Vad betyder förköpsförbehåll?

Definition av förköpsförbehåll

Begränsar rätten vid eventuell aktieöverlåtelse till förmån för tidigare aktieägare som får förköpsrätt.

Med ett förköpsförbehåll i bolagsordningen får tidigare aktieägare förköpsrätt till aktier som ska överlåtas.

Kan gälla för alla typer av överlåtelser, exempelvis byte, köp och gåva.

Innebörden av ett förköpsförbehåll

4 kap. 18 § ABL

I bolagsordningen får det tas in ett förbehåll om att en aktieägare ska erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare (förköpsförbehåll).

Innehållet i ett förköpsförbehåll

4 kap. 19 § ABL

Av ett förköpsförbehåll ska det framgå:

  1. vilka slag av överlåtelser som omfattas av förbehållet,

  2. om ett erbjudande om förköp ska kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar,

  3. vilka som ska ha förköpsrätt med uppgift om den ordning i vilken de inbördes ska erbjudas förköp eller hur förköpsrätten är fördelad mellan dem,

  4. villkoren för förköp,

  5. den tid, minst en och högst två månader från behörig anmälan enligt 20 §, inom vilken förköpsanspråk ska framställas hos bolaget,

  6. den tid, minst en och högst två månader från behörig anmälan enligt 21 §, inom vilken talan enligt 22 § ska väckas, och

  7. den tid, högst en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt, inom vilken förköpta aktier ska betalas.

En föreskrift enligt första stycket 4 behöver inte innehålla uppgift om priset för aktierna. Om en sådan uppgift saknas, ska priset bestämmas så att det motsvarar det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.