Gör årsredovisning för vilande aktiebolag

Innehåll

Vad är ett vilande aktiebolag?

Ett aktiebolag som inte bedriver någon verksamhet kallas för "vilande".

Det kan finnas flera olika förklaringar till varför ett aktiebolag inte bedriver någon verksamhet, vanligtvis nystartat eller inledning till likvidation.

Vilande har ingen juridisk betydelse, oavsett om ett bolag är vilande eller aktivt kvarstår alltså företagets förpliktelser gentemot Bolagsverket samt Skatteverket.

Bolagsverket registrerar inte att aktiebolag inte bedriver någon verksamhet. Utan skyldigheterna kring upprättande och inlämnande av årsredovisning, styrelse och årsstämma är densamma som om det vore aktivt.

Det finns inga undantag från skyldigheterna i årsredovisningslagen. Lämnar man inte in en årsredovisning till Bolagsverket i tid kan man alltså ändå få förseningsavgift.

Skatteverket definierar ett aktiebolag utan inkomst, tillgångar, skulder eller verksamhet som vilande.

När du lämnar in Inkomstdeklaration 2 ska du tydliggöra att aktiebolaget är vilande.

Hur gör man en årsredovisning för ett inaktivt bolag?

 Följ denna steg-för-steg guide för att lämna in en digital årsredovisning för vilande bolag: Steg för steg

 1. Klicka på Gör min årsredovisning nu! och fyll i uppgifterna eller ladda upp SIE-fil.

 2. Resultaträkning: kan lämnas tom, alltså behöver du inte fylla i "0 kr" under varje post.

 3. Balansräkning: Bundet eget kapital ska helst vara densamma som (det registrerade) aktiekapitalet. Årets balanserade resultat ska vanligtvis motsvara tidigare års fritt eget kapital. Dvs. om årets resultat är 0 kr, se exemplet nedan: 

  Eget kapital motsvarar kassan
  Eget kapital motsvarar kassan

  "25 tkr" i kassan betyder att man inte har haft några kostnader som påverkat det egna (start) kapitalet negativt.

 4. Under noter räcker det med att ha med en mening om det valda regelverket: "Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag." Upplysning om att bolaget är vilande kan även lämnas under "Övriga kommentarer", alternativt under

 5. Förvaltningsberättelsen (allmänt om verksamheten) kan du förtydliga att bolaget saknar intäkter och kostnader samt inte bedriver någon aktiv verksamhet och ska därför anses som vilande.

 6. Förslag till resultatdisposition behöver inte lämnas om det inte finns något resultat att disponera.

 7. Aktiebolagets Företrädare (normalt styrelseordförande) ska fylla i Ort samt Datum för underskrift av årsredovisning.

 8. Sista steget får du välja att lämna in din årsredovisning på papper (skriva ut och posta) eller via digital inlämning till Bolagsverket. Du får en direktlänk till Bolagsverket och signerar fastställelseintyget med BankID. Om allt går bra får man en direktkvittens på att årsredovisningen är inlämnad.

Årsredovisning mall för aktiebolag utan verksamhet

För att göra årsredovisningen kan du antingen göra en själv på papper eller digitalt via edeklarera.se.

Gör årsredovisningen digitalt

Word mall

Årsredovisning mall - utan verksamhet (för aktiebolag)

Vad kostar det att ha ett bolag vilande?

Vilande bolag utan intäkter eller kostnader kan exkludera resultaträkning vid upprättande av årsredovisning.

Majoriteten av vilande aktiebolag har dock mindre kostnader under året, exempelvis bankkostnader, bokföringskostnader mm. Dessa kan motsvara runt 1 000 - 5 000 kr per år.

Se exemplet nedan, hur en årlig kostnad på 1 000 kr sänker kassan samt eget kapital med motsvarande belopp.

1 000 kr (t.ex. bank) kostnad per år
1 000 kr (t.ex. bank) kostnad per år

"Balanserat resultat" blir då tidigare års resultat/fritt eget kapital. Aktiekapitalet förblir dock detsamma 25 tkr, dvs. om aktiekapitalet startade med 25 tkr.

Årets resultat -1 000 kr
Årets resultat -1 000 kr

Hur länge kan ett aktiebolag vara vilande?

Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge ett bolag kan vara vilande, eller när det bör inleda en aktiv verksamhet. Om en bolagsägare ansöker om a-kassa, måste aktiebolaget förbli vilande under perioden. Aktiebolaget får dock endast anses vilande en gång under fem års tid, i syfte om att förhindra möjligheten till missbruk via exempelvis säsongsbetonade verksamheter.

Ersättning från vilande bolag?

Vanligtvis håller man ett aktiebolag vilande under fem års tid för att utnyttja fördelaktiga skatteregler.

Under de fem åren som aktiebolaget är vilande kan man årligen ta ut en utdelning med schablonbelopp (2,75 inkomstbasbelopp) till en skatt motsvarande 20 %.

Efter fem år anses dina aktier i företaget vara icke kvalificerade, vilket innebär att du kan ta ut kapitalvinst och endast betala 25 % i skatt (5:25-regeln).

Vad är ett trädabolag / karensbolag?

Ett aktiebolag vars verksamhet upphört och ägaren är inaktiv, vilket innebär att 3:12-bestämmelserna för "kvalificerade aktier" går att undvika.

Du kan dock inte bedriva en liknande verksamhet genom ett separat bolag samtidigt som ditt trädabolag förblir vilande.

Vilande aktiebolag faller under samma kategori som trädabolag, karensbolag och 5:25-regeln. Medan bolaget anses vara vilande, säger man att aktiebolaget läggs i träda (vila).

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Gör min årsredovisning nu!