfristiga skulder till kreditinstitut2351Fastighetslån, långfristig del
2355Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut
2359Övriga långfristiga lån från kreditinstitut
2360Långfristiga skulder till koncernföretag2361Långfristiga skulder till moderföretag
2362Långfristiga skulder till dotterföretag
2363Långfristiga skulder till andra koncernföretag
2370Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i2371Långfristiga skulder till intresseföretag
2372Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag
2373Långfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2390Övriga långfristiga skulder2391Avbetalningskontrakt, långfristig del
2392Villkorliga långfristiga skulder
2393Lån från närstående personer, långfristig del
2394Långfristiga leverantörskrediter
2395Andra långfristiga lån i utländsk valuta
2396Derivat
2397Mottagna depositioner, långfristiga
2399Övriga långfristiga skulder
24Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer
2410Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut2411Kortfristiga lån från kreditinstitut
2412Byggnadskreditiv, kortfristig del
2417Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut
2419Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut
2420Förskott från kunder2421Ej inlösta presentkort
2429Övriga förskott från kunder
2430Pågående arbeten2431Pågående arbeten, fakturering
2438Pågående arbeten, nedlagda kostnader
2439Beräknad förändring av pågående arbeten
2440Leverantörsskulder2441Leverantörsskulder
2443Konsignationsskulder
2445Tvistiga leverantörsskulder
2448Ej reskontraförda leverantörsskulder
2450Fakturerad men ej upparbetad intäkt
2460Leverantörsskulder till koncernföretag2461Leverantörsskulder till moderföretag
2462Leverantörsskulder till dotterföretag
2463Leverantörsskulder till andra koncernföretag
2470Leverantörsskulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i2471Leverantörsskulder till intresseföretag
2472Leverantörsskulder till gemensamt styrda företag
2473Leverantörsskulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2480Checkräkningskredit, kortfristig
2490Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer2491Avräkning spelarrangörer
2492Växelskulder
2499Andra övriga kortfristiga skulder
25Skatteskulder
2510Skatteskulder2512Beräknad inkomstskatt
2513Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift
2514Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader
2515Beräknad avkastningsskatt
2517Beräknad utländsk skatt
2518Betald F-skatt
26Moms och särskilda punktskatter
2610Utgående moms, 25 %2611Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %
2612Utgående moms på egna uttag, 25 %
2613Utgående moms för uthyrning, 25 %
2614Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %
2615Utgående moms import av varor, 25 %
2616Utgående moms VMB 25 %
2618Vilande utgående moms, 25 %
2620Utgående moms, 12 %2621Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %
2622Utgående moms på egna uttag, 12 %
2623Utgående moms för uthyrning, 12 %
2624Utgående moms omvänd skattskyldighet, 12 %
2625Utgående moms import av varor, 12 %
2626Utgående moms VMB 12 %
2628Vilande utgående moms, 12 %
2630Utgående moms, 6 %2631Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %
2632Utgående moms på egna uttag, 6 %
2633Utgående moms för uthyrning, 6 %
2634Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6 %
2635Utgående moms import av varor, 6 %
2636Utgående moms VMB 6 %
2638Vilande utgående moms, 6 %
2640Ingående moms2641Debiterad ingående moms
2642Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet
2645Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet
2646Ingående moms på uthyrning
2647Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige
2648Vilande ingående moms
2649Ingående moms, blandad verksamhet
2650Redovisningskonto för moms
2660Särskilda punktskatter2661Reklamskatt
2669Övriga punktskatter
27Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
2710Personalskatt
2730Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt2731Avräkning lagstadgade sociala avgifter
2732Avräkning särskild löneskatt
2740Avtalade sociala avgifter
2750Utmätning i lön m.m.
2760Semestermedel2761Avräkning semesterlöner
2762Semesterlönekassa
2790Övriga löneavdrag2791Personalens intressekonto
2792Lönsparande
2793Gruppförsäkringspremier
2794Fackföreningsavgifter
2795Mätnings- och granskningsarvoden
2799Övriga löneavdrag
28Övriga kortfristiga skulder
2810Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar2811Avräkning för factoring
2812Avräkning för belånade kontraktsfordringar
2820Kortfristiga skulder till anställda2821Löneskulder
2822Reseräkningar
2823Tantiem, gratifikationer
2829Övriga kortfristiga skulder till anställda
2830Avräkning för annans räkning
2840Kortfristiga låneskulder2841Kortfristig del av långfristiga skulder
2849Övriga kortfristiga låneskulder
2850Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
2860Kortfristiga skulder till koncernföretag2861Kortfristiga skulder till moderföretag
2862Kortfristiga skulder till dotterföretag
2863Kortfristiga skulder till andra koncernföretag
2870Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i2871Kortfristiga skulder till intresseföretag
2872Kortfristiga skulder till gemensamt styrda företag
2873Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2880Skuld erhållna bidrag
2890Övriga kortfristiga skulder2891Skulder under indrivning
2892Inre reparationsfond/underhållsfond
2893Skulder till närstående personer, kortfristig del
2895Derivat (kortfristiga skulder)
2897Mottagna depositioner, kortfristiga
2898Outtagen vinstutdelning
2899Övriga kortfristiga skulder
29Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2910Upplupna löner2911Löneskulder
2912Ackordsöverskott
2919Övriga upplupna löner
2920Upplupna semesterlöner
2930Upplupna pensionskostnader2931Upplupna pensionsutbetalningar
2940Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter2941Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter
2942Beräknad upplupen särskild löneskatt
2943Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost
2944Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader
2950Upplupna avtalade sociala avgifter2951Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar
2959Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost
2960Upplupna räntekostnader
2970Förutbetalda intäkter2971Förutbetalda hyresintäkter
2972Förutbetalda medlemsavgifter
2979Övriga förutbetalda intäkter
2980Upplupna avtalskostnader
2990Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2991Beräknat arvode för bokslut
2992Beräknat arvode för revision
2993Ospecificerad skuld till leverantörer
2998Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2999OBS-konto
3Rörelsens inkomster/intäkter
30–34Huvudintäkter
Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel)
3000Försäljning inom Sverige3001Försäljning inom Sverige, 25 % moms
3002Försäljning inom Sverige, 12 % moms
3003Försäljning inom Sverige, 6 % moms
3004Försäljning inom Sverige, momsfri
3100Försäljning av varor utanför Sverige3105Försäljning varor till land utanför EU
3106Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig
3108Försäljning varor till annat EU-land, momsfri
3200Försäljning VMB och omvänd moms3211Försäljning positiv VMB 25 %
3212Försäljning negativ VMB 25 %
3231Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms
3300Försäljning av tjänster utanför Sverige3305Försäljning tjänster till land utanför EU
3308Försäljning tjänster till annat EU-land
3400Försäljning, egna uttag3401Egna uttag momspliktiga, 25 %
3402Egna uttag momspliktiga, 12 %
3403Egna uttag momspliktiga, 6 %
3404Egna uttag, momsfria
35Fakturerade kostnader
3500Fakturerade kostnader (gruppkonto)
3510Fakturerat emballage3511Fakturerat emballage
3518Returnerat emballage
3520Fakturerade frakter3521Fakturerade frakter, EU-land
3522Fakturerade frakter, export
3530Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m.
3540Faktureringsavgifter3541Faktureringsavgifter, EU-land
3542Faktureringsavgifter, export
3550Fakturerade resekostnader
3560Fakturerade kostnader till koncernföretag3561Fakturerade kostnader till moderföretag
3562Fakturerade kostnader till dotterföretag
3563Fakturerade kostnader till andra koncernföretag
3570Fakturerade kostnader till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
3590Övriga fakturerade kostnader
36Rörelsens sidointäkter
3600Rörelsens sidointäkter (gruppkonto)
3610Försäljning av material3611Försäljning av råmaterial
3612Försäljning av skrot
3613Försäljning av förbrukningsmaterial
3619Försäljning av övrigt material
3620Tillfällig uthyrning av personal
3630Tillfällig uthyrning av transportmedel
3670Intäkter från värdepapper3671Försäljning av värdepapper
3672Utdelning från värdepapper
3679Övriga intäkter från värdepapper
3680Management fees
3690Övriga sidointäkter
37Intäktskorrigeringar
3700Intäktskorrigeringar (gruppkonto)
3710Ofördelade intäktsreduktioner
3730Lämnade rabatter3731Lämnade kassarabatter
3732Lämnade mängdrabatter
3740Öres- och kronutjämning
3750Punktskatter3751Intäktsförda punktskatter (kreditkonto)
3752Skuldförda punktskatter (debetkonto)
3790Övriga intäktskorrigeringar
38Aktiverat arbete för egen räkning
3800Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)
3840Aktiverat arbete (material)
3850Aktiverat arbete (omkostnader)
3870Aktiverat arbete (personal)
39Övriga rörelseintäkter
3900Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)
3910Hyres- och arrendeintäkter3911Hyresintäkter
3912Arrendeintäkter
3913Frivilligt momspliktiga hyresintäkter
3914Övriga momspliktiga hyresintäkter
3920Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties3921Provisionsintäkter
3922Licensintäkter och royalties
3925Franchiseintäkter
3950Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar
3960Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
3970Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar3971Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar
3972Vinst vid avyttring av byggnader och mark
3973Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier
3980Erhållna offentliga stöd m.m.3981Erhållna EU-bidrag
3985Erhållna statliga bidrag
3987Erhållna kommunala bidrag
3988Erhållna bidrag och ersättningar för personal
3989Övriga erhållna bidrag
3990Övriga ersättningar och intäkter3991Konfliktersättning
3992Erhållna skadestånd
3993Erhållna donationer och gåvor
3994Försäkringsersättningar
3995Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär
3996Erhållna reklambidrag
3997Sjuklöneersättning
3999Övriga rörelseintäkter
4Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
40– 45Inköp av varor och material
Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel)
4000Inköp av varor från Sverige
4200Sålda varor VMB4211Sålda varor positiv VMB 25 %
4212Sålda varor negativ VMB 25 %
4400Momspliktiga inköp i Sverige4415Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms
4416Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 % moms
4417Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % moms
4425Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms
4426Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 %
4427Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %
4500Övriga momspliktiga inköp4515Inköp av varor från annat EU-land, 25 %
4516Inköp av varor från annat EU-land, 12 %
4517Inköp av varor från annat EU-land, 6 %
4518Inköp av varor från annat EU-land, momsfri
4531Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms
4532Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 12 % moms
4533Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 6 % moms
4535Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %
4536Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 %
4537Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 %
4538Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri
4545Import av varor, 25 % moms
4546Import av varor, 12 % moms
4547Import av varor, 6 % moms
46Legoarbeten, underentreprenader
4600Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)
47Reduktion av inköpspriser
4700Reduktion av inköpspriser (gruppkonto)
4730Erhållna rabatter4731Erhållna kassarabatter
4732Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus)
4733Erhållet aktivitetsstöd
4790Övriga reduktioner av inköpspriser
48(Fri kontogrupp)
49Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten
4900Förändring av lager (gruppkonto)
4910Förändring av lager av råvaror
4920Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter
4940Förändring av produkter i arbete4944Förändring av produkter i arbete, material och utlägg
4945Förändring av produkter i arbete, omkostnader
4947Förändring av produkter i arbete, personalkostnader
4950Förändring av lager av färdiga varor
4960Förändring av lager av handelsvaror
4970Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader4974Förändring av pågående arbeten, material och utlägg
4975Förändring av pågående arbeten, omkostnader
4977Förändring av pågående arbeten, personalkostnader
4980Förändring av lager av värdepapper4981Sålda värdepappers anskaffningsvärde
4987Nedskrivning av värdepapper
4988Återföring av nedskrivning av värdepapper
5–6Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader
50Lokalkostnader
5000Lokalkostnader (gruppkonto)
5010Lokalhyra5011Hyra för kontorslokaler
5012Hyra för garage
5013Hyra för lagerlokaler
5020El för belysning
5030Värme
5040Vatten och avlopp
5050Lokaltillbehör
5060Städning och renhållning5061Städning
5062Sophämtning
5063Hyra för sopcontainer
5064Snöröjning
5065Trädgårdsskötsel
5070Reparation och underhåll av lokaler
5090Övriga lokalkostnader5098Övriga lokalkostnader, avdragsgilla
5099Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla
51Fastighetskostnader
5100Fastighetskostnader (gruppkonto)
5110Tomträttsavgäld/arrende
5120El för belysning
5130Värme5131Uppvärmning
5132Sotning
5140Vatten och avlopp
5160Städning och renhållning5161Städning
5162Sophämtning
5163Hyra för sopcontainer
5164Snöröjning
5165Trädgårdsskötsel
5170Reparation och underhåll av fastighet
5190Övriga fastighetskostnader5191Fastighetsskatt/fastighetsavgift
5192Fastighetsförsäkringspremier
5193Fastighetsskötsel och förvaltning
5198Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla
5199Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla
52Hyra av anläggningstillgångar
5200Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)
5210Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar5211Korttidshyra av maskiner och andra tekniska anläggningar
5212Leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar
5220Hyra av inventarier och verktyg5221Korttidshyra av inventarier och verktyg
5222Leasing av inventarier och verktyg
5250Hyra av datorer5251Korttidshyra av datorer
5252Leasing av datorer
5290Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar
53Energikostnader
5300Energikostnader (gruppkonto)
5310El för drift
5320Gas
5330Eldningsolja
5340Stenkol och koks
5350Torv, träkol, ved och annat träbränsle
5360Bensin, fotogen och motorbrännolja
5370Fjärrvärme, kyla och ånga
5380Vatten
5390Övriga energikostnader
54Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
5400Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)
5410Förbrukningsinventarier5411Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år
5412Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre
5420Programvaror
5430Transportinventarier
5440Förbrukningsemballage
5460Förbrukningsmaterial
5480Arbetskläder och skyddsmaterial
5490Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial5491Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år
5492Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre
5493Övrigt förbrukningsmaterial
55Reparation och underhåll
5500Reparation och underhåll (gruppkonto)
5510Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar
5520Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.
5530Reparation och underhåll av installationer
5550Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier
5580Underhåll och tvätt av arbetskläder
5590Övriga kostnader för reparation och underhåll
56Kostnader för transportmedel
5600Kostnader för transportmedel (gruppkonto)
5610Personbilskostnader5611Drivmedel för personbilar
5612Försäkring och skatt för personbilar
5613Reparation och underhåll av personbilar
5615Leasing av personbilar
5616Trängselskatt, avdragsgill
5619Övriga personbilskostnader
5620Lastbilskostnader
5630Truckkostnader
5640Kostnader för arbetsmaskiner
5650Traktorkostnader
5660Motorcykel-, moped- och skoterkostnader
5670Båt-, flygplans- och helikopterkostnader
5690Övriga kostnader för transportmedel
57Frakter och transporter
5700Frakter och transporter (gruppkonto)
5710Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution
5720Tull- och speditionskostnader m.m.
5730Arbetstransporter
5790Övriga kostnader för frakter och transporter
58Resekostnader
5800Resekostnader (gruppkonto)
5810Biljetter
5820Hyrbilskostnader
5830Kost och logi5831Kost och logi i Sverige
5832Kost och logi i utlandet
5890Övriga resekostnader
59Reklam och PR
5900Reklam och PR (gruppkonto)
5910Annonsering
5920Utomhus- och trafikreklam
5930Reklamtrycksaker och direktreklam
5940Utställningar och mässor
5950Butiksreklam och återförsäljarreklam
5960Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar
5970Film-, radio-, TV- och Internetreklam
5980PR, institutionell reklam och sponsring
5990Övriga kostnader för reklam och PR
60Övriga försäljningskostnader
6000Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)
6010Kataloger, prislistor m.m.
6020Egna facktidskrifter
6030Speciella orderkostnader
6040Kontokortsavgifter
6050Försäljningsprovisioner6055Franchisekostnader o.dyl.
6060Kreditförsäljningskostnader6061Kreditupplysning
6062Inkasso och KFM-avgifter
6063Kreditförsäkringspremier
6064Factoringavgifter
6069Övriga kreditförsäljningskostnader
6070Representation6071Representation, avdragsgill
6072Representation, ej avdragsgill
6080Bankgarantier
6090Övriga försäljningskostnader
61Kontorsmateriel och trycksaker
6100Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)
6110Kontorsmateriel
6150Trycksaker
62Tele och post
6200Tele och post (gruppkonto)
6210Telekommunikation6211Fast telefoni
6212Mobiltelefon
6213Mobilsökning
6214Fax
6215Telex
6230Datakommunikation
6250Postbefordran
63Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader
6300Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)
6310Företagsförsäkringar
6320Självrisker vid skada
6330Förluster i pågående arbeten
6340Lämnade skadestånd6341Lämnade skadestånd, avdragsgilla
6342Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla
6350Förluster på kundfordringar6351Konstaterade förluster på kundfordringar
6352Befarade förluster på kundfordringar
6360Garantikostnader6361Förändring av garantiavsättning
6362Faktiska garantikostnader
6370Kostnader för bevakning och larm
6380Förluster på övriga kortfristiga fordringar
6390Övriga riskkostnader
64Förvaltningskostnader
6400Förvaltningskostnader (gruppkonto)
6410Styrelsearvoden som inte är lön
6420Ersättningar till revisor6421Revision
6422Revisonsverksamhet utöver revision
6423Skatterådgivning – revisor
6424Övriga tjänster – revisor
6430Management fees
6440Årsredovisning och delårsrapporter
6450Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma
6490Övriga förvaltningskostnader
65Övriga externa tjänster
6500Övriga externa tjänster (gruppkonto)
6510Mätningskostnader
6520Ritnings- och kopieringskostnader
6530Redovisningstjänster
6540IT-tjänster
6550Konsultarvoden
6560Serviceavgifter till branschorganisationer
6570Bankkostnader
6580Advokat- och rättegångskostnader
6590Övriga externa tjänster
66(Fri kontogrupp)
67(Fri kontogrupp)
68Inhyrd personal
6800Inhyrd personal (gruppkonto)
6810Inhyrd produktionspersonal
6820Inhyrd lagerpersonal
6830Inhyrd transportpersonal
6840Inhyrd kontors- och ekonomipersonal
6850Inhyrd IT-personal
6860Inhyrd marknads- och försäljningspersonal
6870Inhyrd restaurang- och butikspersonal
6880Inhyrda företagsledare
6890Övrig inhyrd personal
69Övriga externa kostnader
6900Övriga externa kostnader (gruppkonto)
6910Licensavgifter och royalties
6920Kostnader för egna patent
6930Kostnader för varumärken m.m.
6940Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter
6950Tillsynsavgifter myndigheter
6970Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
6980Föreningsavgifter6981Föreningsavgifter, avdragsgilla
6982Föreningsavgifter, ej avdragsgilla
6990Övriga externa kostnader6991Övriga externa kostnader, avdragsgilla
6992Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla
6993Lämnade bidrag och gåvor
6996Betald utländsk inkomstskatt
6997Obetald utländsk inkomstskatt
6998Utländsk moms
6999Ingående moms, blandad verksamhet
7Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.
70Löner till kollektivanställda
7000Löner till kollektivanställda (gruppkonto)
7010Löner till kollektivanställda7011Löner till kollektivanställda
7012Vinstandelar till kollektivanställda
7013Lön växa-stöd kollektivanställda 10,21 %
7017Avgångsvederlag till kollektivanställda
7018Bruttolöneavdrag, kollektivanställda
7019Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda
7030Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)7031Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)
7032Vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
7037Avgångsvederlag till kollektivanställda (utlandsanställda)
7038Bruttolöneavdrag, kollektivanställda (utlandsanställda)
7039Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
7080Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid7081Sjuklöner till kollektivanställda
7082Semesterlöner till kollektivanställda
7083Föräldraersättning till kollektivanställda
7089Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid
7090Förändring av semesterlöneskuld
71(Fri kontogrupp)
72Löner till tjänstemän och företagsledare
7200Löner till tjänstemän och företagsledare (gruppkonto)
7210Löner till tjänstemän7211Löner till tjänstemän
7212Vinstandelar till tjänstemän
7213Lön växa-stöd tjänstemän 10,21 %
7217Avgångsvederlag till tjänstemän
7218Bruttolöneavdrag, tjänstemän
7219Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän
7220Löner till företagsledare7221Löner till företagsledare
7222Tantiem till företagsledare
7227Avgångsvederlag till företagsledare
7228Bruttolöneavdrag, företagsledare
7229Upplupna löner och tantiem till företagsledare
7230Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7231Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7232Vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7237Avgångsvederlag till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7238Bruttolöneavdrag, tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7239Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7240Styrelsearvoden
7280Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid7281Sjuklöner till tjänstemän
7282Sjuklöner till företagsledare
7283Föräldraersättning till tjänstemän
7284Föräldraersättning till företagsledare
7285Semesterlöner till tjänstemän
7286Semesterlöner till företagsledare
7288Övriga löner till tjänstemän för ej arbetad tid
7289Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid
7290Förändring av semesterlöneskuld7291Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän
7292Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare
73Kostnadsersättningar och förmåner
7300Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)
7310Kontanta extraersättningar7311Ersättningar för sammanträden m.m.
7312Ersättningar för förslagsverksamhet och uppfinningar
7313Ersättningar för/bidrag till bostadskostnader
7314Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader
7315Ersättningar för/bidrag till resor till och från arbetsplatsen
7316Ersättningar för/bidrag till arbetskläder
7317Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och arbetsverktyg
7318Felräkningspengar
7319Övriga kontanta extraersättningar
7320Traktamenten vid tjänsteresa7321Skattefria traktamenten, Sverige
7322Skattepliktiga traktamenten, Sverige
7323Skattefria traktamenten, utlandet
7324Skattepliktiga traktamenten, utlandet
7330Bilersättningar7331Skattefria bilersättningar
7332Skattepliktiga bilersättningar
7333Ersättning för trängselskatt, skattefri
7350Ersättningar för föreskrivna arbetskläder
7370Representationsersättningar
7380Kostnader för förmåner till anställda7381Kostnader för fri bostad
7382Kostnader för fria eller subventionerade måltider
7383Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen
7384Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder
7385Kostnader för fri bil
7386Subventionerad ränta
7387Kostnader för lånedatorer
7388Anställdas ersättning för erhållna förmåner
7389Övriga kostnader för förmåner
7390Övriga kostnadsersättningar och förmåner
7391Kostnad för trängselskatteförmån
7392Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster
74Pensionskostnader
7400Pensionskostnader (gruppkonto)
7410Pensionsförsäkringspremier7411Premier för kollektiva pensionsförsäkringar
7412Premier för individuella pensionsförsäkringar
7418Återbäring från försäkringsföretag
7420Förändring av pensionsskuld
7430Avdrag för räntedel i pensionskostnad
7440Förändring av pensionsstiftelsekapital7441Avsättning till pensionsstiftelse
7448Gottgörelse från pensionsstiftelse
7460Pensionsutbetalningar7461Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda
7462Pensionsutbetalningar till f.d. tjänstemän
7463Pensionsutbetalningar till f.d. företagsledare
7470Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter
7490Övriga pensionskostnader
75Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
7500Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)
7510Arbetsgivaravgifter 31,42 %7511Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar
7512Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden
7515Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar
7516Arbetsgivaravgifter på arvoden
7518Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m.
7519Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder
7530Särskild löneskatt7531Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar m.m.
7532Särskild löneskatt pensionskostnader, deklarationspost
7533Särskild löneskatt för pensionskostnader
7550Avkastningsskatt på pensionsmedel
7551Avkastningsskatt 15 % försäkringsföretag m.fl. samt avsatt till pensioner
7552Avkastningsskatt 15 % utländska pensionsförsäkringar
7553Avkastningsskatt 30 % utländska försäkringsföretag m.fl.
7554Avkastningsskatt 30 % utländska kapitalförsäkringar
7570Premier för arbetsmarknadsförsäkringar7571Arbetsmarknadsförsäkringar
7572Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost
7580Gruppförsäkringspremier7581Grupplivförsäkringspremier
7582Gruppsjukförsäkringspremier
7583Gruppolycksfallsförsäkringspremier
7589Övriga gruppförsäkringspremier
7590Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
76Övriga personalkostnader
7600Övriga personalkostnader (gruppkonto)
7610Utbildning
7620Sjuk- och hälsovård7621Sjuk- och hälsovård, avdragsgill
7622Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill
7623Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill
7630Personalrepresentation7631Personalrepresentation, avdragsgill
7632Personalrepresentation, ej avdragsgill
7650Sjuklöneförsäkring
7670Förändring av personalstiftelsekapital7671Avsättning till personalstiftelse
7678Gottgörelse från personalstiftelse
7690Övriga personalkostnader7691Personalrekrytering
7692Begravningshjälp
7693Fritidsverksamhet
7699Övriga personalkostnader
77Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar
7710Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
7720Nedskrivningar av byggnader och mark
7730Nedskrivningar av maskiner och inventarier
7740Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar
7760Återföring av nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
7770Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark
7780Återföring av nedskrivningar av maskiner och inventarier
7790Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar
78Avskrivningar enligt plan
7810Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar7811Avskrivningar på balanserade utgifter
7812Avskrivningar på koncessioner m.m.
7813Avskrivningar på patent
7814Avskrivningar på licenser
7815Avskrivningar på varumärken
7816Avskrivningar på hyresrätter
7817Avskrivningar på goodwill
7819Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar
7820Avskrivningar på byggnader och markanläggningar7821Avskrivningar på byggnader
7824Avskrivningar på markanläggningar
7829Avskrivningar på övriga byggnader
7830Avskrivningar på maskiner och inventarier7831Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar
7832Avskrivningar på inventarier och verktyg
7833Avskrivningar på installationer
7834Avskrivningar på bilar och andra transportmedel
7835Avskrivningar på datorer
7836Avskrivningar på leasade tillgångar
7839Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier
7840Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
79Övriga rörelsekostnader
7960Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
7970Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar7971Förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar
7972Förlust vid avyttring av byggnader och mark
7973Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier
7990Övriga rörelsekostnader
8Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader
80Resultat från andelar i koncernföretag
8010Utdelning på andelar i koncernföretag8012Utdelning på andelar i dotterföretag
8016Emissionsinsats, koncernföretag
8020Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag8022Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag
8030Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag)
8070Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag8072Nedskrivningar av andelar i dotterföretag
8076Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag
8077Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag
8080Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag8082Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag
8086Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag
8087Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag
81Resultat från andelar i intresseföretag
8110Utdelningar på andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i8111Utdelningar på andelar i intresseföretag
8112Utdelningar på andelar i gemensamt styrda företag
8113Utdelningar på andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8116Emissionsinsats, intresseföretag
8117Emissionsinsats, gemensamt styrda företag
8118Emissionsinsats, övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8120Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i8121Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag
8122Resultat vid försäljning av andelar i gemensamt styrda företag
8123Resultat vid försäljning av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8130Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i)8131Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)
8132Resultatandelar från handelsbolag (gemensamt styrda företag)
8133Resultatandelar från handelsbolag (övriga företag som det finns ett ägarintresse i)
8170Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i8171Nedskrivningar av andelar i intresseföretag
8172Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
8173Nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag
8174Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
8176Nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8177Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8180Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag8181Återföringar av nedskrivningar av andelar i intresseföretag
8182Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
8183Återföringar av nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag
8184Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
8186Återföringar av nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8187Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
82Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)
8210Utdelningar på andelar i andra företag8212Utdelningar, övriga företag
8216Insatsemissioner, övriga företag
8220Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag8221Resultat vid försäljning av andelar i andra företag
8222Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag
8223Resultat vid försäljning av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)
8230Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar8231Valutakursvinster på långfristiga fordringar
8236Valutakursförluster på långfristiga fordringar
8240Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)
8250Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag8251Ränteintäkter från långfristiga fordringar
8252Ränteintäkter från övriga värdepapper
8254Skattefria ränteintäkter, långfristiga tillgångar
8255Avkastningsskatt kapitalplacering
8260Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag8261Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos moderföretag
8262Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag
8263Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
8270Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag8271Nedskrivningar av andelar i andra företag
8272Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag
8273Nedskrivningar av övriga värdepapper hos andra företag
8280Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag8281Återföringar av nedskrivningar av andelar i andra företag
8282Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag
8283Återföringar av nedskrivningar av övriga värdepapper i andra företag
83Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8310Ränteintäkter från omsättningstillgångar8311Ränteintäkter från bank
8312Ränteintäkter från kortfristiga placeringar
8313Ränteintäkter från kortfristiga fordringar
8314Skattefria ränteintäkter
8317Ränteintäkter för dold räntekompensation
8319Övriga ränteintäkter från omsättningstillgångar
8330Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar8331Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och placeringar
8336Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar
8340Utdelningar på kortfristiga placeringar
8350Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar
8360Övriga ränteintäkter från koncernföretag8361Övriga ränteintäkter från moderföretag
8362Övriga ränteintäkter från dotterföretag
8363Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag
8370Nedskrivningar av kortfristiga placeringar
8380Återföringar av nedskrivningar av kortfristiga placeringar
8390Övriga finansiella intäkter
84Räntekostnader och liknande resultatposter
8400Räntekostnader (gruppkonto)
8410Räntekostnader för långfristiga skulder8411Räntekostnader för obligations-, förlags- och konvertibla lån
8412Räntedel i årets pensionskostnad
8413Räntekostnader för checkräkningskredit
8415Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut
8417Räntekostnader för dold räntekompensation m.m.
8418Avdragspost för räntesubventioner
8419Övriga räntekostnader för långfristiga skulder
8420Räntekostnader för kortfristiga skulder8421Räntekostnader till kreditinstitut
8422Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder
8423Räntekostnader för skatter och avgifter
8424Räntekostnader byggnadskreditiv
8429Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder
8430Valutakursdifferenser på skulder8431Valutakursvinster på skulder
8436Valutakursförluster på skulder
8440Erhållna räntebidrag
8460Räntekostnader till koncernföretag8461Räntekostnader till moderföretag
8462Räntekostnader till dotterföretag
8463Räntekostnader till andra koncernföretag
8490Övriga skuldrelaterade poster8491Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut m.m.
85(Fri kontogrupp)
86(Fri kontogrupp)
87(Fri kontogrupp)
88Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder för juridisk person och enskild näringsidkare
8810Förändring av periodiseringsfond8811Avsättning till periodiseringsfond
8819Återföring från periodiseringsfond
Bokslutsdispositioner för samtliga företagsformer
8820Mottagna koncernbidrag
8830Lämnade koncernbidrag
8840Lämnade gottgörelser
8850Förändring av överavskrivningar8851Förändring av överavskrivningar, immateriella anläggningstillgångar
8852Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggningar
8853Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier
8860Förändring av ersättningsfond8861Avsättning till ersättningsfond för inventarier
8862Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar
8864Avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel
8865Ianspråktagande av ersättningsfond för avskrivningar
8866Ianspråktagande av ersättningsfond för annat än avskrivningar
8869Återföring från ersättningsfond
8890Övriga bokslutsdispositioner
8892Nedskrivningar av konsolideringskaraktär av anläggningstillgångar
8896Förändring av lagerreserv
8899Övriga bokslutsdispositioner
89Skatter och årets resultat
8910Skatt som belastar årets resultat
8920Skatt på grund av ändrad beskattning
8930Restituerad skatt
8980Övriga skatter
8990Resultat8999Årets resultat

BAS kontoplan 2021

Endast för K2 - regelverket

Nr(H)Huvudkonton (H)Nr(U)Underkonton (U)
1Tillgångar
10Immateriella anläggningstillgångar
1020Koncessioner m.m.1028Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.
1029Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.
1030Patent1038Ackumulerade nedskrivningar på patent
1039Ackumulerade avskrivningar på patent
1040Licenser1048Ackumulerade nedskrivningar på licenser
1049Ackumulerade avskrivningar på licenser
1050Varumärken1058Ackumulerade nedskrivningar på varumärken
1059Ackumulerade avskrivningar på varumärken
1060Hyresrätter, tomträtter och liknande1068Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1069Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1070Goodwill1078Ackumulerade nedskrivningar på goodwill
1079Ackumulerade avskrivningar på goodwill
1088Förskott för immateriella anläggningstillgångar
11Byggnader och mark
1110Byggnader1111Byggnader på egen mark
1112Byggnader på annans mark
1118Ackumulerade nedskrivningar på byggnader
1119Ackumulerade avskrivningar på byggnader
1120Förbättringsutgifter på annans fastighet1129Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
1130Mark
1140Tomter och obebyggda markområden
1150Markanläggningar1158Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar
1159Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar
1180Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark1181Pågående ny-, till- och ombyggnad
1188Förskott för byggnader och mark
12Maskiner och inventarier
1210Maskiner och andra tekniska anläggningar1211Maskiner
1213Andra tekniska anläggningar
1218Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar
1219Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar
1220Inventarier och verktyg1221Inventarier
1222Byggnadsinventarier
1223Markinventarier
1225Verktyg
1228Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg
1229Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg
1230Installationer1231Installationer på egen fastighet
1232Installationer på annans fastig het
1238Ackumulerade nedskrivningar på installationer
1239Ackumulerade avskrivningar på installationer
1240Bilar och andra transportmedel1241Personbilar
1242Lastbilar
1243Truckar
1244Arbetsmaskiner
1245Traktorer
1246Motorcyklar, mopeder och skotrar
1247Båtar, flygplan och helikoptrar
1248Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel
1249Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel
1250Datorer1251Datorer, företaget
1257Datorer, personal
1258Ackumulerade nedskrivningar på datorer
1259Ackumulerade avskrivningar på datorer
1280Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier1281Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier
1288Förskott för maskiner och inventarier
1290Övriga materiella anläggningstillgångar1291Konst och liknande tillgångar
1292Djur som klassificeras som anläggningstillgång
1298Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar
1299Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar
13Finansiella anläggningstillgångar
1310Andelar i koncernföretag1311Aktier i noterade svenska koncernföretag
1312Aktier i onoterade svenska koncernföretag
1313Aktier i noterade utländska koncernföretag
1314Aktier i onoterade utländska koncernföretag
1316Andra andelar i svenska koncernföretag
1317Andra andelar i utländska koncernföretag
1318Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag
1320Långfristiga fordringar hos koncernföretag1321Långfristiga fordringar hos moderföretag
1322Långfristiga fordringar hos dotterföretag
1323Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
1328Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag
1330Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1331Andelar i intresseföretag
1332Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag
1333Andelar i gemensamt styrda företag
1334Ackumulerade nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag
1336Andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1337Ackumulerade nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1338Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1340Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1341Långfristiga fordringar hos intresseföretag
1342Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
1343Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1344Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1346Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1347Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1348Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1350Andelar och värdepapper i andra företag1351Andelar i noterade företag
1352Andra andelar
1353Andelar i bostadsrättsföreningar
1354Obligationer
1356Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag
1357Andelar i handelsbolag, andra företag
1358Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper
1360Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del1369Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del
1380Andra långfristiga fordringar1381Långfristiga reversfordringar
1382Långfristiga fordringar hos anställda
1383Lämnade depositioner, långfristiga
1384Derivat
1385Värde av kapitalförsäkring
1387Långfristiga kontraktsfordringar
1388Långfristiga kundfordringar
1389Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar
14Lager, produkter i arbete och pågående arbeten
1410Lager av råvaror1419Förändring av lager av råvaror
1420Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter1429Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter
1440Produkter i arbete1449Förändring av produkter i arbete
1450Lager av färdiga varor1459Förändring av lager av färdiga varor
1460Lager av handelsvaror1465Lager av varor VMB
1466Nedskrivning av varor VMB
1467Lager av varor VMB förenklad
1469Förändring av lager av handelsvaror
1470Pågående arbeten1471Pågående arbeten, nedlagda kostnader
1478Pågående arbeten, fakturering
1479Förändring av pågående arbeten
1480Förskott för varor och tjänster1481Remburser
1489Övriga förskott till leverantörer
1490Övriga lagertillgångar1491Lager av värdepapper
1492Lager av fastigheter
1493Djur som klassificeras som omsättningstillgång
15Kundfordringar
1510Kundfordringar1511Kundfordringar
1513Kundfordringar – delad faktura
1512Belånade kundfordringar (factoring)
1516Tvistiga kundfordringar
1518Ej reskontraförda kundfordringar
1519Nedskrivning av kundfordringar
1520Växelfordringar1525Osäkra växelfordringar
1529Nedskrivning av växelfordringar
1530Kontraktsfordringar1531Kontraktsfordringar
1532Belånade kontraktsfordringar
1536Tvistiga kontraktsfordringar
1539Nedskrivning av kontraktsfordringar
1550Konsignationsfordringar
1560Kundfordringar hos koncernföretag1561Kundfordringar hos moderföretag
1562Kundfordringar hos dotterföretag
1563Kundfordringar hos andra koncernföretag
1568Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag
1569Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag
1570Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1571Kundfordringar hos intresseföretag
1572Kundfordringar hos gemensamt styrda företag
1573Kundfordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1580Fordringar för kontokort och kuponger
16Övriga kortfristiga fordringar
1610Kortfristiga fordringar hos anställda1611Reseförskott
1612Kassaförskott
1613Övriga förskott
1614Tillfälliga lån till anställda
1619Övriga fordringar hos anställda
1620Upparbetad men ej fakturerad intäkt
1630Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
1640Skattefordringar
1650Momsfordran
1660Kortfristiga fordringar hos koncernföretag1661Kortfristiga fordringar hos moderföretag
1662Kortfristiga fordringar hos dotterföretag
1663Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag
1670Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1671Kortfristiga fordringar hos intresseföretag
1672Kortfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1673Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1680Andra kortfristiga fordringar1681Utlägg för kunder
1682Kortfristiga lånefordringar
1683Derivat
1684Kortfristiga fordringar hos leverantörer
1685Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående
1687Kortfristig del av långfristiga fordringar
1688Fordran arbetsmarknadsförsäkringar
1689Övriga kortfristiga fordringar
1690Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital
17Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1710Förutbetalda hyreskostnader
1720Förutbetalda leasingavgifter
1730Förutbetalda försäkringspremier
1740Förutbetalda räntekostnader
1750Upplupna hyresintäkter
1760Upplupna ränteintäkter
1770Tillgångar av kostnadsnatur
1780Upplupna avtalsintäkter
1790Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
18Kortfristiga placeringar
1810Andelar i börsnoterade företag
1820Obligationer
1830Konvertibla skuldebrev
1860Andelar i koncernföretag, kortfristigt
1880Andra kortfristiga placeringar1886Derivat
1889Andelar i övriga företag
1890Nedskrivning av kortfristiga placeringar
19Kassa och bank
1910Kassa1911Huvudkassa
1912Kassa 2
1913Kassa 3
1920PlusGiro
1930Företagskonto/checkkonto/affärskonto
1940Övriga bankkonton
1950Bankcertifikat
1960Koncernkonto moderföretag
1970Särskilda bankkonton1972Upphovsmannakonto
1973Skogskonto
1974Spärrade bankmedel
1979Övriga särskilda bankkonton
1980Valutakonton
1990Redovisningsmedel
2Eget kapital och skulder
20Eget kapital
Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag
2010Eget kapital, delägare 12011Egna varuuttag
2013Övriga egna uttag
2017Årets kapitaltillskott
2018Övriga egna insättningar
2019Årets resultat, delägare 1
Eget kapital för delägare 2–4 i handels- och kommanditbolag
2020Eget kapital, delägare 2
2030Eget kapital, delägare 3
2040Eget kapital, delägare 4
Expansionsfond för enskild näringsidkare
2050Avsättning till expansionsfond
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser
2060Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund2061Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital
2065Förändring i fond för verkligt värde
2066Värdesäkringsfond
2067Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital
2068Vinst eller förlust från föregående år
2069Årets resultat
2070Ändamålsbestämda medel2071Ändamål 1
2072Ändamål 2
Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar
2080Bundet eget kapital2081Aktiekapital
2082Ej registrerat aktiekapital
2083Medlemsinsatser
2084Förlagsinsatser
2085Uppskrivningsfond
2086Reservfond
2087Bunden överkursfond (aktiebolag)
2087Insatsemission (ekonomiska föreningar)
2088Fond för yttre underhåll
2089Fond för utvecklingsutgifter
2090Fritt eget kapital2091Balanserad vinst eller förlust
2093Erhållna aktieägartillskott
2094Egna aktier
2095Fusionsresultat
2097Fri överkursfond
2098Vinst eller förlust från föregående år
2099Årets resultat
21Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder för juridiska personer och enskild näringsidkare
2120Periodiseringsfonder2120Periodiseringsfond 2020
2121Periodiseringsfond 2021
2122Periodiseringsfond 2022
2123Periodiseringsfond 2023
2125Periodiseringsfond 2015
2126Periodiseringsfond 2016
2127Periodiseringsfond 2017
2128Periodiseringsfond 2018
2129Periodiseringsfond 2019
2130Periodiseringsfonder2130Periodiseringsfond 2020 – nr 2
2131Periodiseringsfond 2021 – nr 2
2132Periodiseringsfond 2022 – nr 2
2133Periodiseringsfond 2023 – nr 2
2134Periodiseringsfond 2024 – nr 2
2135Periodiseringsfond 2015 – nr 2
2136Periodiseringsfond 2016 – nr 2
2137Periodiseringsfond 2017 – nr 2
2138Periodiseringsfond 2018 – nr 2
2139Periodiseringsfond 2019 – nr 2
Övriga obeskattade reserver
2150Ackumulerade överavskrivningar2151Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
2152Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar
2153Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier
2160Ersättningsfond2161Ersättningsfond maskiner och inventarier
2162Ersättningsfond byggnader och markanläggningar
2164Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel
2190Övriga obeskattade reserver
2196Lagerreserv
2199Övriga obeskattade reserver
22Avsättningar
2210Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen
2220Avsättningar för garantier
2230Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2250Övriga avsättningar för skatter2252Avsättningar för tvistiga skatter
2253Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost
2290Övriga avsättningar
23Långfristiga skulder
2310Obligations- och förlagslån
2320Konvertibla lån och liknande2321Konvertibla lån
2322Lån förenade med optionsrätt
2323Vinstandelslån
2324Kapitalandelslån
2330Checkräkningskredit
2331Checkräkningskredit 1
2332Checkräkningskredit 2
2331Utnyttjad checkräkningskredit 1
2332Utnyttjad checkräkningskredit 2
2335Beviljad checkräkningskredit 1
2336Beviljad checkräkningskredit 2
2340Byggnadskreditiv
2350Andra långfristiga skulder till kreditinstitut2351Fastighetslån, långfristig del
2355Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut
2359Övriga långfristiga lån från kreditinstitut
2360Långfristiga skulder till koncernföretag2361Långfristiga skulder till moderföretag
2362Långfristiga skulder till dotterföretag
2363Långfristiga skulder till andra koncernföretag
2370Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i2371Långfristiga skulder till intresseföretag
2372Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag
2373Långfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2390Övriga långfristiga skulder2391Avbetalningskontrakt, långfristig del
2392Villkorliga långfristiga skulder
2393Lån från närstående personer, långfristig del
2394Långfristiga leverantörskrediter
2395Andra långfristiga lån i utländsk valuta
2396Derivat
2397Mottagna depositioner, långfristiga
2399Övriga långfristiga skulder
24Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer
2410Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut2411Kortfristiga lån från kreditinstitut
2412Byggnadskreditiv, kortfristig del
2417Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut
2419Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut
2420Förskott från kunder2421Ej inlösta presentkort
2429Övriga förskott från kunder
2430Pågående arbeten2431Pågående arbeten, fakturering
2438Pågående arbeten, nedlagda kostnader
2439Beräknad förändring av pågående arbeten
2440Leverantörsskulder2441Leverantörsskulder
2443Konsignationsskulder
2445Tvistiga leverantörsskulder
2448Ej reskontraförda leverantörsskulder
2450Fakturerad men ej upparbetad intäkt
2460Leverantörsskulder till koncernföretag2461Leverantörsskulder till moderföretag
2462Leverantörsskulder till dotterföretag
2463Leverantörsskulder till andra koncernföretag
2470Leverantörsskulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i2471Leverantörsskulder till intresseföretag
2472Leverantörsskulder till gemensamt styrda företag
2473Leverantörsskulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2480Checkräkningskredit, kortfristig
2490Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer2491Avräkning spelarrangörer
2492Växelskulder
2499Andra övriga kortfristiga skulder
25Skatteskulder
2510Skatteskulder2512Beräknad inkomstskatt
2513Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift
2514Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader
2515Beräknad avkastningsskatt
2517Beräknad utländsk skatt
2518Betald F-skatt
26Moms och särskilda punktskatter
2610Utgående moms, 25 %2611Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %
2612Utgående moms på egna uttag, 25 %
2613Utgående moms för uthyrning, 25 %
2614Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %
2615Utgående moms import av varor, 25 %
2616Utgående moms VMB 25 %
2618Vilande utgående moms, 25 %
2620Utgående moms, 12 %2621Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %
2622Utgående moms på egna uttag, 12 %
2623Utgående moms för uthyrning, 12 %
2624Utgående moms omvänd skattskyldighet, 12 %
2625Utgående moms import av varor, 12 %
2626Utgående moms VMB 12 %
2628Vilande utgående moms, 12 %
2630Utgående moms, 6 %2631Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %
2632Utgående moms på egna uttag, 6 %
2633Utgående moms för uthyrning, 6 %
2634Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6 %
2635Utgående moms import av varor, 6 %
2636Utgående moms VMB 6 %
2638Vilande utgående moms, 6 %
2640Ingående moms2641Debiterad ingående moms
2642Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet
2645Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet
2646Ingående moms på uthyrning
2647Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige
2648Vilande ingående moms
2649Ingående moms, blandad verksamhet
2650Redovisningskonto för moms
2660Särskilda punktskatter2661Reklamskatt
2669Övriga punktskatter
27Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
2710Personalskatt
2730Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt2731Avräkning lagstadgade sociala avgifter
2732Avräkning särskild löneskatt
2740Avtalade sociala avgifter
2750Utmätning i lön m.m.
2760Semestermedel2761Avräkning semesterlöner
2762Semesterlönekassa
2790Övriga löneavdrag2791Personalens intressekonto
2792Lönsparande
2793Gruppförsäkringspremier
2794Fackföreningsavgifter
2795Mätnings- och granskningsarvoden
2799Övriga löneavdrag
28Övriga kortfristiga skulder
2810Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar2811Avräkning för factoring
2812Avräkning för belånade kontraktsfordringar
2820Kortfristiga skulder till anställda2821Löneskulder
2822Reseräkningar
2823Tantiem, gratifikationer
2829Övriga kortfristiga skulder till anställda
2830Avräkning för annans räkning
2840Kortfristiga låneskulder2841Kortfristig del av långfristiga skulder
2849Övriga kortfristiga låneskulder
2850Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
2852Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt
2860Kortfristiga skulder till koncernföretag2861Kortfristiga skulder till moderföretag
2862Kortfristiga skulder till dotterföretag
2863Kortfristiga skulder till andra koncernföretag
2870Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i2871Kortfristiga skulder till intresseföretag
2872Kortfristiga skulder till gemensamt styrda företag
2873Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2880Skuld erhållna bidrag
2890Övriga kortfristiga skulder2891Skulder under indrivning
2892Inre reparationsfond/underhållsfond
2893Skulder till närstående personer, kortfristig del
2895Derivat (kortfristiga skulder)
2897Mottagna depositioner, kortfristiga
2898Outtagen vinstutdelning
2899Övriga kortfristiga skulder
29Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2910Upplupna löner2911Löneskulder
2912Ackordsöverskott
2919Övriga upplupna löner
2920Upplupna semesterlöner
2930Upplupna pensionskostnader2931Upplupna pensionsutbetalningar
2940Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter2941Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter
2942Beräknad upplupen särskild löneskatt
2943Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost
2944Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader
2950Upplupna avtalade sociala avgifter2951Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar
2959Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost
2960Upplupna räntekostnader
2970Förutbetalda intäkter2971Förutbetalda hyresintäkter
2972Förutbetalda medlemsavgifter
2979Övriga förutbetalda intäkter
2980Upplupna avtalskostnader
2990Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2991Beräknat arvode för bokslut
2992Beräknat arvode för revision
2993Ospecificerad skuld till leverantörer
2998Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2999OBS-konto
3Rörelsens inkomster/intäkter
30–34Huvudintäkter
Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel)
3000Försäljning inom Sverige3001Försäljning inom Sverige, 25 % moms
3002Försäljning inom Sverige, 12 % moms
3003Försäljning inom Sverige, 6 % moms
3004Försäljning inom Sverige, momsfri
3100Försäljning av varor utanför Sverige3105Försäljning varor till land utanför EU
3106Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig
3108Försäljning varor till annat EU-land, momsfri
3200Försäljning VMB och omvänd moms3211Försäljning positiv VMB 25 %
3212Försäljning negativ VMB 25 %
3231Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms
3300Försäljning av tjänster utanför Sverige3305Försäljning tjänster till land utanför EU
3308Försäljning tjänster till annat EU-land
3400Försäljning, egna uttag3401Egna uttag momspliktiga, 25 %
3402Egna uttag momspliktiga, 12 %
3403Egna uttag momspliktiga, 6 %
3404Egna uttag, momsfria
35Fakturerade kostnader
3500Fakturerade kostnader (gruppkonto)
3510Fakturerat emballage3511Fakturerat emballage
3518Returnerat emballage
3520Fakturerade frakter3521Fakturerade frakter, EU-land
3522Fakturerade frakter, export
3530Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m.
3540Faktureringsavgifter3541Faktureringsavgifter, EU-land
3542Faktureringsavgifter, export
3550Fakturerade resekostnader
3560Fakturerade kostnader till koncernföretag3561Fakturerade kostnader till moderföretag
3562Fakturerade kostnader till dotterföretag
3563Fakturerade kostnader till andra koncernföretag
3570Fakturerade kostnader till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
3590Övriga fakturerade kostnader
36Rörelsens sidointäkter
3600Rörelsens sidointäkter (gruppkonto)
3610Försäljning av material3611Försäljning av råmaterial
3612Försäljning av skrot
3613Försäljning av förbrukningsmaterial
3619Försäljning av övrigt material
3620Tillfällig uthyrning av personal
3630Tillfällig uthyrning av transportmedel
3670Intäkter från värdepapper3671Försäljning av värdepapper
3672Utdelning från värdepapper
3679Övriga intäkter från värdepapper
3680Management fees
3690Övriga sidointäkter
37Intäktskorrigeringar
3700Intäktskorrigeringar (gruppkonto)
3710Ofördelade intäktsreduktioner
3730Lämnade rabatter3731Lämnade kassarabatter
3732Lämnade mängdrabatter
3740Öres- och kronutjämning
3750Punktskatter3751Intäktsförda punktskatter (kreditkonto)
3752Skuldförda punktskatter (debetkonto)
3790Övriga intäktskorrigeringar
38Aktiverat arbete för egen räkning
3800Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)
3840Aktiverat arbete (material)
3850Aktiverat arbete (omkostnader)
3870Aktiverat arbete (personal)
39Övriga rörelseintäkter
3900Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)
3910Hyres- och arrendeintäkter3911Hyresintäkter
3912Arrendeintäkter
3913Frivilligt momspliktiga hyresintäkter
3914Övriga momspliktiga hyresintäkter
3920Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties3921Provisionsintäkter
3922Licensintäkter och royalties
3925Franchiseintäkter
3950Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar
3960Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
3970Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar3971Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar
3972Vinst vid avyttring av byggnader och mark
3973Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier
3980Erhållna offentliga stöd m.m.3981Erhållna EU-bidrag
3985Erhållna statliga bidrag
3987Erhållna kommunala bidrag
3988Erhållna bidrag och ersättningar för personal
3989Övriga erhållna bidrag
3990Övriga ersättningar och intäkter3991Konfliktersättning
3992Erhållna skadestånd
3993Erhållna donationer och gåvor
3994Försäkringsersättningar
3995Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär
3996Erhållna reklambidrag
3997Sjuklöneersättning
3999Övriga rörelseintäkter
4Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
40– 45Inköp av varor och material
Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel)
4000Inköp av varor från Sverige
4200Sålda varor VMB4211Sålda varor positiv VMB 25 %
4212Sålda varor negativ VMB 25 %
4400Momspliktiga inköp i Sverige4415Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms
4416Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 % moms
4417Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % moms
4425Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms
4426Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 %
4427Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %
4500Övriga momspliktiga inköp4515Inköp av varor från annat EU-land, 25 %
4516Inköp av varor från annat EU-land, 12 %
4517Inköp av varor från annat EU-land, 6 %
4518Inköp av varor från annat EU-land, momsfri
4531Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms
4532Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 12 % moms
4533Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 6 % moms
4535Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %
4536Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 %
4537Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 %
4538Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri
4545Import av varor, 25 % moms
4546Import av varor, 12 % moms
4547Import av varor, 6 % moms
46Legoarbeten, underentreprenader
4600Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)
47Reduktion av inköpspriser
4700Reduktion av inköpspriser (gruppkonto)
4730Erhållna rabatter4731Erhållna kassarabatter
4732Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus)
4733Erhållet aktivitetsstöd
4790Övriga reduktioner av inköpspriser
48(Fri kontogrupp)
49Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten
4900Förändring av lager (gruppkonto)
4910Förändring av lager av råvaror
4920Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter
4940Förändring av produkter i arbete4944Förändring av produkter i arbete, material och utlägg
4945Förändring av produkter i arbete, omkostnader
4947Förändring av produkter i arbete, personalkostnader
4950Förändring av lager av färdiga varor
4960Förändring av lager av handelsvaror
4970Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader4974Förändring av pågående arbeten, material och utlägg
4975Förändring av pågående arbeten, omkostnader
4977Förändring av pågående arbeten, personalkostnader
4980Förändring av lager av värdepapper4981Sålda värdepappers anskaffningsvärde
4987Nedskrivning av värdepapper
4988Återföring av nedskrivning av värdepapper
5–6Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader
50Lokalkostnader
5000Lokalkostnader (gruppkonto)
5010Lokalhyra5011Hyra för kontorslokaler
5012Hyra för garage
5013Hyra för lagerlokaler
5020El för belysning
5030Värme
5040Vatten och avlopp
5050Lokaltillbehör
5060Städning och renhållning5061Städning
5062Sophämtning
5063Hyra för sopcontainer
5064Snöröjning
5065Trädgårdsskötsel
5070Reparation och underhåll av lokaler
5090Övriga lokalkostnader5098Övriga lokalkostnader, avdragsgilla
5099Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla
51Fastighetskostnader
5100Fastighetskostnader (gruppkonto)
5110Tomträttsavgäld/arrende
5120El för belysning
5130Värme5131Uppvärmning
5132Sotning
5140Vatten och avlopp
5160Städning och renhållning5161Städning
5162Sophämtning
5163Hyra för sopcontainer
5164Snöröjning
5165Trädgårdsskötsel
5170Reparation och underhåll av fastighet
5190Övriga fastighetskostnader5191Fastighetsskatt/fastighetsavgift
5192Fastighetsförsäkringspremier
5193Fastighetsskötsel och förvaltning
5198Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla
5199Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla
52Hyra av anläggningstillgångar
5200Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)
5210Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar5211Korttidshyra av maskiner och andra tekniska anläggningar
5212Leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar
5220Hyra av inventarier och verktyg5221Korttidshyra av inventarier och verktyg
5222Leasing av inventarier och verktyg
5250Hyra av datorer5251Korttidshyra av datorer
5252Leasing av datorer
5290Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar
53Energikostnader
5300Energikostnader (gruppkonto)
5310El för drift
5320Gas
5330Eldningsolja
5340Stenkol och koks
5350Torv, träkol, ved och annat träbränsle
5360Bensin, fotogen och motorbrännolja
5370Fjärrvärme, kyla och ånga
5380Vatten
5390Övriga energikostnader
54Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
5400Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)
5410Förbrukningsinventarier5411Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år
5412Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre
5420Programvaror
5430Transportinventarier
5440Förbrukningsemballage
5460Förbrukningsmaterial
5480Arbetskläder och skyddsmaterial
5490Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial5491Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år
5492Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre
5493Övrigt förbrukningsmaterial
55Reparation och underhåll
5500Reparation och underhåll (gruppkonto)
5510Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar
5520Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.
5530Reparation och underhåll av installationer
5550Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier
5580Underhåll och tvätt av arbetskläder
5590Övriga kostnader för reparation och underhåll
56Kostnader för transportmedel
5600Kostnader för transportmedel (gruppkonto)
5610Personbilskostnader5611Drivmedel för personbilar
5612Försäkring och skatt för personbilar
5613Reparation och underhåll av personbilar
5615Leasing av personbilar
5616Trängselskatt, avdragsgill
5619Övriga personbilskostnader
5620Lastbilskostnader
5630Truckkostnader
5640Kostnader för arbetsmaskiner
5650Traktorkostnader
5660Motorcykel-, moped- och skoterkostnader
5670Båt-, flygplans- och helikopterkostnader
5690Övriga kostnader för transportmedel
57Frakter och transporter
5700Frakter och transporter (gruppkonto)
5710Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution
5720Tull- och speditionskostnader m.m.
5730Arbetstransporter
5790Övriga kostnader för frakter och transporter
58Resekostnader
5800Resekostnader (gruppkonto)
5810Biljetter
5820Hyrbilskostnader
5830Kost och logi5831Kost och logi i Sverige
5832Kost och logi i utlandet
5890Övriga resekostnader
59Reklam och PR
5900Reklam och PR (gruppkonto)
5910Annonsering
5920Utomhus- och trafikreklam
5930Reklamtrycksaker och direktreklam
5940Utställningar och mässor
5950Butiksreklam och återförsäljarreklam
5960Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar
5970Film-, radio-, TV- och Internetreklam
5980PR, institutionell reklam och sponsring
5990Övriga kostnader för reklam och PR
60Övriga försäljningskostnader
6000Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)
6010Kataloger, prislistor m.m.
6020Egna facktidskrifter
6030Speciella orderkostnader
6040Kontokortsavgifter
6050Försäljningsprovisioner6055Franchisekostnader o.dyl.
6060Kreditförsäljningskostnader6061Kreditupplysning
6062Inkasso och KFM-avgifter
6063Kreditförsäkringspremier
6064Factoringavgifter
6069Övriga kreditförsäljningskostnader
6070Representation6071Representation, avdragsgill
6072Representation, ej avdragsgill
6080Bankgarantier
6090Övriga försäljningskostnader
61Kontorsmateriel och trycksaker
6100Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)
6110Kontorsmateriel
6150Trycksaker
62Tele och post
6200Tele och post (gruppkonto)
6210Telekommunikation6211Fast telefoni
6212Mobiltelefon
6213Mobilsökning
6214Fax
6215Telex
6230Datakommunikation
6250Postbefordran
63Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader
6300Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)
6310Företagsförsäkringar
6320Självrisker vid skada
6330Förluster i pågående arbeten
6340Lämnade skadestånd6341Lämnade skadestånd, avdragsgilla
6342Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla
6350Förluster på kundfordringar6351Konstaterade förluster på kundfordringar
6352Befarade förluster på kundfordringar
6360Garantikostnader6361Förändring av garantiavsättning
6362Faktiska garantikostnader
6370Kostnader för bevakning och larm
6380Förluster på övriga kortfristiga fordringar
6390Övriga riskkostnader
64Förvaltningskostnader
6400Förvaltningskostnader (gruppkonto)
6410Styrelsearvoden som inte är lön
6420Ersättningar till revisor6421Revision
6422Revisonsverksamhet utöver revision
6423Skatterådgivning – revisor
6424Övriga tjänster – revisor
6430Management fees
6440Årsredovisning och delårsrapporter
6450Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma
6490Övriga förvaltningskostnader
65Övriga externa tjänster
6500Övriga externa tjänster (gruppkonto)
6510Mätningskostnader
6520Ritnings- och kopieringskostnader
6530Redovisningstjänster
6540IT-tjänster
6550Konsultarvoden
6560Serviceavgifter till branschorganisationer
6570Bankkostnader
6580Advokat- och rättegångskostnader
6590Övriga externa tjänster
66(Fri kontogrupp)
67(Fri kontogrupp)
68Inhyrd personal
6800Inhyrd personal (gruppkonto)
6810Inhyrd produktionspersonal
6820Inhyrd lagerpersonal
6830Inhyrd transportpersonal
6840Inhyrd kontors- och ekonomipersonal
6850Inhyrd IT-personal
6860Inhyrd marknads- och försäljningspersonal
6870Inhyrd restaurang- och butikspersonal
6880Inhyrda företagsledare
6890Övrig inhyrd personal
69Övriga externa kostnader
6900Övriga externa kostnader (gruppkonto)
6910Licensavgifter och royalties
6920Kostnader för egna patent
6930Kostnader för varumärken m.m.
6940Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter
6950Tillsynsavgifter myndigheter
6970Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
6980Föreningsavgifter6981Föreningsavgifter, avdragsgilla
6982Föreningsavgifter, ej avdragsgilla
6990Övriga externa kostnader6991Övriga externa kostnader, avdragsgilla
6992Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla
6993Lämnade bidrag och gåvor
6996Betald utländsk inkomstskatt
6997Obetald utländsk inkomstskatt
6998Utländsk moms
6999Ingående moms, blandad verksamhet
7Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.
70Löner till kollektivanställda
7000Löner till kollektivanställda (gruppkonto)
7010Löner till kollektivanställda7011Löner till kollektivanställda
7012Vinstandelar till kollektivanställda
7013Lön växa-stöd kollektivanställda 10,21 %
7017Avgångsvederlag till kollektivanställda
7018Bruttolöneavdrag, kollektivanställda
7019Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda
7030Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)7031Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)
7032Vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
7037Avgångsvederlag till kollektivanställda (utlandsanställda)
7038Bruttolöneavdrag, kollektivanställda (utlandsanställda)
7039Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
7080Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid7081Sjuklöner till kollektivanställda
7082Semesterlöner till kollektivanställda
7083Föräldraersättning till kollektivanställda
7089Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid
7090Förändring av semesterlöneskuld
71(Fri kontogrupp)
72Löner till tjänstemän och företagsledare
7200Löner till tjänstemän och företagsledare (gruppkonto)
7210Löner till tjänstemän7211Löner till tjänstemän
7212Vinstandelar till tjänstemän
7213Lön växa-stöd tjänstemän 10,21 %
7217Avgångsvederlag till tjänstemän
7218Bruttolöneavdrag, tjänstemän
7219Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän
7220Löner till företagsledare7221Löner till företagsledare
7222Tantiem till företagsledare
7227Avgångsvederlag till företagsledare
7228Bruttolöneavdrag, företagsledare
7229Upplupna löner och tantiem till företagsledare
7230Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7231Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7232Vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7237Avgångsvederlag till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7238Bruttolöneavdrag, tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7239Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7240Styrelsearvoden
7280Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid7281Sjuklöner till tjänstemän
7282Sjuklöner till företagsledare
7283Föräldraersättning till tjänstemän
7284Föräldraersättning till företagsledare
7285Semesterlöner till tjänstemän
7286Semesterlöner till företagsledare
7288Övriga löner till tjänstemän för ej arbetad tid
7289Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid
7290Förändring av semesterlöneskuld7291Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän
7292Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare
73Kostnadsersättningar och förmåner
7300Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)
7310Kontanta extraersättningar7311Ersättningar för sammanträden m.m.
7312Ersättningar för förslagsverksamhet och uppfinningar
7313Ersättningar för/bidrag till bostadskostnader
7314Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader
7315Ersättningar för/bidrag till resor till och från arbetsplatsen
7316Ersättningar för/bidrag till arbetskläder
7317Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och arbetsverktyg
7318Felräkningspengar
7319Övriga kontanta extraersättningar
7320Traktamenten vid tjänsteresa7321Skattefria traktamenten, Sverige
7322Skattepliktiga traktamenten, Sverige
7323Skattefria traktamenten, utlandet
7324Skattepliktiga traktamenten, utlandet
7330Bilersättningar7331Skattefria bilersättningar
7332Skattepliktiga bilersättningar
7333Ersättning för trängselskatt, skattefri
7350Ersättningar för föreskrivna arbetskläder
7370Representationsersättningar
7380Kostnader för förmåner till anställda7381Kostnader för fri bostad
7382Kostnader för fria eller subventionerade måltider
7383Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen
7384Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder
7385Kostnader för fri bil
7386Subventionerad ränta
7387Kostnader för lånedatorer
7388Anställdas ersättning för erhållna förmåner
7389Övriga kostnader för förmåner
7390Övriga kostnadsersättningar och förmåner
7391Kostnad för trängselskatteförmån
7392Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster
74Pensionskostnader
7400Pensionskostnader (gruppkonto)
7410Pensionsförsäkringspremier7411Premier för kollektiva pensionsförsäkringar
7412Premier för individuella pensionsförsäkringar
7418Återbäring från försäkringsföretag
7420Förändring av pensionsskuld
7430Avdrag för räntedel i pensionskostnad
7440Förändring av pensionsstiftelsekapital7441Avsättning till pensionsstiftelse
7448Gottgörelse från pensionsstiftelse
7460Pensionsutbetalningar7461Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda
7462Pensionsutbetalningar till f.d. tjänstemän
7463Pensionsutbetalningar till f.d. företagsledare
7470Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter
7490Övriga pensionskostnader
75Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
7500Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)
7510Arbetsgivaravgifter 31,42 %7511Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar
7512Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden
7515Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar
7516Arbetsgivaravgifter på arvoden
7518Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m.
7519Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder
7530Särskild löneskatt7531Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar m.m.
7532Särskild löneskatt pensionskostnader, deklarationspost
7533Särskild löneskatt för pensionskostnader
7550Avkastningsskatt på pensionsmedel
7551Avkastningsskatt 15 % försäkringsföretag m.fl. samt avsatt till pensioner
7552Avkastningsskatt 15 % utländska pensionsförsäkringar
7553Avkastningsskatt 30 % utländska försäkringsföretag m.fl.
7554Avkastningsskatt 30 % utländska kapitalförsäkringar
7570Premier för arbetsmarknadsförsäkringar7571Arbetsmarknadsförsäkringar
7572Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost
7580Gruppförsäkringspremier7581Grupplivförsäkringspremier
7582Gruppsjukförsäkringspremier
7583Gruppolycksfallsförsäkringspremier
7589Övriga gruppförsäkringspremier
7590Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
76Övriga personalkostnader
7600Övriga personalkostnader (gruppkonto)
7610Utbildning
7620Sjuk- och hälsovård7621Sjuk- och hälsovård, avdragsgill
7622Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill
7623Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill
7630Personalrepresentation7631Personalrepresentation, avdragsgill
7632Personalrepresentation, ej avdragsgill
7650Sjuklöneförsäkring
7670Förändring av personalstiftelsekapital7671Avsättning till personalstiftelse
7678Gottgörelse från personalstiftelse
7690Övriga personalkostnader7691Personalrekrytering
7692Begravningshjälp
7693Fritidsverksamhet
7699Övriga personalkostnader
77Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar
7710Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
7720Nedskrivningar av byggnader och mark
7730Nedskrivningar av maskiner och inventarier
7740Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar
7760Återföring av nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
7770Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark
7780Återföring av nedskrivningar av maskiner och inventarier
7790Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar
78Avskrivningar enligt plan
7810Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar7811Avskrivningar på balanserade utgifter
7812Avskrivningar på koncessioner m.m.
7813Avskrivningar på patent
7814Avskrivningar på licenser
7815Avskrivningar på varumärken
7816Avskrivningar på hyresrätter
7817Avskrivningar på goodwill
7819Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar
7820Avskrivningar på byggnader och markanläggningar7821Avskrivningar på byggnader
7824Avskrivningar på markanläggningar
7829Avskrivningar på övriga byggnader
7830Avskrivningar på maskiner och inventarier7831Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar
7832Avskrivningar på inventarier och verktyg
7833Avskrivningar på installationer
7834Avskrivningar på bilar och andra transportmedel
7835Avskrivningar på datorer
7836Avskrivningar på leasade tillgångar
7839Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier
7840Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
79Övriga rörelsekostnader
7960Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
7970Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar7971Förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar
7972Förlust vid avyttring av byggnader och mark
7973Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier
7990Övriga rörelsekostnader
8Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader
80Resultat från andelar i koncernföretag
8010Utdelning på andelar i koncernföretag8012Utdelning på andelar i dotterföretag
8016Emissionsinsats, koncernföretag
8020Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag8022Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag
8030Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag)
8070Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag8072Nedskrivningar av andelar i dotterföretag
8076Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag
8077Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag
8080Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag8082Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag
8086Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag
8087Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag
81Resultat från andelar i intresseföretag
8110Utdelningar på andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i8111Utdelningar på andelar i intresseföretag
8112Utdelningar på andelar i gemensamt styrda företag
8113Utdelningar på andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8116Emissionsinsats, intresseföretag
8117Emissionsinsats, gemensamt styrda företag
8118Emissionsinsats, övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8120Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i8121Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag
8122Resultat vid försäljning av andelar i gemensamt styrda företag
8123Resultat vid försäljning av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8130Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i)8131Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)
8132Resultatandelar från handelsbolag (gemensamt styrda företag)
8133Resultatandelar från handelsbolag (övriga företag som det finns ett ägarintresse i)
8170Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i8171Nedskrivningar av andelar i intresseföretag
8172Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
8173Nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag
8174Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
8176Nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8177Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8180Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag8181Återföringar av nedskrivningar av andelar i intresseföretag
8182Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
8183Återföringar av nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag
8184Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
8186Återföringar av nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8187Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
82Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)
8210Utdelningar på andelar i andra företag8212Utdelningar, övriga företag
8216Insatsemissioner, övriga företag
8220Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag8221Resultat vid försäljning av andelar i andra företag
8222Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag
8223Resultat vid försäljning av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)
8230Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar8231Valutakursvinster på långfristiga fordringar
8236Valutakursförluster på långfristiga fordringar
8240Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)
8250Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag8251Ränteintäkter från långfristiga fordringar
8252Ränteintäkter från övriga värdepapper
8254Skattefria ränteintäkter, långfristiga tillgångar
8255Avkastningsskatt kapitalplacering
8260Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag8261Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos moderföretag
8262Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag
8263Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
8270Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag8271Nedskrivningar av andelar i andra företag
8272Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag
8273Nedskrivningar av övriga värdepapper hos andra företag
8280Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag8281Återföringar av nedskrivningar av andelar i andra företag
8282Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag
8283Återföringar av nedskrivningar av övriga värdepapper i andra företag
83Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8310Ränteintäkter från omsättningstillgångar8311Ränteintäkter från bank
8312Ränteintäkter från kortfristiga placeringar
8313Ränteintäkter från kortfristiga fordringar
8314Skattefria ränteintäkter
8317Ränteintäkter för dold räntekompensation
8319Övriga ränteintäkter från omsättningstillgångar
8330Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar8331Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och placeringar
8336Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar
8340Utdelningar på kortfristiga placeringar
8350Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar
8360Övriga ränteintäkter från koncernföretag8361Övriga ränteintäkter från moderföretag
8362Övriga ränteintäkter från dotterföretag
8363Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag
8370Nedskrivningar av kortfristiga placeringar
8380Återföringar av nedskrivningar av kortfristiga placeringar
8390Övriga finansiella intäkter
84Räntekostnader och liknande resultatposter
8400Räntekostnader (gruppkonto)
8410Räntekostnader för långfristiga skulder8411Räntekostnader för obligations-, förlags- och konvertibla lån
8412Räntedel i årets pensionskostnad
8413Räntekostnader för checkräkningskredit
8415Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut
8417Räntekostnader för dold räntekompensation m.m.
8418Avdragspost för räntesubventioner
8419Övriga räntekostnader för långfristiga skulder
8420Räntekostnader för kortfristiga skulder8421Räntekostnader till kreditinstitut
8422Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder
8423Räntekostnader för skatter och avgifter
8424Räntekostnader byggnadskreditiv
8429Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder
8430Valutakursdifferenser på skulder8431Valutakursvinster på skulder
8436Valutakursförluster på skulder
8440Erhållna räntebidrag
8460Räntekostnader till koncernföretag8461Räntekostnader till moderföretag
8462Räntekostnader till dotterföretag
8463Räntekostnader till andra koncernföretag
8490Övriga skuldrelaterade poster8491Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut m.m.
85(Fri kontogrupp)
86(Fri kontogrupp)
87(Fri kontogrupp)
88Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder för juridisk person och enskild näringsidkare
8810Förändring av periodiseringsfond8811Avsättning till periodiseringsfond
8819Återföring från periodiseringsfond
Bokslutsdispositioner för samtliga företagsformer
8820Mottagna koncernbidrag
8830Lämnade koncernbidrag
8840Lämnade gottgörelser
8850Förändring av överavskrivningar8851Förändring av överavskrivningar, immateriella anläggningstillgångar
8852Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggningar
8853Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier
8860Förändring av ersättningsfond8861Avsättning till ersättningsfond för inventarier
8862Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar
8864Avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel
8865Ianspråktagande av ersättningsfond för avskrivningar
8866Ianspråktagande av ersättningsfond för annat än avskrivningar
8869Återföring från ersättningsfond
8890Övriga bokslutsdispositioner
8892Nedskrivningar av konsolideringskaraktär av anläggningstillgångar
8896Förändring av lagerreserv
8899Övriga bokslutsdispositioner
89Skatter och årets resultat
8910Skatt som belastar årets resultat
8920Skatt på grund av ändrad beskattning
8930Restituerad skatt
8980Övriga skatter
8990Resultat8999Årets resultat

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Gör min årsredovisning nu!