Skatt i aktiebolag - Enklare än du tror

Aktiebolag är skattesubjekt och beskattas för eventuell vinst. Skatten betalas in till Skatteverket efter inlämnad inkomstdeklaration och inbetalningen ska ske senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsskatten belastar resultaträkningens sista kostnadspost och efterföljs av årets resultat. Reglerna för skatt är i princip densamma för ekonomiska föreningar som för aktiebolag.

Innehåll

Den löpande redovisningen ska inkludera bokföring av alla händelser som avser bolagsskatt. Aktiebolag beskattas i två led, först beskattas vinsten i aktiebolaget varefter utdelningen beskattas än en gång hos aktieägarna. Skatten på utdelning behöver inte bokföras i och med att aktieägarna betalar den.

Tre centrala begrepp

Aktiebolagets skatteskulder inkluderar beräknad och/eller fastställd skuld för nuvarande samt tidigare räkenskapsår. Aktiebolaget betalar preliminärskatt löpande under inkomståret varpå en inkomstdeklaration upprättas och lämnas till Skatteverket. Skatterna fastställs av Skatteverket utifrån aktiebolagets inlämnade inkomstdeklaration. Avdrag görs för redan inbetald preliminärskatt (F-skatt). Skillnaden mellan inbetald F-skatt och skatter som den avräknas mot, omfattas av slutskattebeskedet, dvs. beskedet om slutlig skatt.

Skatteskulder/Övriga fordringar

För det aktuella och tidigare räkenskapsår som inte slutavräknats på aktiebolagets skattekonto redovisas följande belopp:

+ beräknad och/eller fastställd inkomstskatt*

+ beräknad och/eller fastställd fastighetsskatt eller motsvarande

+ beräknad och/eller fastställd särskild löneskatt på pensionskostnader

+ beräknad och/eller fastställd avkastningsskatt

- inbetald preliminärskatt (F-skatt)*

* Vanligt förekommande En skattefordran uppkommer när F-skatten överstiger alla andra skatter. Den redovisas i posten övriga fordringar, i balansräkningen under kortfristiga fordringar. Varefter Skatteverket återbetalar det överskjutande belopp. Vid motsatt förhållande riskerar aktiebolaget att få betala kvarskatt samt kostnadsränta efter att den preliminära skatten stämts av mot den beräknade skatten. För att undvika allt för stora skillnader rekommenderas regelbunden uppdatering av den preliminära inkomstdeklarationen (Preliminär inkomstdeklaration 2 för juridiska personer). Alternativt kan man göra en fyllnadsinbetalning för att förhindra allt för höga kostnadsräntor.

Redovisning av bolagsskatt

I och med att bolagsskatten är en kostnad för bolaget kan man anta att de preliminära skatteinbetalningarna kostnadsförs löpande. Bokföringen görs på konto 8910 Skatt som belastar årets resultat, även kallat Årets skattekostnad. Dock beräknas skattekostnaden utifrån hela årets resultat, alltså intjänas vinsten inte jämnt under året på samma sätt som de preliminära skatteinbetalningarna. Följaktligen är det onödigt att kostnadsföra de preliminära inbetalningarna då man löpande ändå inte kan redovisa ett rättvisande resultat efter skatt. Förutom det försvårar en löpande kostnadsföring beräkningen av periodiseringsfond. De preliminära skatteinbetalningarna bokförs som förskottsinbetalningar löpande under konto 2518 (Betald preliminärskatt/F-skatt). Vanligt förekommande är att man istället bokför inbetalningarna i gruppkonto 2510 (Skatteskulder). Motkontot som används är konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).

Ökar ett skuldkonto på debet blir nettoeffekten på en balansräkning motsvarande som om debet ökat hos ett tillgångskonto.

Bokföring av preliminärskatt

2023-12-01: Inbetalning till skattekonto

DebetKontoKreditBeskrivning
19304 167Företagskonto
4 1671630Avräkning för skatter och avgifter

2023-12-12: Debiterad preliminärskatt

KontoBeskrivningDebetKredit
1630Avräkning för skatter och avgifter4 167
2518Betald F-skatt4 167

Bokföring av årets skatt

Vanligtvis används konto 8910 (Skatt som belastar årets resultat) enbart i samband med upprättande av bokslut.

2023-12-31: Skatt på årets resultat

KontoBeskrivningDebetKredit
2512Beräknad inkomstskatt50 000
8910Skatt som belastar årets resultat50 000

Bokföring av årets resultat

2023-12-31: Årets resultat

KontoBeskrivningDebetKredit
2099Årets resultat183 645
8999Årets resultat183 645

Omföring av årets resultat

2024-01-01: Omföring av årets resultat

KontoBeskrivningDebetKredit
2098Vinst eller förlust från föregående år183 645
2099Årets resultat183 645

Resultatdisposition

2024-05-01: Resultatdisposition

KontoBeskrivningDebetKredit
2091Balanserad vinst eller förlust183 645
2098Vinst eller förlust från föregående år183 645

Bokföring av slutlig skatt

2024-12-01: Slutlig skatt

KontoBeskrivningDebetKredit
2512Beräknad inkomstskatt50 000
2518Betald F-skatt50 000

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Gör min årsredovisning nu!