Vad betyder samtyckesförbehåll?

Definition av samtyckesförbehåll

Vid en aktieöverlåtelse krävs ett samtycke (godkännande) av bolagsledningen.

Har man ett samtyckesförbehåll i bolagsordningen krävs ett samtycke från styrelsen eller bolagsstämman för att en aktie ska få överlåtas till en ny ägare.

Kan gälla för alla typer av överlåtelser, exempelvis gåva, byte och köp.

Innebörden av ett samtyckesförbehåll

4 kap. 8 § ABL

I bolagsordningen får det tas in ett förbehåll om att en eller flera aktier får överlåtas till en ny ägare endast med bolagets samtycke (samtyckesförbehåll).

Innehållet i ett samtyckesförbehåll

4 kap. 9 § ABL

Av ett samtyckesförbehåll ska det framgå:

  1. om bolagsstämman eller styrelsen ska pröva en fråga om samtycke,

  2. vilka slag av överlåtelser som kräver bolagets samtycke,

  3. om bolaget ska kunna ge eller vägra samtycke för ett mindre antal aktier än ansökan om samtycke omfattar,

  4. villkoren för en annan förvärvares övertagande enligt 12 §,

  5. den tid, minst en och högst tre månader från behörig ansökan enligt 11 §, inom vilken bolaget ska meddela beslut i frågan om samtycke,

  6. den tid, minst en och högst två månader från det att bolaget avsände meddelande enligt 13 §, inom vilken talan enligt 14 § ska väckas, och

  7. den tid, högst en månad från den tidpunkt då priset för aktierna blev bestämt, inom vilken aktier som har övertagits av en annan förvärvare enligt 12 § ska betalas.

En föreskrift enligt första stycket 4 behöver inte innehålla någon uppgift om priset för aktierna vid övertagande enligt 12 §. Om en sådan uppgift saknas, ska priset bestämmas så att det motsvarar det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.