Vad betyder hembudsförbehåll?

Definition av hembudsförbehåll

Begränsar rätten vid aktieöverlåtelse till förmån för tidigare aktieägare.

Genom att ta in ett hembudsförbehåll i bolagsordningen begränsar man rätten att fritt överlåta aktier.

Följaktligen har tidigare aktieägare rätt att lösa in en aktie som har övergått till en ny ägare.

Gäller alla typer av övergångar, exempelvis: gåva, byte, arv, köp, bodelning och testamente.

Innebörden av ett hembudsförbehåll

4 kap. 27 § ABL

I bolagsordningen får det tas in ett förbehåll om att en aktieägare eller någon annan ska ha rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare (hembudsförbehåll).

Innehållet i ett hembudsförbehåll

4 kap. 28 § ABL

Av ett hembudsförbehåll ska det framgå:

  1. vilka slag av förvärv som omfattas av förbehållet,

  2. om ett erbjudande om hembud ska kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar,

  3. vilka som ska ha lösningsrätt med uppgift om den inbördes ordning i vilken de ska erbjudas att lösa aktierna eller hur lösningsrätten är fördelad mellan dem,

  4. villkoren för inlösen,

  5. den tid, minst en och högst två månader från behörig anmälan enligt 30 § första stycket, inom vilken lösningsanspråk ska framställas hos bolaget,

  6. den tid, minst en och högst två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget, inom vilken en talan enligt 33 § ska väckas, och

  7. den tid, högst en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt, inom vilken inlösta aktier ska betalas.

En föreskrift enligt första stycket 4 behöver inte innehålla uppgift om priset för aktierna. Om en sådan uppgift saknas, ska priset bestämmas så att det motsvarar det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.